Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Det professionella samtalet I

 • 7,5 hp

Kursen behandlar det professionella samtalet med förhållningssätt, metoder och färdigheter samt teorier om kommunikation och samtal.

Undervisningen bygger på föreläsningar, seminarier, bearbetning och belysning av autentiska samtal. Mellan träffarna genomförs studieuppgifter enskilt och i grupp via nätet. Kursen lämpar sig för alla som använder samtal som redskap i sitt arbete. 

 • Kursupplägg

  Kursen går på halvfart. Undervisningen är koncentrerad och förlagd till fyra obligatoriska heldagar. Kursdagarna kommer att innehålla föreläsningar, seminarier och träning i samtalsmetodiska färdigheter. Övrig tid består av litteraturstudier och studieuppgifter som ska genomföras enskilt och i grupp och läggas på Athena (kursens studieplattform). Vid första sammankomsten delas kursdeltagarna in i mindre studiegrupper för att bland annat samarbeta och göra studieuppgifter under kursens gång.
  Kursen är processinriktad vilket innebär att den i stor utsträckning bygger på
  kursdeltagarnas behov och erfarenheter. För att uppnå kursens syften krävs inslag av färdighetsträning i grupper där kursdeltagarna reflekterar och ger återkoppling på varandras insatser och texter.
   

  Delkurser

  Kursens innehåll
  1) Grundläggande teorier om kommunikation
  2) Begreppen empati och empowerment
  3) En grundläggande modell för professionella samtal
  4) Det aktiva lyssnandet och framåtsyftande metoder i samtal
  5) Professionellt förhållningssätt och bemötande
  6) Tillämpning av samtal med återkoppling på färdigheter och förhållningssätt

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbete och tillämpning av och reflektion kring samtal i grupp. Kursens seminarier och tillämpningar är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatorisk undervisning ska studenten komplettera med skriftliga och muntliga uppgifter. För detaljerad information se studiehandledning för kursen.

  Examination

  Kursen har ett antal studieuppgifter som måste genomföras enligt anvisning för att bli godkänd på kursen (se nedan). Kursen examineras genom individuell skriftlig examination (redogörelse/analys av ett autentiskt samtal). Betyget på denna uppgift blir hela kursens betyg med förutsättning att övriga uppgifter är genomförda och godkända enligt anvisningar i studiehandledningen.
  Som betyg på kursen används en sjugradig målrelaterad betygsskala med graderna (i fallande ordning) A, B, C, D, E, Fx och F. Betygskriterierna hittar du nedan (bilaga 1).
  Kursen examineras genom en individuell skriftlig examination (bedöms med en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F) och tillämpning av samtal i grupp (bedöms med betygsgraderna U/G). Betyg på kursen baseras på den individuella skriftliga examinationen.
  Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Betygen F och Fx är underkända betyg. För betyget F gäller omprov, för Fx ges komplettering som lämnas in inom två veckor efter att kompletteringsuppgift har meddelats av lärare, därefter gäller omprov. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två
  prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelse/prefekt. Övergångsbestämmelser När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer.

  Examinator

  Kursansvarig: Daniel Hailemariam

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Utbildningsadministratör: Marie Beckeman