Stockholms universitet

Forskarutbildning vid Stockholms universitet

Är du en nyfiken person som drivs av att lära och veta mer? Trivs du i den akademiska miljön? Då kan utbildning på forskarnivå vara ett alternativ för dig.

Utbildning på forskarnivå ger möjlighet till en gedigen fördjupning i ett ämne. Detta i kombination med självständigt utförande av en forskningsuppgift där nya forskningsresultat och kunskaper kan produceras.

Som forskarstudent (doktorand) på en institution tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem på egen hand och med hjälp av rätt metodval, samt att du får en forskningsetisk medvetenhet.

 

Utbildning på forskarnivå leder till doktorsexamen eller licentiatexamen

Utbildningen på forskarnivå är fyra år och leder till en doktorsexamen, det vill säga den högsta akademiska examen i Sverige. Utbildningen består av kurser och ett avhandlingsarbete som ska utgöra minst hälften av respektive examens omfattning. I vissa fall finns även möjlighet att ta ut en licentiatexamen, en akademisk examen på forskarnivå och motsvarar ungefär en halv doktorsexamen.

Doktorander får handledning och viss vägledning av institutionen. Men arbetet kräver mycket och doktoranden är ytterst alltid själv ansvarig för sina studier och sitt arbete.

Tips och råd

Avsnittet om forskarutbildning på Studera.nu innehåller det mesta du behöver veta om rättigheter, skyldigheter och villkor under forskarstudierna. Den innehåller också en mängd praktiska tips och råd.

På Universitets- och högskolerådets webbplats finns information om tillträde till forskarnivå och övergångsregler för dig som påbörjat din forskarutbildning innan den 1 juli 2007. 

 

Antagning och tillträde till forskarnivå

Kraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är grundläggande behörighet, särskild behörighet och förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.

Som grundläggande behörighet krävs avlagd examen i Sverige på avancerad nivå eller minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå. Eller att studenten förvärvat sig motsvarande kunskaper utomlands.

Institutionerna kan ha särskilda behörigheter. Stäm av vad som gäller för ditt intresseområde med aktuell institution.

Ansökningstider för forskarutbildning

Det brukar finnas möjlighet att ansöka till forskarutbildning både under hösten och våren. På institutionernas hemsida om forskarutbildning finns de datum som gäller för just den institutionen. Du kan även se vilka aktuella doktorandtjänster som utlyses.

Doktorandplatser

 

Högskoleförordningen 

Forskarutbildningar vid Stockholms universitet regleras av Högskoleförordningen (1993:100). Denna förordning innehåller bestämmelser om universitet och högskolor som staten är huvudman för. Högskoleförordningen är beslutad av regeringen och är därigenom underordnad högskolelagen, som är beslutad av riksdagen. 

Stockholms universitets forskarutbildningar regleras också av lokala föreskrifter.

Läs mer om antagning till utbildning på forskarnivå i universitetets styrdokument

 

Humanvetenskap och naturvetenskap

Det finns två områden vid Stockholms universitet.

Humanvetenskapliga området

Inom området för humanvetenskap på Stockholms universitet, utforskar vi människans liv och hur hon påverkas av olika faktorer. Vi undersöker språket, samhället, kulturen, organisationerna, historien, normerna och hur de alla samverkar. En central aspekt av detta område är att främja dialog och diskussion samt att dela kunskap och erfarenheter om människors villkor och upplevelser, samt hur människor tänker, agerar och skapar mening i relation till sin omgivning.

Det humanvetenskapliga området har tre fakulteter och ansvarar även för lärarutbildningarna. Fakulteterna som ingår i det humanvetenskapliga området är; Humanistiska fakulteten, Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten.

På det humanvetenskapliga området satsar man extra på doktoranderna. Det gör man med ett projekt som kallas för Forum för doktorander. Tanken är att doktoranderna ska få vägledning, må bra och bli klara på tid.

 
Film om Forum för doktorander.

Forum för doktorander

Naturvetenskapliga området och fakulteten

Forskningen vid Naturvetenskapliga fakulteten täcker breda kunskapsområden, från atomkärnans elementarpartiklar till universums yttersta gränser exempelvis. Flera av fakultetens institutioner ligger bakom upptäckter och vetenskapliga genombrott som får erkännande världen över. 

Naturvetenskapliga fakulteten

Humanistiska fakulteten

Forskningen inom humaniora håller hög kvalitet och det finns en stor ämnesbredd vilket medför att universitetets forskare kan ha utvecklande samarbeten över vetenskapsområden. Filosofi, historia, konst- och litteraturvetenskap, journalistik, lingvistik och svenska som andraspråk för döva är några exempel på ämnen inom vilka forskning bedrivs.

De som blir antagna på en utbildning på forskarnivå har möjlighet att gå på den humanistiska fakultetens forskarskola. 

Humanistiska fakultetens forskarskola

Humanistiska fakulteten

Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten presterar nationellt ledande och internationellt framstående forskning. Forskarens frihet karaktäriserar det vetenskapliga arbetet. Den rättsvetenskapliga diskussionen ska vara livlig, öppen och ständigt pågående.

Juridiska fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har kvalificerad och högkvalitativ forskning inom sina olika etablerade discipliner och flervetenskapliga forskningsfält. Tack vare starka kopplingar till aktuella utmaningar för samhället och politiken generas centrala forskningsfrågor. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuder forskarutbildningskurser för de som har blivit antagna på en institution som tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

 

Institutionerna ger utbildning på forskarnivå

Alla institutioner som har utbildning på forskarnivå finns indelade i kategorierna; humaniora, språk, samhällsvetenskap och juridik samt naturvetenskap.

Filosofiska institutionen

 • Praktisk filosofi
 • Teoretisk filosofi

Forskarutbildning vid Filosofiska institutionen

Historiska institutionen

 • Historia

Forskarutbildning vid Historiska institutionen

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

 • Allmän arkeologi
 • Antikens kultur och samhällsliv
 • Laborativ arkeologi 
 • Osteoarkeologi

Forskarutbildning vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

 • Etnologi
 • Genusvetenskap
 • Religionshistoria

Forskarutbildning vid Institutionen för etnologi, genusvetenskap och religionshistoria

Institutionen för kultur och estetik

 • Idéhistoria
 • Konstvetenskap
 • Litteraturvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Teatervetenskap

Forskarutbildning vid Institutionen för kultur och estetik

Institutionen för mediestudier

 • Journalistik
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Modevetenskap
 • Filmvetenskap

Forskarutbildning vid Institutionen för mediestudier

Institutionen för ämnesdidaktik 

 • Matematikämnets didaktik
 • Naturvetenskapsämnenas didaktik
 • Språkdidaktik
 • Ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Forskarutbildning vid Institutionen för ämnesdidaktik

Engelska institutionen

 • Engelsk lingvistik
 • Engelskspråkig litteratur

Forskarutbildning vid Engelska institutionen

Institutionen för lingvistik

 • Lingvistik 

Forskarutbildning vid Institutionen för Lingvistik

Institutionen för ämnesdidaktik 

 • Matematikämnets didaktik
 • Naturvetenskapsämnenas didaktik
 • Språkdidaktik
 • Ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Forskarutbildning vid Institutionen för ämnesdidaktik

Romanska och klassiska institutionen

 • Romanska språk
 • Klassiska språk

Forskarutbildning vid Romanska och klassiska institutionen

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

 • Baltiska språk
 • Finska
 • Tyska
 • Slaviska språk

Forskarutbildning vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Institutionen för svenska och flerspråkighet

 • Nordiska språk
 • Tvåspråkighet
 • Översättningsvetenskap

Forskarutbildning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier

 • Asiens språk och kulturer
 • Mellanösterns språk och kulturer

Forskarutbildning vid Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

 • Barn-och ungdomsvetenskap
 • Förskoledidaktik

Forskarutbildning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Företagsekonomiska institutionen

 • Företagsekonomi
 • Finansiell ekonomi

Forskarutbildning vid Stockholm Business School

Institutet för internationell ekonomi (IIES)

 • Internationell ekonomi

Forskning och högre utbildning inom ekonomi

Institutet för social forskning (SOFI)

 • Doktorander vid SOFI är inskrivna vid antingen Sociologiska eller Nationalekonomiska institutionen.

Forskarutbildning vid Institutet för social forskning

Institutionen för data- och systemvetenskap

 • Data- och systemvetenskap
 • Informationssamhället

Forskarutbildning vid Institutionen för data- och systemvetenskap

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

 • Ekonomisk historia
 • Internationella relationer

Forskarutbildning vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Institutionen för folkhälsovetenskap

 • Folkhälsovetenskap

Forskarutbildning vid Institutionen för folkhälsovetenskap

Institutionen för pedagogik och didaktik

 • Pedagogik

Forskarutbildning vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för socialt arbete

 • Socialt arbete

Forskarutbildning vid Institutionen för socialt arbete

Institutionen för ämnesdidaktik 

 • Matematikämnets didaktik
 • Naturvetenskapsämnenas didaktik
 • Språkdidaktik
 • Ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Forskarutbildning vid Institutionen för ämnesdidaktik

Kriminologiska institutionen

 • Kriminologi

Forskarutbildning vid Kriminologiska institutionen

Kulturgeografiska institutionen

 • Geografi med kulturgeografisk inriktning

Forskarutbildning vid Kulturgeografiska institutionen

Nationalekonomiska institutionen

Utbildning på forskarnivå ges i samarbete med:

Program på forskarnivå vid Nationalekonomiska institutionen

Psykologiska institutionen

 • Psykologi

Forskarutbildning vid Psykologiska institutionen

Socialantropologiska institutionen

 • Socialantropologi

Forskarutbildning vid Socialantropologiska institutionen

Sociologiska institutionen

 • Sociologi
 • Sociologisk demografi

Studier på forskarnivå vid Sociologiska institutionen

Specialpedagogiska institutionen

 • Specialpedagogik

Forskarutbildning vid Specialpedagogiska institutionen

Statistiska institutionen

 • Statistik

Forskarutbildning vid Statistiska institutionen

Statsvetenskapliga institutionen

 • Statsvetenskap

Forskarutbildning vid Statsvetenskapliga institutionen

Juridik

Juridiska institutionen

 • Rättsvetenskap

Forskarutbildning vid Juridiska institutionen

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

 • Ekologi och evolution
 • Ekotoxikologi
 • Marinbiologi
 • Växtfysiologi
 • Växtsystematik

Forskarutbildning vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

 • Molekylär biovetenskap

Forskarutbildning vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Zoologiska institutionen

 • Etologi
 • Funktionell zoomorfologi
 • Populationsgenetik
 • Zoologisk ekologi
 • Zoologisk systematik och evolutionsforskning

Forskarutbildning vid Zoologiska institutionen

Stockholm Resilience Centre

 • Vetenskap om hållbar utveckling

Forskarutbildning vid Stockholm Resilience Centre

Institutionen för geologiska vetenskaper

 • Geokemi
 • Geologi
 • Maringeologi

Forskarutbildning vid Institutionen för geologiska vetenskaper

Institutionen för miljövetenskap

 • Miljövetenskap

Forskarutbildning vid Institutionen för miljövetenskap

Institutionen för naturgeografi

 • Naturgeografi

Forskarutbildning vid Institutionen för naturgeografi

Institutionen för biokemi och biofysik 

 • Biofysik
 • Biokemi
 • Biokemi med inriktning mot bioinformatik

Forskarutbildning vid Institutionen för biokemi och biofysik

Institutionen för material- och miljökemi 

 • Analytisk kemi
 • Fysikalisk kemi
 • Materialkemi
 • Neurokemi med molekylär neurobiologi
 • Oorganisk kemi

Forskarutbildning vid Institutionen för material- och miljökemi

Institutionen för organisk kemi

 • Organisk kemi

Forskarutbildning vid Institutionen för organisk kemi

Fysikum

 • Fysik
 • Kemisk fysik
 • Medicinsk strålningsfysik
 • Teoretisk fysik

Forskarutbildning vid Fysikum

Institutionen för astronomi

 • Astronomi

Forskarutbildning vid Institutionen för astronomi

Matematiska institutionen

 • Beräkningsmatematik
 • Matematik
 • Matematisk statistik

Forskarutbildning vid Matematiska institutionen

Meteorologiska institutionen 

 • Atmosfärvetenskap och oceanografi

Forskarutbildning vid Meteorologiska institutionen

 

För allmän studieplan inom något naturvetenskapligt ämne, vänligen kontakta utbildning@science.su.se

 

Utbytesmöjligheter för doktorander

Det finns flera möjligheter till internationella erfarenheter inom din doktorandutbildning.

Läs mer om utbytesmöjligheter för doktorander här

 

Disputera vid Stockholms universitet

När avhandlingsarbetet närmar sig sitt slut ska manuskriptet diskuteras och man tar ställning till om disputation kan ske. Nu drar det även ihop sig att ordna med en hel del praktiska detaljer där många aktörer vid universitetet är inblandade.

Efter disputationen 

Efter godkänd disputation är det dags att ansöka om forskarexamen, förutsatt att även kursdelen i utbildningen är klar.

Här kan du läsa mer om hur själva promotionshögtiden går till för nyblivna doktorer

 

 

Kontakt

Se lediga doktorandplatser vid SU

Som doktorand vid Stockholms universitet hittar du mer utförlig information om alla delar av disputationsprocessen på medarbetarwebben.

På denna sida