Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik

Den här kursen är för dig som vill få en introduktion till det matematiska fältet och barns relationer till matematikämnet. Den tar även upp din egen relation till matematikämnet samt teorier om lärande i matematik kopplat till genus. Du får även lära dig om barns matematiserande och utforskande i vardagen.

Children constructing a tower with small blocks and plates.
Photo: Mostphotos/dgr.

Matematik betraktas i kursen som ett språk och undersöks med hjälp av praktisk-estetiska uttryckssätt samt lek. Kursen ger även en introduktion till teknikområdet. Du får en fördjupning i pedagogisk dokumentation som verktyg för att följa och utmana lärprocesser samt för reflektion över det egna pedagogiska handlandet. Genomgående behandlas kursinnehållet i förhållande till uppdraget som förskollärare och läroplanens mål:

 •  lekens betydelse för barns användande av matematik,
 •  barns meningsskapande i utforskandet av tecken och symboler,
 •  varierande praktisk-estetiska arbetssätt som stimulerar matematik,
 •  stimulera och utmana barns intresse för teknik,
 •  lyssnande och samtal som didaktiska verktyg.

Undervisningsspråket på kursen är engelska. Kursen läses av internationella utbytesstudenter, studenter från Förskollärarprogrammet och studenter som sökt kursen som fristående kurs.

För mer detaljerad information om kursen se den engelska kurssidan:

Early Childhood Education focusing on Mathematics and Technology, 12 credits

 • Kursupplägg

  Kursen ges höst- och vårterminer.

  Studietakten är heltid (100%).

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:

  Delkurs 1: Grundläggande matematik och teknik i förskolan, 1 hp

  Delkursen syftar till att studenten utifrån kursens litteratur samt genom eget utforskande i verkstäder ska få en förståelse för hur barns lek och utforskande av tecken, symboler och andra uttryck har betydelse för matematiskt och tekniskt lärande.

  Delkurs 2: Läraren och matematikundervisning i förskolans vardag, 2 hp

  Delkursen syftar till att studenten ska få kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser samt visa kunskapom grundläggande matematikinlärning samt använda praktisk-estetiska uttryckssätt samt lek i planeringen avmatematikstimulerande aktiviteter.

  Delkurs 3: Matematik, lärandeteorier och kunskapsteoretiska traditioner, 2 hp

  Delkursen syftar till att studenten ska kunna beskriva, jämföra och relatera olika teorier till matematiskt lärande och anknyta till förskolans styrdokument.

  Delkurs 4: Matematik - utforskande och undervisning, 7 hp

  Delkursen syftar till att studenten ska få kunskap om grunderna i de matematiska områdena: rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. Att använda pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att följa lärprocesser i matematik. Reflektera över de egna relationerna till matematikämnet, samt kring teorier om lärande i matematik kopplat till genus.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, verkstäder/laborationer, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Kommunikation sker också via universitetets internetbaserade lärplattform.

  Specificerade undervisningstillfällen är obligatoriska. Frånvaro måste kompenseras i enlighet med instruktioner i kursbeskrivningen.

  Undervisningsspråket på kursen är engelska. Kursen läses av internationella utbytesstudenter, studenter från Förskollärarprogrammet och studenter som sökt kursen som fristående kurs.

  För mer detaljerad information om kursen se den engelska kurssidan:

  Early Childhood Education focusing on Mathematics and Technology, 12 credits

  Examination

  För information om kursen se den engelska kurssidan:

  Early Childhood Education focusing on Mathematics and Technology, 12 credits

  Examinator

  För information om kursen se den engelska kurssidan:

  Early Childhood Education focusing on Mathematics and Technology, 12 credits

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

   

 • Mer information

  För mer detaljerad information om kursen se den engelska kurssidan:

  Early Childhood Education focusing on Mathematics and Technology, 12 credits

  Fler kurser inom förskoledidaktik

  Du kan välja att kobinera denna kurs med följande två kurser för att läsa en hel termin om 30 hp med fokus på naturvetenskap, teknik, hållbar utveckling, matematik och utforskande lärande inom förskolan. Kurserna ges på engelska.

  Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling, 12 hp

  Förskoledadidaktik med inriktning mot utforskande lärande, 6 hp

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll, seminarier, littertur och undervisning eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor om till exempel registrering, gruppindelning, lärplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare och examinator:

  Teresa Elkin Postila, e-mail:teresa.elkin.postila@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning inom förskoledidaktik
  Hitta till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen