Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallärarprogram: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling

 • 90 hp
Speciallärarprogrammet vid Stockholms universitet
Foto: Niklas Björling

Speciallärarprogrammet syftar till att ge både professionell och akademiskt kompetens. Varje kurs i programmet planeras därför utifrån dubbla progressioner, dvs. en som relaterar till ämnet/området och en som relaterar till vetenskaplighet. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras med innehållet i kurserna. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns med som en röd tråd genom hela programmet. Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) ingår också och genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter i olika skolformer.

 • Programöversikt

  Varje kurs innehåller både individuellt och kollektivt arbete i studentarbetslag där man bearbetar och fördjupar sig i olika uppgifter, case, dilemman, gruppdiskussion och gensvarsarbete. Utöver den obligatoriska undervisningen behöver den studerande sätta av tid för fältstudieuppgifter, gruppuppgifter, hemuppgifter, litteraturstudier, arbete i en internetbaserad lärplattform samt examination.

   

  Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap (UQ1SPL)

  Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en kompetens när det gäller att identifiera och problematisera betingelser för samspelet mellan individ och miljö. Detta syfte motiveras i sin tur av att specialläraren i sitt yrke ska utveckla relevanta lärmiljöer och pedagogiska verksamheter för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. 

  • Delkurs 1: Det specialpedagogiska samhällsuppdraget, 7.5hp
  • Delkurs 2: Utveckling i och av pedagogiska lärmiljöer, 7.5hp
  • Delkurs 3: Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang, 7.5hp
  • Delkurs 4: Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I, 7.5hp

  Kursbeskrivning: Kommer inom kort!

  Kurslitteratur:  Litteraturlista_UQ1SPL_HT20 (196 Kb)

  Översiktligt schema HT20
  HT2020 UQ1SPL halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

  HT2020 UQ1SPL helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

  Kurs 2: Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot språk, läs- och skrivutveckling (UQ2SPR)

  Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens i att stödja olika elevers lärande inom språk-, läs- och skrivområdet i olika lärmiljöer. Detta syfte motiveras av att speciallärarna i sitt yrke ska kunna analysera, bedöma och stödja språk-, läs- och skrivutvecklingen för elever i behov av särskilt stöd, kunna förebygga att hinder och problem uppstår samt kunna utvärdera genomförda undervisningsinsatser.

  • Delkurs 1: Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling, 15 hp
  • Delkurs 2: Bedömning och pedagogisk utredning, 15 hp

  Kursbeskrivning:  Kursbeskrivning UQ2SPR HT20 (270 Kb)

  Kurslitteratur: Kommer inom kort!

  Översiktligt schema
  HT2020 UQ2SPR halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

  VT2021 UQ2SPR helfart: Kommer senast en månad innan kursstart!

   

  Kurs 3: Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning (UQ3SPL)

  Delkurs 1: Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp.

  Delkursens syfte är att skapa möjlighet för studenter i speciallärarprogrammet att utveckla sina kunskaper i vetenskapsteori och forskningsmetod. Delkursen omfattar både kvalitativa och kvantitativa metoder samt strävar efter att utveckla fördjupad förståelse av fördelar och nackdelar med olika metoder. Forskningsetiska principer behandlas i delkursen. Dessutom betonas i delkursen aktuell forskning för att öka speciallärares förutsättningar för att arbeta på ett evidensbaserat sätt.

  Delkurs 2: Fördjupad bedömning 7,5 hp

  Delkursen behandlar problemområden med anknytning till speciallärarens verksamhetsområde och ger en fördjupning i empirisk forskning där särskilt frågor av relevans för specialiseringen fokuseras. Delkursen syftar till att utveckla förmåga att söka vetenskapliga artiklar, som belyser aktuell empirisk forskning av betydelse för evidensbaserad praktik. Därtill finns fokus på att utveckla det akademiska skrivandet under delkursen, genom att tematisera och redogöra för forskningsresultat i form av en kort systematisk litteraturstudie. Delkursen genomförs genom metoden processkrivning.

  Kursbeskrivning:  Kursbeskrivning UQ3SPL HT20 (289 Kb)

  Kurslitteratur:  Litteraturlista_UQ3SPL_HT20 (173 Kb)

  Översiktligt schema HT20
  HT2020 UQ3SPL halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

  HT 2020 UQ3SPL helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

  Kurs 4: Självständigt arbete UQ4SPL 

  Kursens huvudsakliga innehåll är att självständigt under handledning genomföra en vetenskaplig undersökning inom speciallärarens kunskapsområde. Undersökningen ska genomföras med beaktande av vetenskapsteoretisk- och forskningsmetodisk kunskap och ska kunna bidra till kunskapsområdets utveckling. Arbetet skall försvaras under seminarium med särskilt utsedd opponent. I kursen ingår även att fungera som opponent på en annan students arbete.

  Kursbeskrivning:  Kursbeskrivning UQ4SPL HT20 (255 Kb)

  Kurslitteratur: Bestäms i samråd med handledare

  Översiktligt schema HT20
  HT2020 UQ4SPL helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

   

 • Mer information

  Studietakt

  Inriktningen mot språk-, skriv- och läsutveckling ges både på halv- och helfart. I praktiken innebär halvfart att studerande behöver kunna sätta av ca 20 timmar i veckan för egna studier. För studier på helfart är de campusförlagda tillfällena ungefär varannan vecka under kurs 1.

  Utbildningarna som går på halvfart ges på halvdistans med ca 5-6 (10-12 dagar) campusförlagda utbildningstillfällen per termin. Dessa är vanligen förlagda till torsdag och fredag under termin 1-4 medan termin 5 och 6 har ett mer varierande upplägg. Mellan dessa tillfällen arbetar du i den webbaserade lärplattformen Athena. Det innebär att den studerande behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Dessutom krävs programvara som t.ex. Microsoft Word, Adobe Reader, samt VLC Media Player.

  Studieinformation

  Tillgodoräknande

  Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper.

  I examen på avancerad nivå kan max 30 hp på grundnivå tillgodoräknas. Tillgodoräknande ges inte för kurser som ingår i din behörighetsgivande examen. Uppsats inom yrkesutbildning kan endast användas i en examen. 

  För att beslut ska kunna fattas i ditt ärende måste följande dokument bifogas i ansökan: 
  •    Vidimerade kopior av kursbevis, studieintyg eller motsvarande där lärosäte, tidpunkt, nivå, poängomfattning samt betyg framgår. 
  •    Kursplan med/samt litteraturförteckning. 
  •    Om ansökan behandlar uppsatskurs ska även kopia av uppsats bifogas*. 
  •    Samtliga bilagor ska numreras och en bilageförteckning ska bifogas. 
  För ansökanom tillgodoräknande av fler än två kurser, använd två eller fler blanketter. 

  Blankett för ansökan:  Ansökan om Tillgodoräknande (183 Kb)

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

  Information i samband med Covid-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

 • Kontakt

  För frågor om detta program och inriktning, mejla till: speciallarare@specped.su.se