Fritidshemmens roll och framtid

Anneli Hippinen Ahlgren är aktuell med forskning kring fritidslärarens roll i ett undervisningsperspektiv och hur de lär ut och interagerar med barnen.

Anneli Hippinen Ahlgren, forskare på BUV. Foto: Niklas Björling, Stockholms uiniversitet.

Vad är fritidshemmens främsta roll idag?

Det finns flera aspekter på det, men den främsta är barnen. Eftersom nästan alla barn går på fritidshem idag är det viktigt att det finns en verksamhet som verkligen ser barnen och deras behov och intressen.

Det har skett en stor förändring i fritidshemmens roll de senaste tio åren i och med att fritidshemmen kom med i skollagen första gången 2011 och fick en helt ny utbildning inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

2016 kom en ny del i läroplanen där fritidshemmen skrevs fram explicit och den senaste förändringen nu är legitimationen som innebär att det krävs att du ska vara legitimerad lärare i fritidshem för att ha ansvar för att bedriva undervisning på fritidshemmet. Så det finns en hel del styrning som säger vad som är fritidshemmets roll utifrån en statlig mening, men anledningen till att jag börjar med barnen är att det är hos dem som all verksamhet behöver börja. 

Vad har den här förändringen inom fritidshemmen de senaste åren inneburit för de som arbetar där?

Det har hänt mycket på en metanivå. Den statliga styrningen nu är viktig för att legitimera och statushöja lärare i fritidshem och den verksamheten genom exempelvis styrdokument. Undervisning på fritidshem ska ges en vid tolkning och blanda omsorg och lärande och verkligen utgå från barnens behov, intressen, erfarenheter och initiativ. Verksamheten har varit uppbyggd så tidigare, men nu är den reglerad på ett annat sätt och framskriven utifrån professionen med professionella begrepp på verksamheten och krav på lärarnas arbete med till exempel pedagogiska planeringar.

Vad betyder ”det didaktiska perspektivet på fritidshemmens verksamhet”, som är det du forskar om?

Begreppet undervisning har blivit centralt i fritidshemmets verksamhet när det kom in i del 4 i läroplanen 2016. I min forskning har jag följt tre lärare i fritidshem under deras arbetsveckor. Jag har valt ut några situationer som jag har observerat mer noggrant och som jag sedan analyserar utifrån att studera lärarnas undervisningshandlingar och undervisningskunskap för att se vilka handlingar som de gör som kan ses som undervisningshandlingar.

Lärare-och-barn-har-samling. Mostphotos-Katja-Kirscher
Mostphotos: Katja Kirscher.

I min studie analyserar jag lärare i fritidshems handlingar i interaktion med barn utifrån ett didaktiskt teoretiskt ramverk. Jag använder analytiska begrepp på läraren handlingar för att se vilka undervisningshandlingar de använder till exempel om det är talhandlingar eller praktiska handlingar.

Det jag kan se i mina resultat är att lärare i fritidshem undervisar på väldigt många olika sätt. Det finns både förplanerade undervisningssituationer och det finns situationsstyrda undervisningssituationer som kommer från att läraren initierat något i stunden när de är ute i till exempel skogen och ser olika naturvetenskapliga fenomen. Men läraren bedriver även undervisning utifrån vad barn initierar. Mycket av undervisningen är praktisk och utforskande och läraren bedriver ofta undervisning tillsammans med barnen eller lyfter upp deras röster och aktörskap som det viktiga i undervisningssituationen. Men jag är inte klar med min analys av resultaten ännu så fler undervisningshandlingar kommer säkert att synliggöras.

Hur ser du på fritidshemmens balans mellan lek och lärande?

En del i fritidshemmets verksamhet är att erbjuda barn olika valbara aktiviteter. Vissa aktiviteter är dock inte valbara på fritidshemmet, några exempel på det är mellanmål och ibland utevistelse såsom utflykter, då ska alla barnen vara med. Det jag har sett när jag forskat på fritidshemsvardagen – är att när barnen initierar aktiviteter på fritidshemmet finns lärarna där och stöttar dem i sin aktivitet ibland genom korta undervisningssituationer. Den undervisande rollen där är bland annat att ha ett förhållningssätt att följa barnen i deras meningsfulla fritid. Barnen kan också fastna i sina egna aktiviteter och inte vidga sina vyer, då kan läraren försöka införa något nytt. Exempelvis att barnen får prova på något nytt som de inte har gjort förut den första kvarten på dagen. 

Balansen är att lärande ska utgå utifrån barnens intressen och behov. Även när man skriver planeringen för det – att till exempel bygga upp en miljö som anpassar sig efter några barns intresse för Pokémons – att då erbjuda dem att bygga Pokémons eller leka Pokémons och då lockas fler barn till den verksamheten.

Det är viktigt att det finns en planerad verksamhet på fritidshemmen som också utvärderas, reflekteras och problematiseras även om undervisningen ska ske utifrån barnens intresse. Den pedagogiska planeringen behöver inte enbart utgå från aktiviteter, den kan utgå från vad du har för förhållningssätt till barnen som lärare i fritidshem, om att bygga upp miljöer och att undervisningen är föränderlig utifrån barnens behov och intressen. När verksamheten utgår från barnens intresse så att de känner att de hela tiden leker i en verksamhet som är deras, finns det hela tiden en pedagogisk tanke bakom.

Kvinnlig-elev-far-hjalp-av-kvinnlig-larare. Mostphotos_Hans_Christiansson.jpg
Mostphotos: Hans Christiansson.

Vad tycker du är viktigt för en grundlärare inom fritidshem att få med sig från sin utbildning?

Det är viktigt att utbildningen har en balans mellan teori och praktik, att få didaktik och att veta hur man ska bedriva undervisning och vad som grundar den. Men det som utbildningen verkligen ska bidra med är teorin och den vetenskapliga grunden, så att du blir en reflekterande och problematiserande lärare. 

Du som är outbildad lärare kan vara väldigt duktig i exempelvis din kommunikation med barnen, men de verktyg som fås genom utbildning är de fördjupade kunskaperna om undervisning, ämne och teori som gör att du som lärare kan reflektera över din praktik på ett nyanserat sätt.

Mer om Anneli Hippinen Ahlgren.