Stockholms universitet

Inom forskningen om den tvåspråkiga individen studeras två- och flerspråkighet i första hand som ett kognitivt fenomen, såväl vid informellt språktillägnande i autentiska språkmiljöer som vid formell språkinlärning i klassrum.

Centrala frågor rör språklig utveckling, användning, perception, processning och språkförlust hos såväl tidigt flerspråkiga barn som vuxna språkinlärare. Fokus riktas mot alla språkliga nivåer – fonetiska och fonologiska, morfologiska och lexikala, syntaktiska, semantiska och pragmatiska – samt mot såväl talat som skrivet och tecknat språk.

Vanliga frågeställningar rör universella drag i inlärarspråket, påverkan från andra språk (i synnerhet förstaspråket), och effekter av individuella skillnader i inlärningsålder, språkbegåvning, motivation och minneskapacitet. Forskningen är delvis förankrad i forskningsfältet andraspråksinlärning (engelska Second Language Acquisition, SLA), som i sin tur hämtar teoretisk och metodologisk inspiration från bl.a. allmän lingvistik, psyko- eller neurolingvistik, psykologi, kognitionsvetenskap, och klassrumsorienterad inlärningsforskning.

Ofta används experimentella metoder, där data kommer från språktestning eller hjärnavbildning, men även longitudinella fallstudier förekommer, liksom korpusbaserad forskning, där data utgörs av inlärares spontana eller eliciterade språkliga produktion.

Relaterat forskningsämne

Tvåspråkighet
Studenter med EEG-mössor. Foto: Jens Olof Lasthein
På denna sida

Forskare

Niclas Abrahamsson

Professor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Niclas 2023

José Alemán Bañón

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
JAB

Tatiana Antontchik

Administrativ studierektor, Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tatiana Antontchik

Emanuel Bylund Spångberg

Professor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
EBS

Kenneth Hyltenstam

Professor emeritus

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Kenneth Hyltenstam. Foto: Pia Nordin

Caroline Kerfoot

Professor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Caroline Kerfoot

Gunnar Norrman

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Image

Marta Quevedo Rodriguez

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Marta Quevedo

Susan Sayehli

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Susan Sayehli

Klara Skogmyr Marian

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Profile pic. Dec. 2021

Maryann Su Lin Tan

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
MT

Forskargrupp

Forskningsprojekt

Nyheter

Verksamhet kopplad till ämnet

Forskning bedrivs vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler).

Institutionen för svenska och flerspråkighet