Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationella relationer III

Kurserna i internationella relationer ger kunskap om de politiska, ekonomiska och historiska förutsättningarna för aktuella internationella problem som till exempel globaliseringens konsekvenser, internationell säkerhet, samt samarbete och integration både på regional och global nivå.

Kursen inleds med att bygga på kunskap i kvalitativa och kvantitativa metoder i studiet av internationella relationer samt forskningsdesign och PM. Vidare får studenten fördjupa sig i något av flera utvalda forskningsfält inom de tre inriktningarna internationell säkerhet, internationella institutioner och internationell politisk ekonomi, inom vilket studenten senare även skriver en längre vetenskaplig uppsats (examensarbete för kandidatexamen). Kursens betoning ligger på att få färdigheter i kvalitativ och kvantitativ metod samt förmåga att formulera ett eget vetenskapligt problem inom ämnet internationella relationer. Det innebär bland annat att lägga upp och genomföra en självständig (individuell) undersökning, presentera resultaten av denna i en längre vetenskaplig uppsats, försvara den egna texten muntligt samt opponera på en medstudents uppsats.

 • Kursupplägg

  Kursen består av 3 delkurser:

  Delkurs 1: Kvalitativa metoder i studiet av internationella relationer (7,5 hp)
  Kursen inleder med forskningsdesign utifrån en problem orienterad fokus som länkar delkurs 2 till skrivandet av PM i delkurs 3. Kursen ger träning på hur man kan undersöka forskningsproblem med hjälp av dessa metoder och integrera och presentera resultat från tillämpningen av dessa metoder i vetenskapligt skrivande.
  Kursen ger studenten att fördjupa sig i tillvägagångssätten för forskning i ämnet internationella relationer. I kursen kommer studenten träna sig i förhållandet mellan teori, metod och empirisk material i IR forskning genom att markera avvägningar när man väljer specifika kvalitativa metoder eller forskningsdesigner. Kursen syftar därför till att exponera studenter till en rad olika forskningsmetoder inom ämnet, t ex fallstudier, processspårning, historiskt analys och textanalys.

  Delkurs 2: Kvantitativa metoder i studiet av internationella relationer (7,5 hp)
  Kursen inleder med forskningsdesign utifrån en problem orienterad fokus som länkar delkurs 2 till skrivandet av PM i delkurs 3. Kursen ger träning på hur man kan undersöka forskningsproblem med hjälp av kvantitativa metoder och integrera och presentera resultat från tillämpningen av dessa metod i vetenskapligt skrivande. Kursen syftar till att studenten kan förstå och kritiskt granska kvantitativ forskning inom IR och att tillämpa grundläggande kvantitativa verktyg. Kursen behandlar både beskrivande statistik (t.ex. kvantiler, varians och tidsseriediagrammer) och regressionsanalys (t ex hypotestestande, lineär regressionsanalys och kritisk tolkning av regressionsresultat).

  Delkurs 3: Självständigt arbete (15 hp)
  Kursen ar inriktad på att skriva vetenskapliga uppsatsarbeten och på färdigheter i akademisk seminariediskussion. Seminarierna behandlar fortlöpande de olika stegen i uppsatsarbetet, metodproblem och principerna for akademisk opponering. Kursen avslutas med försvar av egen uppsats (kandidatexamen) samt opponering på en medstudents uppsats.

  Undervisning

  Fullgörandet och godkänt betyg (E) på delkurs 1 och 2 är en förutsättning att få delta i delkurs 3 (kandidatexamen). Undervisning sker på svenska och engelska.

  Delkurs 1: Kvalitativa metoder i studiet av internationella relationer Föreläsningar, seminarier, individuell och gruppövningar. Deltagande i moment med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter är obligatoriskt och en förutsättning för att kunskapskontroll ska kunna genomföras. Frånvaro vid ett undervisningstillfälle kompenseras genom en kompletteringsuppgift. Frånvaro från två eller fler undervisningstillfälle betyder att studenten måste gå om kursen.

  Delkurs 2: Kvantitativa metoder i studiet av internationella relationer
  Undervisning sker genom föreläsningar, labbar, individuell- och gruppövningar. Deltagande i moment med labbövningar är obligatoriskt och en förutsättning för att kunskapskontroll ska kunna genomföras. Frånvaro vid ett undervisningstillfälle
  kompenseras genom en kompletteringsuppgift. Frånvaro från två eller fler undervisningstillfälle betyder att studenten måste gå om kursen.

  Delkurs 3: Självständigt arbete – Godkänt betyg på delkurs 1 och 2 är en förutsättning för att fortsätta på delkurs 3. Undervisningen utgörs dels av löpnade seminarier under terminen inriktad på metod och hantverk, dels av examinationsseminarier. Alla seminarierna ar obligatoriska. Vid frånvaro tillkommer kompletteringsuppgifter. Därtill kommer den undervisning som sker i form av handledning. Studenten ska visa förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för självständigt arbete.

  Examination

  Examination sker genom löpande inlämningsuppgifter, samt ett självständigt arbete (kandidatexamen).

  Delkurs 1: Kvalitativa metoder i studiet av internationella relationer
  Delkursen examineras genom muntlig och skriftlig löpande examination samt obligatoriska övningar.

  Delkurs 2: Kvanitativa metoder i studiet av internationella relationer
  Delkursen examineras genom muntlig och skriftlig inlämningar, och obligatoriska labb övningar.

  Delkurs 3: Självständigt arbete 
  Fullgörandet och godkänt betyg (E) på delkurs 1 och 2 är en förutsättning att
  få delta i delkurs 3 (kandidatexamen). Delkurs 3 examineras genom skriftlig inlämning, muntlig presentation och deltagande på examinationsseminarier. Vid betygssättning av självständigt arbete (kandidatexamen) används följande bedömningsgrunder och viktning: Problematisering och relevans, forskningsläge, teoretiska utgångspunkter, metod, behandling av empiriskt material, analysens kvalitet och förmågan dra rimliga slutsatser, övergripande helhetsbedömning, formalia, förmåga att hålla den fastsällda tidsplanen för självständigt arbete, etiska aspekter, opponering på medstudents uppsats, deltar på minst 5 examinationsseminarier som inkluderar examinationsseminariet av egna uppsats och opponering.

  Inlämningsuppgifter och självständigt arbete kan skrivas på svenska eller engelska.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kontakt