Internt

Här hittar du som anställd (inkl. doktorander oavsett finansiering) viktig information gällande din anställning vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Generella regler som gäller hela universitetet hittar du på SU:s centrala webbsidor under fliken Medarbetare.

För alla anställda

Här hittar du information om din anställning, resor och resebidrag, sjukdom, semester med mera.

Medarbetarwebb
Medarbetarkalender
Medarbetarnotiser

 

Primula – personaladministrativt system

Primula är Stockholms universitets personaladministativa system där du som anställd själv lägger in om semester, sjukdom, föräldraledighet m.m.

Om du inte har tillgång till Primula kontakta den administrativa chefen, administrativchef@ark.su.se.

 

I "Du och din arbetsplats" finner du en sammanfattning av anställningsvillkoren för anställda vid universitetet. Här kan du bland annat hitta information om arbetstider, sjukdom och läkarvård, olika typer av ledighet, semester samt
försäkringar och pension.

Du och din arbetsplats

Information om din arbetsplats

Lön

Lönespecifikationen hämtar du själv från Primula - ”Min sida”. Timanställda och tjänstlediga får en lönespecifikation hemskickad.

All semester ska vara planerad och registrerad i Primula senast den 30/4 i Primula.

Semester

Primula

Vad räknas som bisyssla? När och hur ska det rapporteras?

Bisysslor

Anställda anmäler själva bisysslor i personalsystemet Primula.

Universitetslärare ska göra detta fortlöpande och på eget initiativ. Andra anställda är endast skyldiga att redovisa bisysslor i Primula, om arbetsgivaren begär det.

Blanketter som tillhandahålls av Ekonomiavdelningen

Blanketter för personalfrågor

Blanketter för studieadministration

Samtyckesblanketter för foto, rörlig bild och ljudinspelningar

 

På Medarbetarwebben under ”Arbetsmiljö och lika villkor” finns information om hur universitet arbetar med lika villkorsfrågor, vad för hjälp som går att få via företagshälsovården samt viktiga styrdokument och rutiner.

Arbetsmiljö & lika villkor - Medarbetarwebben

På medarbetarwebben hittar du även information om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, vad det innebär och hur du går tillväga om du eller någon i din närhet blivit drabbad. I första hand vänder du dig till institutionens skyddsombud för stöd och vägledning.

Skyddsombud

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling - Medarbetarwebben

Anvisningar för hantering av sexuella trakasserier mot anställda - Medarbetarwebben 

 

Ekonomihantering

Vid fakturering, ange referens 108. Observera att du alltid ska kontakta institutionens ekonomihandläggare innan du beställer något.

Inköp och upphandling

Har du en fråga om upphandling, avrop eller beställning ska du i första hand vända dig till institutionens ekonomihandläggare som hjälper dig vidare: ekonomihandlaggare@ark.su.se.

Inköp av datorer, dataprogram, licenser och allt IT utrustning görs av institutionens IT ansvarig.

 

Som anställd vid Stockholms universitet har du rätt till friskvård. Erbjudandet riktar sig till alla anställda och består av fyra delar:

friskvårdstimme
friskvårdsbidrag
gruppträning i Frescatihallen
träning i personalgymmet (mot kostnad).

Läs mer om friskvård och friskvårdsbidrag på

medarbetarwebben

 

Som anställd vid universitetet kan du vända dig till telefonrådgivning vid arbetsrelaterade sjukdomar och för stödsamtal. Prefekter och andra chefer kan inom ramen för avtalet i egenskap av arbetsgivarföreträdare vända sig till företagshälsovården för att bl.a. få hjälp med rehabiliteringsärenden.

Universitetets företagshälsovård, från och med den 1 november 2023, är Avonova företagshälsovård.

Samtliga anställda och doktorander, oavsett finansieringsform, har rätt till företagshälsovård. Tillfälligt anställda (timanställda lärare, skrivvakter etc.) omfattas inte. Inte heller studenter.

Företagshälsovård

Läkemedelsersättning

Ersättning för läkemedel kan endast begäras ut en gång per år genom att maila in en sammanställning från högkostnadsdatabasen. Mer information om villkoren för läkemedelsersättning övergångsbestämmelser hittar du här:
Läkemedelsersättning
 

Sjukanmälan

Vid sjukdom anmäler du detta till din närmaste chef samt registrerar första sjukskrivningsdagen i Primula. När du är frisk, registrerar du även sista sjukskrivningsdagen i Primula. Läkarintyg ska lämnas till administrativ chef från den 8:e dagen.

Checklista vid sjukdom
 

Vård av sjukt barn

Du anmäler vård av barn till försäkringskassan och till närmaste chef på institutionen samt registrerar detta i Primula. Läkarintyg ska lämnas till administrativ chef från den 8:e dagen. När barnet är friskt, registrerar du i Primula frånvaroperioden fr.o.m.- och t.o.m.-datum

 

Krishanteringsplan vid Institutionen

Denna plan gäller omedelbara omhändertaganden av en eller flera personer i kris samt eventuellt efterföljande professionella insatser.

I händelse av kris kontakta omedelbart krisgruppen i följande prioritetsordning:

Prefekten, Astri Muren, tel. 08-16 32 13
Stf prefekten, Jan Apel, tel.  08-16 34 10
Utrymningsledare, Sven Isaksson, tel. 08-674 73 67, mobil 070-355 89 69
Skyddsombud, Ann-Louise Schallin, tel. 08-16 33 67
Stf skyddsombud, Anne Monikander, tel. 08-16 11 54

Krishanteringsplan (240 Kb)

När utrymningslarmet ljuder ska alla lämna byggnaden och bege sig till återsamlingsplatsen. Återsamlingsplatsen är förbi Botaniska institutionen, på gräsmattan med ekarna nedanför växthusen till vänster om vägen ned mot Roslagsbanan. När man lämnar byggnaden så ska det vara med inställningen att man inte kommer att kunna gå tillbaka igen.

Om det är vinter och kallt, ta på er ytterkläder, plånbok, busskort, nycklar hem, etc. Givetvis förutsatt att det går att göra detta utan att utsätta sig för omedelbar fara. Kom ihåg att utrymningslarmet kan ljuda på grund av annan fara, inte bara brand.

Att det inte luktar rök är ingen ursäkt att strunta i larmet och stanna kvar. Undervisande lärare har ett ansvar för sina studenter och skall också i början av undervisningen informera om utrymningsvägar och brandceller. Vi har bara en brandcell i det här huset och det är trapphuset. Av den anledningen får dörrarna ut till trapphuset inte ställas upp, de ska hållas stängda.

Har du frågor om utrymning, kontakta någon av utrymningsledarna:

Sven Isaksson

Hans Ahlgren

Vaidilute Bjerregaard

 

Olika larm vid Wallenberglaboratoriet

Larm Hur låter det? Var låter det? Larmet går till Orsak / Åtgärd
Frysrum (någon instängd) Ihållande pip Utanför frysrum (247) + lampa Säkerhetsenheten Kontrollera att ingen är instängd i frysrummet
Frys -80oC Inte alls - Säkerhetsenheten / Tempest security Temperaturen för hög, prover måste evakueras

Gas

(dags att byta tub)

Ihållande pip Gascentralen utanför fyndmagasinet (246) -

Tryck på Kvitteraknappen, anteckna på listan vilken gas, tidspunkt och signatur, samt meddela Maria eller Sven

Hiss (någon instängd) Kort högljutt huj-huj-huj Vid respektive hiss Akademiska hus (dygnet runt) Någon har fastnat i hissen - invänta jour
Inbrott / skalskydd (kontorstid) Ihållande pip Vid respektive kortläsare Säkerhetsenheten Tryck igen dörren ordentlligt, eller om handtaget tryckts ned, justera karm och dörr med nyckel, montera ny plasttråd

Inbrott / skalskydd

(utanför kontorstid)

Mycket högljutt ihållande pip Överallt Säkerhetsenheten / Tempest security Ring 164200 (154200) begär univ-väktare, återställ om möjlligt / vi blir debiterade (se vidare info i vänster menyn)
Utrymning (pga t.ex. brand) Högljudda sälar Överallt   Akademiska hus (dygnet runt)

Utrym omedelbart (samling vid eken vid bron), den som utlöser larmet måste även ringa 112 samt kontakta säkerhetsenheten (162216)

Ventilation / dragskåp Pip-pip-pip Överallt + lampa i korridor Akademiska hus Felaktigt utsug i dragskåp / labba inte
WC (rörelsehindrade) Pip-pip-pip Korridor på respektive plan + blinkande - Kontroller som någon på WC behöver hjälp

Vid brand eller annan fara, då huset omedelbart måste utrymmas, utlöser du larmet genom att trycka på brandlarmsknappen i någon av de röda dosorna som sitter ovanför porttelefonen i trapphuset på varje plan

Därefter måste du även kontakta Räddningstjänsten via telefon 112 samt Säkerhetsenheten via telefon 08-16 42 00 (08-15 42 00 om universitetets växel är ur funktion).

Om larmet utlösts automatiskt av någon rökdetektor i huset bör istället institutionens utrymningsledare eller brandskyddskontrollant kontakta Räddningstjänsten och Säkerhetsenheten.

När brandlarmet ljuder måste du skyndsamt lämna byggnaden och gå till återsamlingsplatsen vid den stora eken nära bron över järnvägen (sydost om Wallenberglaboratoriet, gul markering på kartan nedan).

Information om larm under och utanför kontorstid

Larmet utlöses om:

  • en larmad dörr inte gått igen, alternativt öppnats med utrymningshandtag istället för med nyckelknapp/passerkort
  • ett fönster öppnats kl. 22.00-07.00 vardagar eller under helgen

Kvällar och helger

När larmet går utanför kontorstid (se nedan) tjuter ett mycket högljutt larm i hela huset och Tempest security rycker ut.

Om du eller någon du ansvarar för (student/besökare) utlöst larmet av misstag måste du därför:

  • ringa ankn 4200 (08-16 42 00 alt. 15 42 00) och begära universitetsväktare
  • meddela väktaren vad som hänt (de kommer ändå)
  • återställa den dörr eller fönster som utlöst larmet möta
  • väktaren i entrén

Institutionen debiteras för alla utryckningar där dessa föreskrifter inte följts.

Det finns möjlighet att få tyst på det tjutande larmet med kod. Vem/vilka som disponerar denna beslutas av prefekten.

Kontorstid

Med kontorstid avses normalt måndag–fredag kl 08.00-16.40 vintertid (16 september - 30 april) respektive 08.00–16.00 sommartid (1 maj - 15 september).

Under kontorstid går larmet endast till Säkerhetsenheten, och ett ihållande pip hörs vid aktuell kortläsare. Om handtaget är intakt kan du pröva att bara trycka igen dörren så att pipet försvinner. Felanmäl ev. till om det är ett återkommande problem.

För att återställa låset när någon tryckt ner utrymningshandtaget måste du med nyckel se till att dörren är i låst läge samt trycka till den övre delen som sitter i karmen. Dessutom ska en ny plastförsegling monteras på handtaget.

Om du fastnar i någon av hissarna trycker du in nödsignalen i minst 10 sekunder. Larmet går dygnet runt till den larmcentral Akademiska hus anlitar (f.n. Tempest Security) och du får talkontakt med larmcentralen. Dessutom rycker reparatör ut.

Det finns två hissar i huset - dels en mindre i trapphuset, utrustad med dörröppnare, och så en varuhiss som nås via ena korridoren. För att använda varuhissen måste du dra ditt passerkort i kortläsaren innan du trycker på det våningsplan du vill åka till.

Obs! Vid brand ska hissarna inte användas!

 

Resor

Du som är anställd vid universitetet bokar resor och boende själv via Amex GBT. Vill boka åt extern gäst eller om du inte är anställd så kontaktar du institutionens administration som bokar åt dig.

Innan resan bokas ska den vara godkänd av prefekt/motsvarande.

Reseräkning och utlägg

  • Reseräkning/utlägg registrerar du själv i Primula under ”Min sida”.
  • Välj ”utlägg/bilersättning” om traktamente inte ska betalas ut och om du ska äska ersättning för hotell, biljetter etc.
  • Inskannat kvitto bifogas till utlägget/reseräkningen och originalkvitto lämnas till administrativ chef på institutionen.
 

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s regelverk för personuppgiftsbehandling, dataskyddsförordningen (GDPR). Regelverket innebär skärpta regler, kraftigt ökade sanktionsavgifter, för myndigheter på 5-10 miljoner kronor samt utökad efterlevnadskontroll.

Personer som fotograferas eller filmas fyller i en medgivandeblankett. Det är alltid universitetets blankett nedan som ska användas och denna får ej ändras.

Bilder tagna före augusti 2014 med identifierbara personer får ej användas i sociala medier. I mediabanken är dessa bilder märkta.

För frågor om bilder i mediabanken, kontakta visuellidentitet@su.se.

Samtyckesblanketter för foto, rörlig bild och ljudinspelningar

Information om personuppgiftsbehandling för dig som medarbetare vid SU

Information om universitetets personuppgiftsbehandling
 

 

För forskare

Hit vänder dig du som forskare vid Stockholms universitetör för att få råd, stöd, service och support vid publicering av doktorsavhandlingar och forskningsdata.

Svenska forskare som är anställda vid statligt drivna universitet har i uppdrag att dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt.

Open Access på Stockholms universitet

Stockholms universitets kräver full kostnadstäckning för indirekta kostnader men inte alla externa forskningsfinansiärer i dag betalar för hela overheadkostnad. Det innebär att institutionen av egna forskningsmedel måste stå för mellanskillnaden. Ansökningar om forskningsmedel där Institutionen för arkeologi och antikens kultur avses förvalta sökta medel måste därför godkännas av den berörda avdelningen före inlämnande. Vid bedömningen tas hänsyn till avdelningens ekonomiska situation samt hur det föreslagna ämnet svarar mot dess forskningsprofil. För att möjliggöra en sådan bedömning måste en helt färdig ansökan lämnas till prefekt senast 14 dagar före deadline till forskningsfinansiären. Ansökningar som inkommer senare än så tas inte upp till bedömning.

Kontakta institutionens ekonom eller administrativ chef så snart som möjligt när du har beviljats medel.

Rutiner för externfinansierad forskning

Här finns funktionsadresser, dit du som forskare vid Stockholms universitet vänder dig för att få råd, stöd, service och support vid publicering av doktorsavhandlingar och forskningsdata. Råd och service om forskningsfinansiering, forskningsetik och forskningsbaserad innovation.

Forskarsupport

 

Kontakt

För frågor eller ärenden som gäller din anställning eller ekonomi kontaktar du administrativ chef, ekonomi- eller personalhandläggare vid institutionen. Forskare som har frågor om den akademinska verksamheten kontaktar prefekten.

Prefekt
Stf Prefekt
Administrativ chef
Ekonomihandläggare
Personalhandläggare
IT- och fastighetstekniker
På denna sida