Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete för grundlärare - grundskolans årskurs 4-6, inriktning mot undervisning i matematik

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens sjätte termin.

Programsida med studiegång

I kursen ingår att självständigt genomföra ett forsknings- eller utvecklingsarbete med relevans för den egna yrkesutövningen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter.

Det självständiga arbetet kan antingen vara en empirisk studie eller ett utvecklingsarbete och ska utmynna i en skriftlig rapport.