Stockholms universitet logo, länk till startsida

Dorota LubinskaUniversitetslektor

Om mig

 • Universitetslektor i språkdidaktik - inriktning svenska som andraspråk.
 • Kursansvarig för ämneslärarprogrammet i svenska som andraspråk (termin 2 och 4).
 • Kontaktperson för likabehandlingsfrågor vid Institutionen för ämnesdidaktik.

Utbildning

 • FD i tvåspråkighetsforskning, Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.
 • Masterexamen i svenska, Faculty of Modern Languages and Literatures (Wydział Neofilologii), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polen.
 • Kompletterande pedagogisk utbildning vid Faculty of Education,  Nicolaus Copernicus University, Toruń, Polen samt Stockholms universitet.
 • Högskolepedagogik samt Forskarhandledning, Högskolan Dalarna respektive Stockholms universitet.
 • Digitala lärresurser i högskoleundervisning samt Blandade lärmiljöer,  Stockholms universitet respektive University of Leeds/UCL Institute of Education.

Undervisning

Jag har erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom ämnet svenska som andraspråk på alla nivåer, både campus- och nätbaserad. Dessutom har jag erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom akademisk litteracitet: Akademisk svenska för andraspråkstalare; Vetenskapligt skrivande för teknologer; Skrivande för avancerade andraspråkstalare.

Handledning

Pågående handledning inom forskarnivå

 • Biträdande handledare för Angelica Granqvist, Institutionen för ämnesdidaktik, start ht 2020

Grund- och avancerad nivå

Forskning

 • Flerspråkighet; språk och migration (förstaspråksattrition, polska språket i Sverige, språkpolicy i flerspråkiga familjer, arvspråksundervisning)
 • Svenska språket i ett inlärningsperspektiv; andraspråksinlärning (textuell skriftlig kompetens i svenska som andraspråk)
 • Svenska som andraspråk i ett undervisningsperspektiv; andraspråksdidaktik (andraspråksbedömning, andraspråksutveckling och användning i högre utbildning, språkutbildningspolicy, grammatikundervisning).

 

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Aktuella trender i svenska som andraspråk i ljuset av norska som andraspråk: En studie av doktorsavhandlingar 2013–2021

  2022. Christina Hedman, Dorota Lubińska. Nordand 17 (2), 115-135

  Artikel

  Syftet med föreliggande översikt är att belysa rådande tematik och aktuella trender inom forskningsfältet svenska som andraspråk (sva) på basis av doktorsavhandlingar skrivna 2013–2021. Utgångspunkten är en tidigare översikt av forskningsfältet norska som andraspråk (noa) grundad i doktorsavhandlingar. I de avhandlingar som klassificerats inom sva-fältet, utifrån författarens självpositionering, undersöks vilka forskningsämnen som representeras, huvudsakliga trender, framträdande teoretiska perspektiv samt hur trender och perspektiv i sva ser ut i förhållande till noa. Analyserna visar de båda forskningsfältens multidisciplinära karaktär på olika sätt. Utifrån en tidigare indelning av noa urskiljs i sva tre huvudsakliga perspektiv: (1) inlärning, (2) språk- och kulturkontakt samt (3) undervisning. I sva – liksom i noa – är undervisningsperspektivet mest framträdande där liknande teoretiska ramverk återkommer. Skillnader gäller både teman och elevgrupper. Medan sva har ett större fokus på (ämnesspecifik) litteracitet i relation till ungdomar och vuxna, ägnar sig noa mer åt undervisning av skönlitteratur samt bedömning, och främst i undervisning av yngre elever. Avslutningsvis diskuterar vi betydelsen av liknande översiktsstudier inom andraspråksfältet i Norden.

  Läs mer om Aktuella trender i svenska som andraspråk i ljuset av norska som andraspråk
 • Język polski w Szwecji: Stan badań i perspektywy badawcze

  2022. Dorota Lubińska. Polsko-szwedzkie spotkania po roku 1918, 242-265

  Kapitel

  This article is a critical review of research on the Polish language in Sweden. The main aim of the article was to indicate future research directions in this area. The article is based on eighteen scientific publications from 1953-2018. The current state of research is presented thematically around the following issues: phonetics and phonology, inflection, syntax, lexicon, communication strategies and sociolinguistic aspects of the Polish language in Sweden. According to the author, although it is justified to speak of a tradition of research on the Polish language in Sweden, much remains to be studied. The author suggests the most important directions for future research: (i) to verify numerous hypotheses put forward in previous research, and (ii)to develop new research directions, especially in the field of sociolinguistic aspects of the Polish language in Sweden, Polish-Swedish bilingualism and Polish as a heritage language. Also, the author suggests an interdisciplinary and bilateral approach that, undoubtedly, would have even greater value than scattered scientific efforts.

  Läs mer om Język polski w Szwecji
 • Target- and non-target-like conjunctive relations in L2 Swedish beginner writing

  2022. Eva Lindström, Dorota Lubińska. Linguistics and Education 71

  Artikel

  The purpose of this paper is to explore conjunctive relations in recounts written by adult L2 Swedish beginners with a wealth of language learning experience as well as advanced literacy. Conjunctive relations were analyzed based on the following analytical categories: additive, temporal, comparative, causal, generally subordinating ‘att’ (that), and non-target-like. The principal results show the dominating category to be the additive. More unexpected was the relatively high proportion of comparative conjunctive relations, often associated with more advanced L2 levels. Relative to previous studies, the number of non-target-like conjunctives was small. Our major conclusion is that temporal conjunctives are challenging to these learners, who show a tendency to activate their L2 English rather than their L1 when learning and using an additional language. Further, participants with advanced literacy in prior languages might be underestimated regarding their ability to use conjunctives in beginner writing in additional languages. 

  Läs mer om Target- and non-target-like conjunctive relations in L2 Swedish beginner writing
 • Intra-familial language choice in two multi-generational Polish-Swedish-speaking families

  2021. Dorota Lubińska. Journal of Multilingual and Multicultural Development 42 (5), 418-430

  Artikel

  Informed by Spolsky’s language policy model and the notion of audience design, this study addresses the under-researched context of the multi-generational family originating in the old Polish migration to Sweden. Two families were studied with a focus on (i) intra-familial language choice, and (ii) language policies derived from this choice and from individual reflections. Data were collected through an open-ended bilingual form and interviews, and then underwent descriptive, thematic and appraisal analysis. The findings suggest that family language policy is a heterogeneous social phenomenon. At the ideological level, Polish is the language of the family at home. At the level of practice, family members modify the policy in multiple ways. Language management is primarily verbalized as consequent usage of Polish within the family. Also, an agency belief is expressed, meaning that subsequent generations make independent linguistic choices. With respect to the influence of audience design, the families adjust to the language of the participating audience. With a non-participating audience, Swedish is a preferred or accepted choice. This paper concludes that there should be a follow-up study on the families presented here, which would further contribute to the still limited understanding of how family language policies are reshaped by later generations.

  Läs mer om Intra-familial language choice in two multi-generational Polish-Swedish-speaking families
 • Implementering av ett formativt verktyg för andraspråksbedömning. Exemplet Bygga svenska ur lärarperspektiv: [The implementation of a formative second-language assessment tool – a teacher perspective]

  2021. Dorota Lubińska, Ulrika Magnusson. Nordand 16 (2), 114-133

  Artikel

  Föreliggande studie syftade till att med bas i kritisk provteori öka kunskapen om implementering av formativa andraspråksbedömningsverktyg genom att studera implementeringen av Bygga svenska (BS), ett formativt material för bedömning av nyanlända elevers språkutveckling i svenska skolan. Studien genomfördes med hjälp av en internetbaserad enkät riktad till lärare som använt, hört talas om eller provat materialet. Studiens forskningsfrågor gällde hur lärarna fått kännedom om BS:s existens, för vilka syften BS används och vilken den upplevda användbarheten och validiteten hos BS är. Nittio procent av lärarna i studien är enligt enkätsvaren behöriga att undervisa i svenska som andraspråk i den årskurs de undervisar. Resultaten visar att lärarna fått kännedom om BS genom framför allt officiella kanaler. BS approprieras på olika sätt av lärarna och används både för formativa syften och för höginsatsfrågor. Lärarna uppskattar att andraspråksanvändning i BS relateras till skolans språkbruk samt att BS underlättar kommunikation med elever och vårdnadshavare. Ett implementeringsproblem tycks vara att dessa språklärare, som är mest lämpade att använda BS, ibland inte ges ett legitimt utrymme för att kunna dela information om elevers språkutveckling med övriga kollegiet. Lärarnas kritik av BS rör främst tid, omfattning och komplexitet; i vissa fall relaterar sig den kritiken till att ingen tid tillhandahålles för att implementera materialet på skolan.

  Läs mer om Implementering av ett formativt verktyg för andraspråksbedömning. Exemplet Bygga svenska ur lärarperspektiv

Visa alla publikationer av Dorota Lubinska vid Stockholms universitet