Stockholms universitet

Forskargrupp IT Management and Governance

Organisationer över hela världen strävar efter att prestera bättre och vinna konkurrensfördelar genom att utnyttja digital teknik och IT-lösningar. IT Management and Governance-gruppen studerar hur man hanterar och styr IT och digitala investeringar för att stödja digital transformation.

Genrebild: En kontorsbyggnad som representerar IT-management och styrning
Foto: Artinun Prekmoung.

IT-management och styrning anses vara viktiga forskningsområden, inte bara av forskare utan även av IT-personal och företagare. Organisationer vill förbättra sina affärsresultat och uppnå konkurrensfördelar genom användning av IT och digital teknik, generera affärsvärde från IT och digitala investeringar och stödja digital transformation i sina organisationer.

Forskning inom dessa områden utförs av IT Management and Governance. Forskargruppen är engagerad i Forskarskolan management och IT (MIT) som medfinansierar olika forskningsprojekt inom IT-lednings- och styrningsområden.

Läs mer om Forskarskolan management och IT (MIT)

Gruppen har även tagit emot medel för forskningsprojekt från Sida, Stiftelsen för internationaliserig av högre utbildning och forskning (STINT) och IBM Global University Program Academic Award. Vi har utvecklat forskningssamarbeten med forskare inom IT-management och styrning från näringslivet och akademin, i Sverige och utomlands.

Gruppbeskrivning

Forskningen inom IT Management and Governance handlar främst om anpassning mellan affärs- och IT-system, IT-styrning, outsourcing av IT, samt digital transformation. Några exempel på forskning inom IT-ledning och styrning presenteras nedan.

Anpassning mellan affärs- och IT-system. Detta är fortfarande en fråga för högsta ledningen och det finns många utmaningar som återstår att undersöka. En utmaning som vår forskning har fokuserat på, och som inte har undersökts tillräckligt, är inflytandet av formell och informell organisationsstruktur på mognaden i anpassning mellan affärs- och IT-system. en annan utmaning rör IT-anpassningsrelaterade faktorer för framgång med digital transformation.

IT-styrning. Hittills har ett fåtal forskningsstudier gjorts för att studera organisationskulturers och strukturers roll i IT-styrning. I linje med detta har vår forskning fokuserat på att studera inflytandet av olika typer av organisationskulturer på resultat för IT-styrning i olika organisationer; och genom att specificera IT-organisationsstrukturens relation till IT-styrningsresultat och implementering av IT-styrning.

Outsourcing av IT. Beslutsprocessen för organisationer – och särskilt stora organisationer – att lägga ut IT eller inte är en utmaning. Vi undersöker utvecklingen av en metod som kan användas för att bedöma riskexponeringen till stöd för beslut om IT-outsourcing. Vi studerar även de viktigaste faktorerna i IT-outsourcingrelationer och framgångsfaktorer vid IT-outsourcing i stora företag.

Digital transformation. IT spelar en nyckelroll i digitala framgångsrika företag, och under de kommande åren förväntas investeringarna relaterade till digital transformation öka. Digital teknik är mycket viktigt för att skapa värde för organisationer. För att lyckas med digital transformation kommer organisationer att behöva implementera organisationsstrategier som skapar värde genom att utnyttja digital teknik. Dessutom behövs IT-styrningsstrukturer, processer och relationsmekanismer som stödjer digitala initiativ. Ett av forskningsämnena inom detta område har som syfte att studera de IT-styrningsmekanismer som är avgörande för att nå framgång i digital transformation.

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Lazar Rusu

Professor

Institutionen för data- och systemvetenskap
Lazar Rusu

Medlemmar

Erik Perjons

Docent

Institutionen för data- och systemvetenskap
Erik Perjons

Seyedeh Parisa Aasi

Affilierad forskare

Institutionen för data- och systemvetenskap
Parisa Aasi pic

Gideon Mekonnen Jonathan

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap
Picture November 2021

Rahmat Mulyana

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap
Rahmat Mulyana

Georg Hodosi

Affilierad forskare

Institutionen för data- och systemvetenskap
Georg Hodosi

Carlos Juiz

PhD, professor

University of the Balearic Islands, Spanien

Dragos Vieru

PhD, professor

TÉLUQ University, Montréal, Kanada

Gianluigi Viscusi

PhD, Senior Research Fellow

Imperial College London, Business School, Storbritannien

Ryan Nugraha

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap
ryan-photo

Forskningsprojekt

Publikationer

Nyheter