Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallärarutbildning: Specialisering mot utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet.

Speciallärarprogram, specialisering mot utvecklingsstörning, är en påbyggnadsutbildning för verksamma lärare och pedagoger som leder till speciallärarexamen.

Speciallärarprogrammet - Lärarlyftet II
Foto: Niklas Björling

Speciallärarprogrammet genom Lärarlyftet är en uppdragsutbildning som ges på uppdrag av Skolverket. Utbildningen syftar till att med fördjupade didaktiska kunskaper inom området barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling, kunna analysera olika elevers utvecklingsmöjligheter i varierande lärmiljöer. Vidare ger utbildningen möjlighet att arbeta i skiftande pedagogiska verksamheter och i olika åldersgrupper från förskoleklass till vuxenutbildning beroende på dina förkunskaper. Utbildningens inriktning ger en yrkeskompetens som bland annat innefattar:

 • en förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna;
 • en fördjupad kunskap om barns och elevers språk - och begreppsutveckling;
 • en fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och kunskapsutveckling samt om bedömningsfrågor och betygssättning;
 • en förmåga att kritiskt granska och tillämpa pedagogiska metoder för att kartlägga och analysera barns och elevers lärandesvårigheter i olika lärmiljöer;
 • en förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Läser du lärarlyftet med 100 procent studietakt har samtliga tre terminer 100 procent studietakt, utbildningen avslutas efter HT2024. Om du läser lärarlyftet med studietakt 50 procent läses de första fyra terminerna på 50 procent studietakt, avslutande femte termin läses på 100 procent och avslutas med HT2025.

Målgrupp

 • Lärare eller förskollärare, i vissa fall även fritidspedagoger, som har den grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att undervisa i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och Komvux som anpassad utbildning.*
 • Lärare, i vissa fall även fritidspedagoger, som har den grundläggande lärarexamen som krävs för behörig­het att undervisa som lärare i specialskolan.
 • Lärare eller förskollärare som har den grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att som speciallärare få be­driva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen.
 • Anställd inom skolväsendet men inte inom förskolan eller fritidshemmet.

*kallas innan 2 juli 2023 grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild undervisning för vuxna.

Behörighet

För att få delta i Lärarlyftet ska du vara anställd inom skolväsendet men inte inom förskolan eller fritidshemmet. Du behöver ha den lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande.

För alla inriktningar krävs grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.

 • Programöversikt

  Utbildningens struktur och innehåll syftar till att främja både professionell och akademisk kompetens. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras i kurserna. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns med som en röd tråd genom hela programmet.

  Varje kunskapsområde behandlar såväl teoretiska som tillämpade aspekter genom bland annat:

  •     uppdragsdrivna uppgifter som genomförs individuellt och genom kollektivt arbete i studentarbetslag
  •     case och dilemman
  •     gruppdiskussioner och gensvarsarbete
  •     verksamhetsförlagda fältstudier (VFF), i samarbete med företrädare   för relevanta specialpedagogiska verksamheter
  •     Övningar och uppgifter utgör därför vanliga inslag i undervisningen.

  Utbildningens samtliga kurser:

  Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap UQ1SLY 30hp
  Kurs 2: Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser UQ2LYU 30hp
  Kurs 3: Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning UQ3SLY 15hp
  Kurs 4: Självständigt arbete UQ4SLY 15hp
   

  Distansutbildning (studietakt 50 procent)

  Om du läser lärarlyftet med studietakt 50 procent läser du 50 procent dina första fyra terminer och avslutande femte termin läses på 100 procent. Utbildningen avslutas efter HT2025. Utbildningen ges i huvudsak på distans med undervisning via lärplattformen Athena och Zoom samt upp till åtta dagar på campus per läsår. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin ett till fyra. Termin fem har ett mer varierande upplägg, med uppsatshandledning för självständigt arbete.

  Utbildning med studietakt 50 procent innebär cirka 20 timmar studier i veckan. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag samt tid för egna studier.


  Preliminärt schema till planerade undervisningsdagar HT23, vissa ändringar kan förkomma inför terminsstart.

 • Så ansöker du

  Ansökan till höstterminen 2023 öppnar 15 mars och stänger 17 april Urval publiceras på antagning.se och antagningsbesked skickas ut innan terminsstart. Du som blivit antagen och du som blivit antagen med villkor måste tacka ja till din plats, annars förlorar du den.

  Ansökan görs via antagning.se.

  Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet måste du ha skolhuvudmannens godkännande - detta intygas genom en blankett ifrån Skolverket (se nedan) - samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

  Huvudmannens godkännande - Speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet HT 23 (198 Kb)

  Statsbidrag  
  Din huvudman kan söka statsbidrag för att underlätta för dig att delta i Lärarlyftet. Statsbidraget kan till exempel användas till ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för studier utan löneavdrag. Huvudmannen bestämmer hur bidraget ska användas men du kan självklart föreslå vad det ska användas till.
  Läs mer om statsbidrag på Skolverkets hemsida

  Registrering HT2023
  Information om registrering och övrig information som du behöver inför terminsstart skickas i ett välkomstbrev från institutionen innan terminsstart.

 • Mer information

  Sen anmälan för HT23
  Om sen anmälan blir aktuellt inför HT23 kommer detta anslås här efter ordinarie antagningsomgång är avslutad.

  Reservantagning för HT23
  Mer information om hur och när vi gör reservantagning hittar du här efter ordinarie antagningsomgång är avslutad. Sista datum för tillgodoräknande inom lärarlyftet är 15 september.

  Tillgodoräknande
  Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper.

  Läs mer om:
  Tillgodoräknande.
   

  Webbregistrering
  Du måste registrera dig för att behålla din utbildningsplats.
  Läs mer om webbregistrering på utbildningens inledande kurssida

  Svar för vanliga frågor (FAQ)

   

  Studera med funktionsnedsättning
  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.

  För mer information:
  Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta vår studievägledare som är kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Utbildningsadministration
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information om lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:  speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning
  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare: studievagledare@specped.su.se

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida

  Hitta till oss