Stockholms universitet

Forskningsprojekt FUSE – De oväntade naturvetarna

Projektet FUSE undersöker olika vägar som studenter kan ta för att söka sig till en utbildning i fysik. Fokus ligger på studenter från underrepresenterade grupper, som till exempel kvinnor och personer från familjer med icke-akademisk bakgrund.

Naturvetenskap och teknik har hög status i samhället och anses som viktiga för den enskilde individen. Att behärska området har betydelse både för att kunna fatta välgrundade beslut om komplexa samhällsvetenskapliga frågor, och för att kunna bidra till samhällets välstånd och utveckling i stort.

Problematiseringen av det ojämlika deltagandet - historiskt och samtida - i dessa discipliner har diskuterats både som en fråga om nationellt välstånd och om social rättvisa. Det är mot bakgrund av detta som behovet av nyanserade analyser av processer för inkludering och uteslutning i naturvetenskaplig och teknisk utbildning är betydelsefullt.

Projektbeskrivning

Syftet med projektet FUSE – De oväntade naturvetarna – är att undersöka vad som gjort det möjligt för studenter från underrepresenterade grupper att fortsätta till högre utbildning i fysik och att bidra till analys och utveckling av mer inkluderande naturvetenskaplig undervisning.

Frågeställningar

Inom ramen för projektet utgår man från flera olika frågeställningar för att få svar på vad som kan bidra till att underrepresenterade grupper söker sig till naturvetenskap.

Frågeställningarna är:

  • Vilken roll spelar studenters positioneringar, i relation till vilken social kategori de tillhör, för hur de identifierar sig som forskare?
  • Vilka aspekter av naturvetenskapligt kapital kan identifieras som särskilt relevanta för vilka studenter?
  • Hur kan skolundervisning utformas för att möjliggöra breddat deltagande?
  • Hur kan teorin om naturvetenskapligt kapital bidra till att utveckla didaktiska modeller?

Metod

Metoden för att samla in data till projektet består av två olika delstudier. Dessa är:

  • Delstudie 1: Livsberättelseintervjuer med förstaårsstudenter inom Teknisk fysik och andra selektiva fysikutbildningar.
  • Delstudie 2: En deltagande forskningsstudie som genomförs i dialog mellan forskare och universitetslärare i fysik. Studien syftar till att utveckla material som stödjer inkluderande fysikutbildning.

Teoretisk ansats

Projektet är tvärvetenskapligt, genom att det är ett möte mellan utbildningssociologi och didaktik. Projektet som helhet är inspirerat av sociokulturella teorier om handling och identitet, där identitet betraktas som konsituerat av sociala, kulturella och materiella handlingar och utgår från en intersektionell och poststrukturell förståelse av sociala kategorier.

Projektet bygger på Louise Archer och kollegors utveckling av begreppet ”science capital” som betyder naturvetenskapligt kapital (baserat på Bourdieus teori om social reproduktion) kombinerat med ett intersektionellt, poststrukturalistiskt perspektiv på bland annat genus och etnicitet. Den andra studien kombinerar denna ansats med didaktisk teori inom den pragmatiska traditionen. På så vis vill vi fördjupa analysen av inkludering och exkludering i naturvetenskaplig undervisning i relation till de olika dimensionerna av naturvetenskapligt kapital.

Projektet är teoretiskt nyskapande på det sättet att utbildningssociologiska och didaktiska teorier kombineras för att ge en så djup och detaljerad förståelse som möjligt av inkluderande undervisningspraktiker inom naturvetenskap. Projektet bryter ny mark genom att ha ett tvärvetenskapligt anslag och fokus på studentgrupper, som forskningen inte uppmärksammat i särskilt stor utsträckning tidigare. Projektet bidrar därmed till en djupare och mer nyanserad kunskap om inkluderings- och exkluderingsprocesser inom naturvetenskap och använder denna kunskap för att analysera och utveckla undervisning.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Anna Danielsson

Professor

Institutionen för ämnesdidaktik
Close-up photo of a short-haired woman, with glasses and a green sweater.

Anne-Sofie Nyström

Dr.

Uppsala universitet

Publikationer

Mer om projektet

Internationell referensgrupp

Prof. Angela Calabrese Barton, University of Michigan

Dr. Heather King, King’s College London

Dr. Henriette Tolstrup Holmegaard, Copenhagen University

Prof. Jonas Almqvist, Uppsala University

Dr. Maria Vetleseter Boe, Oslo University