Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skolsocialt arbete och elevhälsa

Kursen belyser perspektiv och kunskapsutveckling gällande skolsociala problem, elevhälsans organisering och praktik, skolsituationen och skolans betydelse för barn i utsatta livssituationer, skolan som en arena för integration samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa.

Kursen behandlar:

 • Den svenska elevvårdens/elevhälsans framväxt, organisering och praktik.
 • Skolsociala problem och skolsocialt arbete i Sverige och internationellt.
 • Skola och utbildning för barn i utsatta livssituationer med särskilt fokus på barn och unga i samhällsvård.
 • Samverkan mellan skola och socialtjänst.
 • Kursupplägg

  Efter momentet förväntas studenten kunna att utifrån forskning och teoretiska perspektiv som presenteras i kursen:

  • Reflektera över och kritiskt granska elevhälsans och det skolsociala arbetes karaktär, förutsättningar och praktik.
  • Redogöra för och diskutera olika perspektiv på skolsociala problem.
  • Reflektera över skolans betydelse och lärandets förutsättningar för barn i socialt utsatta livssituationer samt hur dessa barns framtida utbildningsmöjligheter kan förbättras.

  Undervisning

  Kursen består av kombinerade föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Betygsättning sker enligt målrelaterad sjugradig betygsskala. 
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F  = Underkänd, mycket mer arbete krävs

  Kursens betygskriterier och examinationsformer delas ut vid kursstart.

  Examination sker genom obligatorisk närvaro vid seminarier samt genom skriftlig individuell hemtentamen.

  För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt uppfyllande av övriga kurskrav.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se separat blad.

  Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad kurs.

  Plagiering och andra försök till vilseledande (exempelvis självplagiering), vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Examinator

  Kursansvarig

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Åsa Backlund (asa.backlund@socarb.su.se)