Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pedagogiskt ledarskap i förskolan

Kursen ges som valbar kurs för studenter på Förskollärarprogrammet, termin 5.

Förskolläraren har ett särskilt ansvar i läroplanen och därmed ett uppdrag som innefattar mer än att leda barngruppen. I den här kursen undersöks förskollärarens pedagogiska ledarskap; arenor och praktiker, avgränsningar, förväntningar och förutsättningar. Syftet är att förbereda för ett professionellt ledarskap som gynnar barns lärande och arbetslagets möjligheter att genomföra förskolans uppdrag.

Frågor som behandlas i kursen är ledarskap i relation till förskollärarens uppdrag, kollegor, arbetslag, förskolans ledning, och i förlängningen även barn, barngrupp, vårdnadshavare och det omgivande samhället. Kursen tar också upp förskollärarens ledarskap i relation till uppdraget att genomföra utbildning och undervisning på vetenskaplig grund samt ett hållbart och hälsosamt ledarskap för förskolläraren.

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT23: 2 maj - 2 juni 2023.

  HT23: 30 november - 14 januari 2024

  Kursbeskrivning UB502Y VT23 (104 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen är inriktad på praktiskt prövande och består av workshops, föreläsningar, seminarier och studiegruppsarbete. Studenterna är under kursen indelade i studiegrupper som mellan de schemalagda undervisningstillfällena förväntas arbeta självständigt med uppgifter, litteratur, förberedelse för seminarier och workshops, men också med en gemensam utvecklingsprocess kring pedagogiskt ledarskap.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Kursen examinieras genom individuell skriftlig uppgift.

  Betygsskala: sjugradig
  Examinationsuppgiften består av ett antal frågor som besvaras i kortare löptext. Examinationsuppgiften publiceras i mappen ’Examinationer’ i Athena.
  Inlämning sker i mappen ’Examinationer’ i Athena.
  Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena. För att kunna se ditt betyg på kursen i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i kursen vara avklarade och godkända.

  Omexamination
  Omexamination, individuell skriftlig uppgift
  Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursansvarig  mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner för omexaminationen.
  Inlämningsdeadline:
   Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.

  För datum och övrig information om examination se kursbeskrivning. 
   


   

  Examinator

  Vårterminen 2023: Lena Aronsson, e-post: lena.aronsson@buv.su.se

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Lena Aronsson, e-post: lena.aronsson@buv.su.se

  Kursadministratör: Doris Rehnström, e-post: doris.rehnstrom@buv.su.se