Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spanska, förberedande kurs II

Spanska är det mest utbredda av de romanska språken. Stockholms universitet erbjuder kurser i spanska på nybörjarnivå för dig som vill börja lära dig om den spansktalande världen och det spanska språket. Du kommer studera grammatik och öva upp din muntliga och skriftliga språkfärdighet.

Park Güell (Barcelona) Foto: Jorge Franganillo, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
Park Güell (Barcelona) Foto: Jorge Franganillo, CC BY 2.0

Spanska, förberedande kurs II riktar sig till dig som har tidigare läst Spanska, förberedande kurs I. Kursen ger grundläggande kunskaper i spansk grammatik och fokuserar på muntlig och skriftlig språkfärdighet. Studietakten är hög och förutsätter intensiva studier. Kursen syftar till att ge nödvändiga kunskaper för att studera spanska vidare på kursen Spanska I. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker undervisningen både på spanska och på svenska.

Godkänd kurs ger behörighet till Spanska I, 30 hp. Du kommer att läsa tre olika delkurser: Grammatik II, Text- och ordkunskap II och Muntlig kommunikation.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Den innehåller bland annat redogörelse för kursens innehåll, dess delkurser, undervisningsformer och examinationssätt. Kursplanen hittar du på SU:s hemsida. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under Schema. Information om Litteraturlistor hittar du under Kurslitteratur. Ytterligare information om examination hittar du under Att tentera vid Romklass (se vår hemsida och Utbildning/Studieinformation).

  Studiedeltagande: Kursen ges på kvällstid och på halvfart, det vill säga du kommer att behöva satsa ca 20 timmar i veckan på spanskstudierna (tid för föreläsningar, övningsgenomgång, repetition och förberedelse inför nästa lektion). All inlärning kräver att du som student arbetar aktivt, något som är desto viktigare vid språkinlärning. Därför måste du förbereda dig väl inför varje lektion och vara aktiv under lektionerna.

  Delkurser

  Du kommer att läsa följande tre olika delkurser à 5 högskolepoäng var: Grammatik II, Text- och ordkunskap II samt Muntlig kommunikation. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Både undervisningen och examination sker på spanska och svenska.    

  Grammatik II, 5 högskolepoäng

  Delkursen bygger vidare på Grammatik I med genomgång och tillämpning av språkliga strukturer och deras användning. Delkursen examineras genom kontrollskrivningar och en salstentamen.

  Text- och ordkunskap II, 5 högskolepoäng

  Delkursen bygger vidare på Text och ordkunskap I. Här ingår läsning av enklare autentiska texter samt vidare träning i skriftlig uttrycksfärdighet. Ordkunskapen behandlar ord och uttryck från det centrala spanska ordförrådet med kommunikativa mål såsom att kunna berätta om det förflutna och framtiden samt att uttrycka åsikter om olika ämnen. Delkursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en salstentamen.

  Muntlig kommunikation, 5 högskolepoäng

  Spanskans ljudstruktur presenteras och tränas genom övningar i muntlig färdighet och hörförståelse. Du gör övningar i enklare dialog och hörförståelse samt tränar uttalet. Delkursen examineras genom muntliga redovisningar i seminarieform, muntliga prov samt hörförståelseprov.

  Slutbetyget på kursen viktas utifrån den del av 15 hp en viss delkurs utgör.

  Observera att möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på salstentamen.

  Undervisning

  Undervisningen sker på distans (webbaserad undervisning med lektioner i realtid) och på kvällstid och består av föreläsningar, seminarier och (grupp)övningar.

  Undervisningen sker på både svenska och spanska. Såsom angivits ovan förutsätter kursen ett stort mått av självstudier enligt lärarens anvisningar. För mer detaljerad information hänvisas till kursupplägget.

  Kursupplägget finns tillgängligt senast en månad före kursstart.

  Allmänt

  lärplattformen Athena lägger lärarna upp kompletterande material som du förväntas ta del av. Här finns bland annat övningsmaterial. Ytterligare förtydliganden av kursens innehåll och genomförande finner du här. På lärplattformen kan du också se meddelanden från lärarna till studenterna, det är därför viktigt att du uppdaterar dig regelbundet med vad som händer på Athena. I kursplanen anges vad du förväntas kunna efter varje genomförd delkurs. Tveka inte att fråga läraren om du undrar över något.

  Du måste anmäla dig till salstentamen senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor vid Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och källhänvisning. En hemuppgift får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet (regelbok 2).

  Välkommen!

  Examination

  Examination sker på spanska och svenska.

  Delkursen Grammatik II examineras genom kontrollskrivningar och salstentamina.

  Delkursen Text och ordkunskap II examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt salstentamina.

  Delkursen Muntlig kommunikation examineras genom muntliga redovisningar i seminarieform, hörförståelseprov samt ett muntligt prov.

  Examinator

  Tamara Strugo
  Aymé Pino
  Anthony Lappin

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter