Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik, 12 hp

Om utbildningen

Early Childhood Education focusing on Mathematics and Technology, 12 ECTS credits

This course provides an introduction to the field of mathematics. It covers both children's and the students' own relationship to mathematics, as well as mathematical learning theories related to gender. The course considers children's mathematical activities and exploration in their daily lives.

In the course, mathematics is treated as a language and studied using practical-aesthetic and multimodal forms of expression including signs and symbols, games, and ICT. The use of pedagogical documentation is extended as a tool to monitor and challenge learning processes as well as to reflect on the students’ own pedagogical actions.

The course content is consistently discussed in relation to the task of a preschool teacher and the objectives of the curriculum, for example:

- the importance of play for children's use of mathematics,

- how children create meaning from the study of signs and symbols.

For students interested in studying 30 ECTS credits during one semester, two other courses in early childhood education are also offered;

- Early Childhood Education focusing on Science and Education for Sustainability, 12 ECTS credits

- Early Childhood Education: Explorative Learning, 6 ECTS credits

Link to the course website

Om ämnet: Förskoledidaktik

Är du intresserad av små barns lärande och förskolans möjligheter att skapa en god arena för barns utveckling? Inom förskollärarprogrammet studeras förskoledidaktik, ett tvärvetenskapligt ämne som rymmer studier av villkoren för barns lärande och meningsskapande i relation till barns eget utforskande av skilda ämnesinnehåll. Här har också leken en central roll.

Förskoledidaktiken behandlar också de pedagogiska och didaktiska överväganden som faller inom ramen för förskollärarprofessionen för att kunna följa små barns utforskande och lärstrategier inom skilda tematiska områden. Här betonas särskilt ett aktivt lyssnande och utformandet av integrerade lärmiljöer som kan möta och utmana barns utforskandeprocesser. Stor vikt läggs på etiska och estetiska förhållningssätt. Pedagogisk dokumentation och bedömning i relation till målen för förskolans verksamhet har en central plats inom förskoledidaktiken.

Vidare rymmer förskoledidaktiken övergripande frågor om hur lagar och politiska beslut samt strukturella villkor påverkar små barns lärprocesser i förskolan och där aspekter som klass, genus och etnicitet och deras betydelse för barns erfarenheter är centrala. Att skapa delaktighet med barnens föräldrar är också en väsentlig del av förskoledidaktiken.

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Utbildningsansvarig institution

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen