Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skolan i samhället

Kursen Skolan i samhället omfattar flera delkurser. Dessa orienterar sig mot olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen. Det övergripande syftet med kursen är tvåfaldigt. Dels att visa hur skolan som institution kan förstås i relation till det omgivande samhället, dels att diskutera hur de uttalade intentionerna att skapa en skola för ett demokratiskt samhälle har präglat såväl skolans styrning som skolans praktik. Vidare introduceras ett vetenskapligt förhållningssätt och en akademisk kunskapssyn, samt skolans anspråk på objektivitet. Detta innebär bland annat att studenterna lär sig vetenskaplig argumentation och att kritiskt granska källor.

 • Kursupplägg

  Kursen har fyra delkurser. Delkurserna ges av olika institutioner. Varje delkurs har ett rum i Athena som öppnas i samband med att kursen startar. Kursen består av följande delkurser:

  1. Kunskap och vetenskap, 2,5 hp (Filosofiska institutionen)
  Delkursen belyser vad ett vetenskapligt förhållningssätt, en akademisk kunskapssyn samt objektivitet innebär. Tonvikten ligger på det som utmärker denna kunskapssyn, som kritiskt och väl underbyggd argumentation samt nödvändigheten av att ge objektivt goda grunder för påståenden, i synnerhet empiriska sådana. Delkursen tränar studenterna i vetenskaplig argumentation och kritiskt tänkande. Genom objektivitetsbegreppet behandlar delkursen dessutom aspekter som opartiskhet, medvetenhet och öppenhet – samtliga teman av stor betydelse för lärarprofessionen.
  UCG32K F-3 Delkurs 1 Litteraturlista VT21 (147 Kb)
  UCG32K 4-6 Delkurs 1 Litteraturlista VT21 (147 Kb)

  2. Utbildningens historia och skolans plats i samhället, 6,5 hp (Institutionen för pedagogik och didaktik)
  Delkursen behandlar det svenska skolväsendets historia och ger sociologiska perspektiv på relationen mellan utbildning och samhälle. Den tar upp hur
  utbildningshistorien påverkats av samhällsförändringar och ideologiska strider, men också av den föränderliga synen på kunskap, elever och lärarprofessionen. Skolans betydelse för att under olika perioder såväl återskapa som minska sociala ojämlikheter belyses, framför allt i relation till klass, genus och etnicitet. Dessutom behandlas skolan som en politiskt styrd organisation. Olika politiska styrmodeller presenteras och deras betydelse för den pedagogiska praktiken diskuteras. I temat utvärdering behandlas såväl utvärdering i som av skolverksamhet. Därvid läggs tonvikt bland annat på utvärdering som styrning och som uppföljning av pedagogisk verksamhet. Såväl utvärderingsmodeller som bakomliggande förutsättningar och antaganden behandlas och diskuteras. Dessutom behandlas internationella och nationella utvärderingar och jämförelser.
  UCG32K F-3 delkurs 2 litteraturlista VT21 (69 Kb)  
  Studiedhandledning UCG32K F-3 VT21 (5788 Kb)
  UCG32K 4-6 Delkurs 2 Studiehandledning VT21 (337 Kb)
  UCG32K 4-6 Delkurs 2 Litteraturlista VT21 (49 Kb)

  3. Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp (Juridiska institutionen)
  Kursen omfattar tre dimensioner av lärarrollens juridik: förvaltningsrätt, i synnerhet skoljuridik, samt barnrätt och yrkesetik. Skolan är ett starkt reglerat verksamhetsområde och i kursen läggs fokus främst på den reglering som rör relationen mellan lärare och elev. Genom praktiska fallstudier ska kursdeltagarna övas i att identifiera tillämpliga rättsregler och reflektera över utfallet – såväl juridiskt som etiskt – av olika handlingsalternativ för att hantera de rättsliga dilemman som aktualiseras i fallen. Sammanfattningsvis behandlar kursen rättsliga och yrkesetiska frågor rörande elevens status och integritet, begränsningar och möjligheter i lärarrollen samt examination och annan myndighetsutövning. 
  UCG32K F-3 Delkurs 3 Litteraturlista VT21 (48 Kb)
  UCG32K 4-6 Delkurs 3 Litteraturlista VT21 (49 Kb)

  4. Framträdande och retorik, 3,5 hp (Institutionen för svenska och flerspråkighet)
  Den retoriska traditionen bidrar med viktiga modeller för hur man agerar i ett demokratiskt samhälle och med kunskap om hur man kan förstå egnas och andras möjligheter att påverka genom tal och samtal. Delkursen ger studenterna övning i och stöd för att tala och samtala på olika sätt och i olika skolsammanhang. Undervisningen omfattar retorik i både teori och praktik. Delkursens teoretiska del behandlar retorik, samtalsstruktur samt tal- och samtalssituationer som är relevanta för lärarprofessionen. Aspekter på roller och maktrelationer behandlas. I delkursens praktiska del utvecklar studenten sin retoriska kompetens inom talgenrer och språkmönster med relevans för lärarprofessionen, t.ex. förklaring och argumentation. Detta sker genom egna framträdanden och analys av andras framträdanden.
  UCG32K F-3 Delkurs 4 Litteraturlista VT21 (57 Kb)
  UCG32K 4-6 Delkurs 4 Litteraturlista VT21 (57 Kb)

  Examination

  Omexamination

  Ifall du vill skriva omexamination - hör av dig till aktuell utbildningsadministratör med namn, personnummer och studiegång. Du blir sedan tillagd på athenasidan för omexaminationen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Samtliga scheman är preliminära och ändras kontinuerligt, varför vi inte rekommenderar utskrift av ditt schema. Vänligen kontrollera ditt schema regelbundet på denna sida eller prenumerera på uppdateringar.

  Registrerad student med universitetskonto

  • Här kan du logga in och se schemat för den/de kurs(er) du är registrerad på. När du är inloggad, klicka på "Mitt samlade schema".

  Student som ännu inte registrerat sig (eller vid problem med att logga in)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen hittar du under "Kursupplägg".

 • Kontakt

  Helkursansvarig institution är Institutionen för pedagogik och didaktik.

  Kursansvarig för helkurs

  David Thorsén

  Kursadministration för helkurs

  Lotta Engcrantz

   

  Kontaktuppgifter till delkursansvariga:

   

  1. Kunskap och vetenskap, 2,5 hp

  Grundlärarprogrammet 4-6, F-3
  Kursansvarig:
  Niklas Möller
  Kursadministration:
  info@philosophy.su.se
   

  2. Utbildningens historia och skolans plats i samhället, 6,5 hp 

  Grundlärarprogrammet 4-6
  Kursansvarig:
  Shamal Kaveh
  Kursadministration:
  Lotta Engcrantz

  Grundlärarprogrammet F-3
  Kursansvarig:
  David Thorsén
  Kursadministration:
  Lotta Engcrantz

   

  3. Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp

  Grundlärarprogrammet 4-6, F-3
  Kursansvarig:
  Lena Sandström
  Kursadministration:
  Catrinel Florea

   

  4. Framträdande och retorik, 3,5 hp

  Grundlärarprogrammet 4-6, F-3
  Kursansvarig:
  Erika Carlén
  Kursadministration:
  Maja Johansson