Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utredningssociologi II

 • 30 hp

Utredningssociologi II 30 hp - andra terminen på Kandidatprogrammet för sociologisk samhällsanalys.

Kursen är den andra terminens studier i sociologi och är avsedd att fördjupa förståelsen av samhällets funktionssätt och ge större förmåga att tillämpa sociologiska kunskaper. Kursen består av fyra delkurser om 7,5hp vadera. Den sista kursen är en valbar Specialkurs.

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen H20  sker på distans via Zoom.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Klassisk sociologisk teori: Denna kurs ger en fördjupad presentation av centrala teoretiska perspektiv inom sociologin med tyngdpunkt på klassisk teori. Delkursen behandlar både enskilda betydande teoretiker och teoretiska teman som definierar viktiga forskningsområden inom sociologin.
  Kurs-pm: Klassisk sociologisk teori H20 (206 Kb)

  Kvalitativ analys: Kursen ger grundläggande kunskaper i den kvalitativa forskningens fokus och traditionella datainsamlingsmetoder.
  Kurs-pm: Kvalitativ analys H20 (496 Kb)

  Kvantitativ analys: Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt i kvantitativt samhällsvetenskapligt forsknings-och utredningsarbete. De studerande tränas i problemanalys och konkretisering av frågeställningar samt att utifrån dessa välja lämplig undersökningsdesign. Statistiska urvalsmetoder, kvantitativa datainsamlingsmetoder samt grundläggande kvantitativa analysmetoder behandlas. De studerande lär sig att förstå innebörden i olika begrepp och mått som är vanligt förekommande i kvantitativt orienterad forskning.

  Specialkurs: I denna delkurs kan du välja mellan ett antal olika ämnesområden där sociologiska teorier och metoder används för att belysa företeelser i samhället. Delkursen ger därmed en möjlighet att se sociologiämnet tillämpas och konkretiseras.  Vilka kurser som erbjuds som specialkurs varierar från termin till termin. H20 kommer man kunna att välja mellan kurserna Samhälle och befolkningsfrågor, Globalisering (ges på engelska)  eller Komparativ sociologi ( ges delvid på engelska).

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. I de fall deltagande i undervisningen är obligatorisk framgår det av delkursplanerna. 

  Examination

  I delkursplanerna återfinns information om examinationsformer för respektive delkurs.

  Examinator

  Examinator och kursansvarig för respektive delkurs:

  Klassisk sociologisk teori: Daniel Ritter

  Kvalitativ analys: Katarina Winter

  Kvantitativ analys: Magnus Bygren

  Specialkurser:
  Samhälle och befolkningsfrågor: Livia Oláh
  Globalisering: Vanessa Barker
  Komparativ sociologi: Ingrid Esser

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema H20

 • Kontakt