Stockholms universitet

Forskningsprojekt Ojämlikheter i hälsa bland självidentifierade sexuella minoriteter, samkönade par och deras barn

Detta forskningsprojekt syftar till att bredda kunskapen om hur hälsotillståndet ser ut hos personer tillhörande olika sexuella minoriteter och deras barn, samt hos samkönade par och deras barn, jämfört med heterosexuella.

Lesbiskt par
Foto: Alexander Grey/Unsplash

De utbredda ojämlikheterna i upplevd hälsa och ohälsa bland sexuella minoriteter (t ex gay/lesbiska och bisexuella personer) är ett stort problem. Brist på data som inkluderar tillräckligt många individer, samt hälsoinformation för självidentifierade sexuella minoriteter, samt den mindre gruppen människor i samkönade partnerskap bidrar till bristande kunskap. För att förstå skillnader i hälsa behöver vi mer kunskap kring hur det ser ut inom olika sexuella minoritetsgrupper. Genom att identifiera och förklara ojämlikheter i hälsa och ohälsa kan vi börja förbättra hälsan bland de ”osynliga” sexuella minoriteter som ofta förbises i socialpolitik och sjukvård.
 

Projektbeskrivning

Det är svårt att tolka svenska och internationella forskningsresultat då de visar sämre hälsa bland de som identifierar sig som tillhörande en sexuell minoritet samt deras barn, men få eller inga ojämlikheter i hälsa när man jämför personer i heterosexuella par med människor i samkönade par och deras barn. Det är viktigt att förstå dessa två gruppers sammansättning och antal, samt huruvida samkönade par är olika andra sexuella minoriteter. Vi vill också förstå de kausala sambanden mellan dessa grupper och deras hälsoutfall. I vårt projekt dokumenterar vi sexuella minoriteter i och utanför samkönade partnerskap, beskriver ett antal olika hälsoutfall, identifierar förklaringar för ojämlikheter i hälsan samt utforskar hälsan hos deras barn.

Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor 2018-2021, som har länkats till registerdata, är sannolikt den mest lämpliga datakällan i världen för detta syfte. Vår data mäter sexuell identitet och samkönade partnerskap, samt inkluderar ett tillräckligt antal personer bland sexuella minoriteter, både inom och utanför samkönade partnerskap, för statistiska analyser. Enkäten mäter många hälsoutfall och hälsobeteenden och data som belyser möjliga förklaringar såsom diskriminering, våld/hot och socialt stöd. Vårt treåriga projekt inkluderar ett interdisciplinärt och internationellt team med omfattande expertis i ämnet.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Stefanie Möllborn

Professor i sociologi

Sociologiska institutionen
Stefanie Möllborn, professor i sociologi

Medlemmar

Richard Bränström

Forskare

Karolinska Institutet, Klinisk neurovetenskap

Bethany Everett

Universitetslektor

University of Utah, Sociology Department

Martin Kolk

Forskare, Docent

Sociologiska institutionen
Martin Kolk