Modern sociologisk teori, 7,5 hp

Om kursen

Kursens syfte är att ge en orientering om modern sociologisk teori samt en fördjupad kunskap om vissa utvalda teoretiker och/eller riktningar inom sociologin. Med "modern sociologisk teori" avses perioden efter funktionalismens sammanbrott omkring 1960 och fram till 1990-talet. Från mitten av 1990-talet och fram till idag har sociologin utvecklats i en mängd olika riktningar och bilden av sociologin framstår idag som mer splittrad än tidigare. Det finns inte längre ett identifierbart antal sociologer som dominerar den teoretiska diskussionen inom ämnet. Till de mer framträdande teoretikerna under perioden 1960-1995 hör Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Anthony Giddens, Erving Goffman och Jürgen Habermas. Listan är helt manlig och speglar den hittillsvarande manliga dominansen inom sociologin. Denna dominans har dock utmanats på bred front av feminismen, som under de senaste decennierna har gett starka impulser till en förändring av sociologin. Andra viktiga riktningar inom sociologin under 80- och 90-talen är postmodernismen och "rational choice". Av dessa har framförallt den första spelat en viktig roll även inom feminismen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen