Go to this page on our english site

Speciallärarutbildning: Specialisering mot utvecklingsstörning. Ingår i lärarlyftet II.

  • 90 hp

Klicka på "Läs hela beskrivningen" innan du ansöker. Här finns information om dokument som du behöver bifoga till din ansökan.

Speciallärarprogram, specialisering mot utvecklingsstörning, , är en påbyggnadsutbildning för verksamma lärare och pedagoger som leder till speciallärarexamen. Utbildningen syftar till att med fördjupade didaktiska kunskaper inom området barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling, kunna analysera olika elevers utvecklings möjligheter i varierande lärmiljöer. Vidare ger utbildningen möjlighet att arbeta i skiftande pedagogiska verksamheter och i olika åldersgrupper från förskoleklass till vuxenutbildning beroende på dina förkunskaper. Utbildningens inriktning ger en yrkeskompetens som bland annat innefattar:

  • en förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna;
  • en fördjupad kunskap om barns och elevers språk - och begreppsutveckling;
  • en fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och kunskapsutveckling samt om bedömningsfrågor och betygssättning;
  • en förmåga att kritiskt granska och tillämpa pedagogiska metoder för att kartlägga och analysera barns och elevers lärandesvårigheter i olika lärmiljöer;
  • en förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Blankett till ansökan

Sökande ska ha lärarexamen och vara anställd i relevant skolform dock inte inom förskolan eller fritidshemmet, samt ha huvudmannens godkännande. Blankett för huvudmannens godkännande hittar du på utbildningens webbsida.

Blanketten skannas och bifogas ansökan eller skickas till: Antagningsservice R 312 106 53 Stockholm

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen