Yrkesetik och dialogtolkning för konferenstolkar, 7,5 hp

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som läst kurserna Konferenstolkning I och II och ger kunskaper om villkoren för arbete som tolk inom svensk sjukvård, omsorg och rättsväsende med uppfyllande av yrkesrelaterade kvalitets- och etikkrav. Lagar, förordningar och riktlinjer som styr tolkars arbete i offentlig sektor samt etablerade normer för tolkyrket behandlas. Kursen innehåller praktiska övningar i dialogtolkning (kort konsekutiv tolkning), där du tolkar till och från dina arbetsspråk. Det ena språket är alltid svenska. Kursen ger också utrymme för reflektion kring innebörden av ett tolketiskt förhållningssätt i praktiken.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen