Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teatervetenskap - kandidatkurs

Kursen ger en grundläggande kännedom om teatervetenskaplig teoribildning och fördjupade kunskaper inom ett valt specialområde, samt en träning i att självständigt hantera teater/dansvetenskapligt material genom att skriva en teatervetenskaplig uppsats.

För att vara behörig till kandidatkursen krävs studier om 60 hp i teater- och dansvetenskap på grundnivå.

 • Kursupplägg

  Detaljschema, kandidatkursen, delkurs 1, VT2023 (76 Kb)

  Detaljschema, kandidatkursen, delkurs 2, VT2023 (75 Kb)

  Delkurser

  Vetenskapsteori och forskningsmetodik (7,5 hp)

  Kursen tar upp grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska frågeställningar, relevanta för teateroch dansvetenskaplig forskning. Kursen konkretiserar den ömsesidiga relationen mellan teori/metod och
  material inom ett forskningsområde.

  Fördjupningsstudium inom ett teatervetenskapligt ämnesområde (7,5 hp).

  Kursen syftar till att ge en fördjupning av ett eller flera valda forskningsområden samt ge exempel på tillämpning av teorier och metodologiska angreppssätt vilka är centrala för dans/teatervetenskaplig forskning.

  Examensarbete (15 hp)

  Examensarbetet är en självständig uppgift där teori- och metodologiska
  färdigheter tillämpas på en självständigt vald och formulerad dans/teatervetenskaplig forskningsuppgift. Oppositionen på ett examensarbete är en självständigt formulerad och kritisk granskande diskussion med utgångspunkt från kriterium för en vetenskaplig uppsats som också är ett självständigt arbete.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Undervisningen är obligatorisk på delkurs 1. Undervisning och handledning är obligatorisk på delkurs 3.

  Examination

  Examination sker genom skriftliga hemuppgifter (delkurs 1 och 2) samt genom framställande av examensarbete inklusive ventilering, samt opposition av annans examensarbete (delkurs 3).

  Examinator

  Vårterminen 2023

  Kristina Hagström Ståhl, universitetslektor
  Tiina Rosenberg, professor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Teatervetenskap
  Studentexpedition