Ny student

Det finns en hel del att tänka på när du ska studera kemi vid Stockholms universitet. Här har vi samlat en del info som kan vara bra att känna till!

 

Välkommen som ny kemistudent hos oss på SU

Upprop sker den 22 augusti klockan 9.45 i Magnelisalen, Arrheniuslaboratorierna, campus Frescati.

Mejl har skickats till alla antagna med ytterligare information kring terminsstart. 

Nedan hittar du lite tips inför att påbörja dina kemistudier.

Välkommen till oss i augusti säger vi på

Kemiska sektionens kansli & studentexpedition

 

Att läsa kemi, att lära sig ett nytt språk

Att läsa kemi på universitetet är att lära sig ett nytt språk, och det kräver övning och tid för att bli flytande. För att underlätta för dig som ska börja läsa hos oss har vi samlat våra bästa studietips.

Studier vid Kemiska sektionen är nästan alltid på heltid. Det betyder att du har schemalagd undervisning från morgon till sen eftermiddag, till skillnad från andra kurser och program där man har betydligt mer tid till självstudier. Kemi studier består av föreläsningar kring teori, seminarier, övningar och förstås labbar. Under dina tre år på kandidaten kommer att att tillbringa ungefär 100 dagar på labb!

För att du ska få en känsla för vad som gäller har vi samlat mer information i en egen artikel.

Heltidsstudier, vad betyder det?

Att läsa kemi på universitetet är att lära sig ett nytt språk, och det kräver övning och tid för att bli flytande. Vi förväntar oss inte att du ska kunna allt direkt, men vi förväntar oss att du gör ditt bästa.

Delta i alla moment av undervisningen, som förläsningar, övningar, seminarier, labbar, egna studier och studier i grupp. Olika sätt att undervisa och plugga gör att du ser problem ur olika synvinklar och förståelsen blir bättre. 

Klicka på artikeln nedan för att ta del av supertips från tidigare studenter.

Supertips för dig som ska börja läsa kemi!

 

Att labba är kul och lärorikt - att vara kemist innebär att kunna både teroin och hantverket! 

Att ha grundläggande kemikunskaper från Kemiska sektionen betyder att du måste kunna göra en inledande riskvärdering av det arbete du tänker göra på labb, planera ditt arbete från teori till praktik till att veta var och hur du kastar ditt kemiska avfall. Därför har vi utvecklat praktiska moment i alla våra kurser som tar dig från novis till proffs.

Läs mer om allt vad det innebär att labba på kurs i artikeln nedan.

Att labba på kurs, en guide till vad som väntar

 

Inför kemistudierna, repetera och testa dina kunskaper

Innan du påbörjar dina kemistudier kan det vara bra att repetera gymnasiekunskaperna i både kemi och matte. Första kursen börjar direkt där du slutade på gymnasiet och det är lättare att hänga med om kunskaperna är färska.

Du kan se hur du ligger till genom att testa dina kemikunskaper. Länken nedan tar dig till en sida med ett diagnostiskt prov.

Inför kemistudier, repetition

Vi förväntar oss att du behärskar alla aspekter av din gymnasiekemi när du börjar Grundläggande kemi. Nedan finns ett kompendium där du hitta mer utförligare information om vad som ligger till grund för den första kursen och ännu mer frågor att repetera på inför din start hos oss!

Testa dina kunskaper i kemi, kompendium (33 Kb)

 

Kursinformation, schema, litteratur och annat du behöver veta

Här nedan har vi samlat sådan information som är bra att ha koll på när du påbörjar dina studier.

Information om dina kurser, schema och kurslitteratur hittar du på kurssidan i kurskatalogen. Schema finns tillgängligt ca tre veckor före kursstart.

Länk till kurskatalogen

De flesta av våra kurser använder läroplattformen Athena för att kommunicera om kursen. För att komma åt kursens sida i Athena måste ditt studentkonto vara aktiverat och du måste vara registrerad på kursen.

Läs mer om universitetets studie- och stödsystem

Viktig information skickas ibland med e-post till den adress som står i Ladok. Vi rekommenderar därför att du i Ladok ändrar till den e-postadress som du aktivt använder.

Ladok

Om du är ny student vid Kemiska sektionen eller vill bli student här och har behov av studiestöd och anpassningar så är det viktigt att du håller reda på vilka steg du behöver ta. Det är för att vi ska kunna arbeta för att du ska få en så smidig studieupplevelse som möjligt.

Hörselslinga finns i den stora hörsalen Magnélisalen och fungerar för hörapparater med T-slinga. Många, men inte alla, större grundkurser ges i Magnélisalen under höstterminen. Om du har frågor om hörselslingan kontakta Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition.

Det finns massor med information på studentavdelningens hemsida och de är i första hand den del av Stockholms universitet som du ska kontakta angående beviljande av stöd och anpassningar etc. 

Länk till Studera med funktionsnedsättning

Du kan också ha nytta av att läsa artikeln, där vi beskriver mer ingående hur det går till att labba på kurs.

Vad det innebär att labba på kurs och vad vi förväntar oss av dig

Klickar du här kommer du vidare till mer information om vanliga frågor vi får på Kemiska sektionen för dig som studerar med särskilt pedagogiskt stöd.

Mer information för dig som studerar kemi med särskilt pedagogiskt stöd

Som student i kemi har du tillgång till datasal, pentry, studieplatser och även ett eget klädskåp.

Läs mer i artikeln.

Studentutrymmen, klädskåp, datasal

På de flesta av våra grundkurser ska du webbregistera dig.

Det gör du i LADOK.

Webbregistering öppnar en vecka före kursstart.

För att kunna webbregistera dig, måste du ha aktiverat ditt universitetskonto. Mer information om hur du gör det hittar du här.

En lyckad start på dina studier

På många av våra avancerade kurser registreras studenter efter upprop. Registrering görs då av administratörer, oftast samma dag som uppropet. Om du av någon anledning behöver registera dig innan, hör av dig till oss på kemi@su.se

Om du vill gå om en kurs d.v.s bli omregistrerad, så måste du kontakta Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition på kemi@su.se senast en vecka innan kursstart. Omregistrering sker i mån av plats och om behörigheten till kursen är uppfylld. 

Våra föreläsningar är inte öppna för allmänheten och man får inte delta i laborationer så vida man inte är registrerad på den kurs som går.

För vissa kurser är intresset för omregistrering stort och antalet platser är begränsat vilket kan leda till att omregistrering inte blir aktuellt på den innevarande terminen. 

 

Våra förväntningar på dig och dina rättigheter som student

Kemistudier är tuffa, roliga och givande. Vi har höga förväntningar på både dig och oss själva, och det här är vad som gäller om man pluggar hos oss. Vi påminner också om att läsa din mejl, vi informerar ofta den vägen.

Dina rättigheter och skyldigheter som student, länk till SUs information

Kemiska sektionen vill erbjuda dig en bra utbildning och en god studiemiljö där du får med dig teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter in i yrkeslivet. Därför är det mycket viktigt att du redan nu har ett professionellt förhållningssätt till dina studier, studiekamrater, lärare och övrig personal vid Kemiska sektionen. Kemiska sektionens uppförandekod grundar sig på våra värderingar om hänsyn, rättvisa och öppenhet och utgår från Etisk vägledning (Dnr SU 609-2721-07) samt Naturvetenskapliga fakultetens Etiska riktlinjer. I den andan vill vi klargöra några av de delar som förväntas av dig under din studietid vid Kemiska sektionen.

Som student vid Kemiska sektionen kommer jag följa dessa punkter:

  • Jag förstår att alla studenter och anställda vid Kemiska sektionen har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
  • Jag visar respekt för andras olikheter och åsikter och mitt förhållningssätt skall präglas av tolerans. Jag kommer bidra till en respektfull och inkluderande arbetsmiljö och studiemiljö fri från trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering och kränkande beteenden. 
  • Jag föregår alltid med gott exempel och har ett professionellt bemötande i möten och i min kommunikation. Nedsättande skämt, kränkande eller aggressiva kommentarer tillhör inte en god studiemiljö eller arbetsmiljö. Detta gäller också kontakter via e-post, kursvärderingar, liksom för alla studierelaterade aktiviteter exempelvis studentpubar, öppna föreläsningar, studiebesök och möten i studentkårens regi.
  • Jag själv, liksom varje student och anställd har ett eget ansvar att i alla möten behandla andra med respekt samt främja en trygg och fördomsfri studiemiljö och arbetsmiljö. Detta innebär till exempel att inte avbryta den som talar under en föreläsning, att diskutera sakligt utan personangrepp, att framföra kritik så den blir konstruktiv och berikar studiemiljön. 
  • Jag är medveten om att komma i tid till föreläsningar, laborationer och gemensamma aktiviteter är att visa grundläggande hänsyn till lärare och studiekamrater. 
  • Jag visar hänsyn till mina lärare och studiekamrater genom att lämna in mina laborationsrapporter i tid enligt angivna tidsramar. En missad inlämning under kursens gång kan leda till en underkänd laborationskurs och fördröjning på upp till ett år när kursen går igen.
  • Jag kommer visa gott omdöme vid hantering av kemikalier som används vid Kemiska sektionen i enlighet med säkerhet och riskbedömningar.
  • Jag förstår att förvaring och handskande med kemikalier på ett säkert sätt är en grundsten i allt kemikaliearbete. Förtäring av mat, dryck, tuggummi etc. får ej förekomma på i laborationssalarna. Detta gäller också snus. 
  • Jag är medveten om att diskriminering enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling samt brott mot Kemiska sektionens uppförandekod kan medföra disciplinära åtgärder.

Kemiska sektionen ser mycket allvarligt på fusk och plagiering. Om någon ertappats eller misstänks fuska anmäls detta till den berörda institutionens studierektor, som därefter rapporterar till rektor. Rektor avgör sedan om ärendet ska gå vidare till universitetets disciplinnämnd.

Att kopiera text från någon annan, skriva om den och sen lämna in med ens eget namn på, är plagiering. När du skriver labbrapport måste du skriva din egen rapport med egna ord, även om du samarbetar med en kompis när du skriver den. Upptäcker vi identiska labbrapporter kommer dessa att hanteras som plagiering.

Plagiering kan leda till varning eller avstängning upp till 6 månader. Om du känner dig osäker på vad som är plagiering, prata med din lärare eller labbassistent. 

Varje termin upptäcker vi fall av fusk och plagering, och varje gång är det lika trist både för oss och den som blir avstängd.

Vårt råd till dig, låt bli! Och fråga om du är osäker.

Påvisat fusk kan leda till avstängning på kortare eller längre tid (månader).

Fusk och plagiat - så här hanteras ett disciplinärende på SU, länk till kårens information

Hantering av disciplinärenden vid Stockholms universitet

 

För dina studier vid Kemiska sektionen gäller ofta obligatorisk närvaro. Deltagande i laborationer, seminarier mm är obligatorisk. Det är kursansvarige, som från fall till fall avgör om eventuell frånvaro kan accepteras eller inte.

Upprop för kurser är obligatoriska om inte annat anges. Om du inte kan närvara vid uppropet så måste du, i god tid innan, meddela kursansvarige eller Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition. Om du inte kontaktar oss och uteblir från uppropet så kan din plats gå till en student på reservlistan.

Studier vid Kemiska sektionen är nästan uteslutande heltidsstudier. Det betyder att studenter ofta har schemalagd undervisning från morgon till sen eftermiddag. Då studietakten är mycket hög kan även en liten frånvaro medföra stora problem för fortsatta studier. Föreläsningarna är i regel inte obligatoriska, men av lång erfarenhet vet vi att studenter som har hög närvaro på föreläsningar i mycket större grad klarar sina studier än studenter med låg närvaro. Frånvaro från obligatoriska moment kan inte alltid tas igen under kursens gång. Ofta behöver man vänta tills nästa gång kursen går och då får man delta i mån av plats.

Om du på grund av akut sjukdom eller liknande är tvungen att stanna hemma mer än någon dag så bör du omgående kontakta kursansvarige eller studievägledare vid Kemiska sektionen.

Återuppta studier efter längre tids frånvaro

För att du i största möjliga mån ska kunna behålla din plats inom ditt program måste du följa normal studietakt. Om du är frånvarande under en längre tid, som en hel kurs, kan du inte automatiskt återuppta dina studier efter frånvaron. Många av våra kurser har förkunskapskrav som måste uppfyllas för tillträde. Om du vill återuppta dina studier efter en längre tids frånvaro så måste du kontakta studievägledaren vid Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition minst fyra veckor innan kursstart. Du kan då få tillträde i mån av plats.

Studieavbrott eller uppehåll

Om du behöver avbryta dina studier så bör du kontakta studievägledaren vid Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition så avbrottet eller uppehållet kan administreras.

 

Kontakt

Kemiska sektionens kansli & studentexpedition
På denna sida