Ny student

Det är mycket att tänka på som ny student. Här har vi samlat information som vi tror kan hjälpa dig när du börjar plugga hos oss.

Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter

Som ny student vid Historiska institutionen och Stockholms universitet är det saker du behöver känna till. Studentavdelningen har samlat information för alla nya studenter under sidan En lyckad start. Här hittar du viktig information som du behöver innan du börjar plugga.

Läs mer om En lyckad start här

Allt du behöver veta inför höstterminen 2023

 

Aktivera ditt studentkonto

Som student på Historiska institutionen ska du aktivera ditt universitetskonto innan du kan börja plugga.

När det är aktiverat får du tillgång till universitetets gemensamma tjänster som trådlöst nätverk, lär- och samarbetsplattformen Athena, bibliotekstjänster med mera.

Aktivera ditt universitetskonto här

 

Det är obligatoriskt att registrera sig på den kurs du ska läsa. Om du inte registrerar dig i tid kommer du att förlora din plats. Du registrerar dig på student.ladok.se

Webbregistreringstider

Webbregistrering kan endast göras under en angiven tidsperiod som ligger i anslutning till terminstart.

Om du av någon anledning inte kan webbregistrera dig kan du e-posta expedition@historia.su.se. Ange vilken kurs du vill registrera dig på samt bifoga ett nationellt studieintyg.

 

Athena är universitetets webbaserade lär- och samarbetsplattform där studenter och lärare kan mötas. De flesta av våra kurser har en egen kurssajt i Athena, är du osäker fråga din lärare. Det är olika typer av aktiviteter som sköts i plattformen: gruppval, ev. ändringar i schema och inlämning av uppgifter.

Du förväntas kunna använda Athena. Via ditt universitetskonto får du tillgång till plattformen. Har du aktiverat ditt universitetskonto men ändå inte kommer åt din athenasajt, kontakta expedition@historia.su.se.

Mer information

Till Athena

 

 

Läsåret består av två terminer, höst- och vårtermin, och startar på hösten. Varje termin är sedan uppdelad i två perioder och varje period består i sin tur av två delar.

Mer information om läsår, terminstider och periodindelningar finns här.

 

Kurserna Historia I, Historia II och Kulturvetarprogrammet börjar med en introduktionsföreläsning där du får reda på det viktigaste om studierna.

Tid och plats för introduktionsföreläsningarna framgår av schemat. Undervisningen börjar ofta samma dag.

 

Du hittar du schema, litteraturlista och kursplan på din kurs sida i utbildningskatalogen.

Samma information finns även på kursens sida i lärplattformen Athena. Dessa sidor får du tillgång till först när du har registrerat dig på kursen.

Mer information

Ämnessidan Historia i kurskatalogen som listar alla kurs- och programsidor under ämnet.

Länk till ämnet historia i kurskatalogen.

 

Undervisningsformer

När du läser vid Historiska institutionen sker undervisning och examinationer under olika former. Här kan du läsa mer om hur det fungerar. 

Vi har delkurser som utvecklar din förmåga att hantera översiktlig kunskap om historiska sammanhang. Undervisningsformen vid denna typ av kurser är framförallt föreläsningar i större hörsal. Examinationen går ut på att visa att du kan behärska ett avgränsat ämnesområde eller en tidsepok och kan redogöra för detta vid ett bestämt tillfälle, oftast genom skriftlig examination (salsskrivning).

Andra delkurser tränar din förmåga att utifrån den översiktliga kunskapen fördjupa dina kunskaper så att du med kurslitteraturens hjälp kan reflektera och dra egna slutsatser över det aktuella ämnesområdet. Undervisningsformen vid dessa kurser är seminarier. Examinationsformen är i dessa fall oftast en hemskrivning (hemtenta). Under cirka en veckas tid sitter du hemma och jobbar aktivt med kurslitteraturen för att lösa skrivningsfrågorna.

En stor del av din undervisningstid hos oss tillbringar du på seminarier med en seminarieledare. På seminarierna lär du dig att söka kunskap och självständigt och aktivt bearbeta och kritiskt granska den. Målet är att du ska kunna använda kunskapen och uttrycka den i olika sammanhang, t.ex. i en vetenskaplig uppsats, en annan av våra examinationsformer.

Uppsatsskrivning är en viktig del av studierna i historia och ger erfarenheter som du säkert får nytta av i yrkeslivet. Redan andra terminen på grundnivå skriver du en uppsats inom kursen Historia II.

Information till omregistrerade VT24

Omregistrerade studenter som är färdiga med undervisningen på tredje terminens studier i historia, men som skall lägga fram sin kandidat/C-uppsats vårterminen 2024

Tid för inlämning av färdig uppsats: 29 april 2024

Tid för ventileringsseminarier: 13-15 maj 2024 (preliminärt)

För frågor om uppsatsinlämning och ventilering, kontakta Mattias Tydén: mattias.tyden@historia.su.se

För omregistrering på kursen, kontakta studentexpeditionen: expedition@historia.su.se

Inom Kulturvetarprogrammet och Kandidatprogram i historia, politik och samhälle, samt på kurserna Förlagskunskap, Curatorutbildning och Projektledarutbildning ingår handledd praktik.

Praktik är möjlig också inom Masterprogram i historiska studier.

 

Studieteknik och studieproblem

När du börjar studierna är det viktigt att du snabbt tillägnar dig en studieteknik som passar för akademiska studier. Dessa skiljer sig från gymnasiestudier.

Om du studerar på heltid måste du räkna med att din arbetstid är minst lika lång som om du förvärvsarbetade. 40 timmars arbete per vecka är en förutsättning för att klara studierna på avsedd tid. Börja läsa kurslitteraturen för en kurs omedelbart efter det att föregående kurs slutat och försök hålla ett någorlunda fast arbetsschema. Observera att det alltså förutsätts att du även utnyttjar tiden mellan de olika schemalagda undervisningstillfällena.

Det är stora mängder text du ska kunna läsa in, analysera, strukturera och presentera i olika former. Du kan få information om studieteknik på Studie- och språkverkstaden vid Studentavdelningen, i Studenthuset.

Skulle du få problem kontakta snarast möjligt en av vår studievägledare!

Om du har svårt att uttrycka dig skriftligt eller muntligt kan du kontakta Studie- och språkverkstaden vid Studentavdelningen. Där får du hjälp med allt från enklare grammatiska frågor och skrivövningar till svårare problem som skrivkramp eller olust att tala inför grupp. Läs mer på Studie- och språkverkstaden.

Vi kan rekommendera att du bildar en studiegrupp med tre-fyra kamrater för att arbeta tillsammans under olika delar av utbildningen. Det har visat sig effektivt.

Om du har någon form av funktionsnedsättning, till exempel dyslexi eller hörsel-nedsättning, kan du vara berättigad till särskilda stödåtgärder, som gör det lättare för dig att klara av studierna. Kontakta Studentavdelningen vid Stockholms universitet så snart som möjligt. De kan informera om vilka stödåtgärder som finns, ge råd och tips och hjälpa dig vidare.

 

Information och kontakt

Du behöver och får mycket information under dina studier. Information skickas till dig via e-post.

När vi skriver till dig använder vi den e-postadress som du har fått av Stockholms universitet. Om du vill använda en annan e-post måste du se till att posten från din SU-adress vidarebefordras till den e-post du använder, annars kan du missa viktig information som t.ex. meddelanden som sänds ut via Athena.

Kontakt med lärare har du vid undervisning men även via e-post. Det är därför viktigt att vi alltid har aktuella kontaktuppgifter till dig. Kontakta studentexpeditionen (e-post: expedition@historia.su.se)  vid ändring.

Lärarnas postfack finns i postrummet på plan 9, Södra huset, hus D.

Historiska institutionen ligger på plan 8 och 9 i huskropp D, Södra huset, Frescati. Här finns studentexpeditionen (plan 9), studievägledarna (plan 9), samt lärarnas och administratörernas tjänsterum.

Undervisningslokalerna finns i huvudsak på plan 2 och 3 i Södra huset. Hörsalarna ligger alla på plan 3.

Seminarierummen kan förutom att ligga på olika plan även ligga i olika hus, dock oftast i hus D. Institutionens helt egna seminarierum D900 och D279 ligger i D-huset på plan 9 respektive plan 2.

Stockholms universitet är stort och spritt över många delar. Lär känna campus med hjälp av universitets kartor. På dem ser du var Studenthuset, biblioteket, hörsalarna etc. ligger.

Mer information

Hitta på Stockholms universitet

 

Kontakt

Studie- och karriärvägledare
Studentexpedition
Studierektor grundnivå: Historia I, II och III.
Tillf. Studierektor kulturvetenskapliga utbildningar
Studierektor avancerad nivå
Studierektor forskarutbildningen
På denna sida