Litteracitet i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar forskning om litteracitet med särskild inriktning på andraspråksinlärare i varierade kulturella och språkliga kontexter. Fokus ligger på litteracitet ur ett sociokulturellt och ekologiskt perspektiv och koppling görs till frågor om identitet och makt. Multimodala aspekter på litteracitet berörs. Vidare behandlas språkets och litteracitetens betydelse i olika åldrar för kunskapsutvecklingen i skolans ämnen med särskild inriktning på andraspråksinlärare. Kursen är en fristående kurs och kan ingå i Masterprogrammet i språkvetenskap, 120 högskolepoäng, inriktningarna språkdidaktik och svenska som andraspråk. Kursen ges på halvfart och på distans med två campusträffar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen