Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskarutbildning vid Stockholms universitet

Är du en nyfiken person som drivs av att lära och veta mer? Trivs du i den akademiska miljön? Då kan utbildning på forskarnivå vara ett alternativ för dig.

Utbildning på forskarnivå ger möjlighet till en gedigen fördjupning i ett ämne. Detta i kombination med självständigt utförande av en forskningsuppgift där nya forskningsresultat och kunskaper kan produceras.

Som forskarstudent (doktorand) på en institution tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem på egen hand och med hjälp av rätt metodval, samt att du får en forskningsetisk medvetenhet.

 

Utbildning på forskarnivå leder till en doktorsexamen

Utbildningen på forskarnivå är fyra år och leder till en doktorsexamen, det vill säga den högsta akademiska examen i Sverige. Utbildningen består av kurser och ett avhandlingsarbete som ska utgöra minst hälften av respektive examens omfattning. I vissa fall finns även möjlighet att ta ut en licentiatexamen, en akademisk examen på forskarnivå och motsvarar ungefär en halv doktorsexamen.

Doktorander får handledning och viss vägledning av institutionen. Men arbetet kräver mycket och doktoranden är ytterst alltid själv ansvarig för sina studier och sitt arbete.

Jorge Laraña Aragón, doktorand på Fysikum, testar flytande kväve med Yosef Azizi och Yahya Zakkour.
Jorge Laraña Aragón (t v), doktorand på Fysikum, testar flytande kväve med Yosef Azizi (mitten) och Yahya Zakkour (höger) under FysikShow, Forskardagarna 2018. Foto: Niklas Björling

Tips och råd

Avsnittet om forskarutbildning på Studera.nu innehåller det mesta du behöver veta om rättigheter, skyldigheter och villkor under forskarstudierna. Den innehåller också en mängd praktiska tips och råd.

På Universitets- och högskolerådets webbplats finns information om tillträde till forskarnivå och övergångsregler för dig som påbörjat din forskarutbildning innan den 1 juli 2007. 

 

Antagning och tillträde till forskarnivå

Kraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är grundläggande behörighet, särskild behörighet och förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.

Som grundläggande behörighet krävs avlagd examen i Sverige på avancerad nivå eller minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå. Eller att studenten förvärvat sig motsvarande kunskaper utomlands.

Högskoleförordningen 

Forskarutbildningar vid Stockholms universitet regleras av Högskoleförordningen (1993:100). Denna förordning innehåller bestämmelser om universitet och högskolor som staten är huvudman för. Högskoleförordningen är beslutad av regeringen och är därigenom underordnad högskolelagen, som är beslutad av riksdagen. 

Stockholms universitets forskarutbildningar regleras också av lokala föreskrifter.

Läs mer om antagning till utbildning på forskarnivå i universitetets styrdokument

 

Fakulteter vid Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet finns fyra fakulteter. Du kan läsa mer om antagning till forskarutbildning på fakulteternas egna webbplatser:

Naturvetenskapliga fakulteten

Forskningen vid Naturvetenskapliga fakulteten täcker breda kunskapsområden, från atomkärnans elementarpartiklar till universums yttersta gränser exempelvis. Flera av fakultetens institutioner ligger bakom upptäckter och vetenskapliga genombrott som får erkännande världen över. 

Naturvetenskapliga fakulteten

Humanistiska fakulteten

Forskningen inom humaniora håller hög kvalitet och det finns en stor ämnesbredd vilket medför att universitetets forskare kan ha utvecklande samarbeten över vetenskapsområden. Filosofi, historia, konst- och litteraturvetenskap, journalistik, lingvistik och svenska som andraspråk för döva är några exempel på ämnen inom vilka forskning bedrivs.

Humanistiska fakulteten

Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten presterar nationellt ledande och internationellt framstående forskning. Forskarens frihet karaktäriserar det vetenskapliga arbetet. Den rättsvetenskapliga diskussionen ska vara livlig, öppen och ständigt pågående.

Juridiska fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har kvalificerad och högkvalitativ forskning inom sina olika etablerade discipliner och flervetenskapliga forskningsfält. Tack vare starka kopplingar till aktuella utmaningar för samhället och politiken generas centrala forskningsfrågor. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

 

Utbytesmöjligheter för doktorander

Det finns flera möjligheter till internationella erfarenheter inom din doktorandutbildning.

Läs mer om utbytesmöjligheter för doktorander här

 

Disputera vid Stockholms universitet

När avhandlingsarbetet närmar sig sitt slut ska manuskriptet diskuteras och man tar ställning till om disputation kan ske. Nu drar det även ihop sig att ordna med en hel del praktiska detaljer där många aktörer vid universitetet är inblandade.

Efter disputationen 

Efter godkänd disputation är det dags att ansöka om forskarexamen, förutsatt att även kursdelen i utbildningen är klar.

Här kan du läsa mer om hur själva promotionshögtiden går till för nyblivna doktorer

 

 

Kontakt

Se lediga doktorandplatser vid SU

Som doktorand vid Stockholms universitet hittar du mer utförlig information om alla delar av disputationsprocessen på medarbetarwebben.

På denna sida