Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spanska I i Spanien

Spanskan talas av mer än 580 miljoner människor. Att behärska språket och ha kunskaper om de spanskspråkiga ländernas historia, samhällsliv, och litteratur är värdefullt och kommer att göra skillnad när du söker ett jobb! Att kunna spanska är både roligt och nyttigt!

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till höstterminen 2023! Har du blivit antagen till någon av våra kurser? Då är det viktigt att du tar del av nedanstående information. Vi hälsar dig varmt välkommen som student och hoppas att du ska trivas hos oss!

Webbregistreringstider HT23

Registrering inför varje termin är obligatorisk och görs via student.ladok.se. Webbregistreringen för våra kurser vid Romanska och klassiska institutionen HT23 är öppen 7-13 augusti 2023 (OBS! Vissa kurser har öppet längre för registrering, besök Ladok för exakt datum).

Våra utlandskurser Franska I i Frankrike och Spanska I i Spanien har öppet för webbregistrering 7-10 augusti. Om du inte registrerar dig i tid kommer du automatiskt att bli struken från din plats på kursen som då ges till en reserv.

Är du ny student hos oss? Då är det viktigt att du följer instruktionerna på sidan Ny student för att komma igång med dina studier.

Kan du inte registrera dig? Kontakta expedition.romklass@su.se senast 13 augusti.

Mer information finns på vår hemsida

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Malaca Instituto - Spanska I i Spanien
Malaca Instituto Spanska I i Spanien

Kursen Spanska I i Spanien riktar sig till dig som studerat lägst spanska steg 3 på gymnasiet eller har behörighet genom våra förberedande kurser, och som läser utomlands (Spanien). Du kommer att läsa sex olika delkurser: Text och litteratur I och II, Grammatik, Fonetik och uttal, Den spansktalande världen I och II: Kultur, samhälle och natur. Dessa kurser tillsammans ger dig goda grundläggande kunskaper i och om spanska och de spansktalande länderna. Du förvärvar grundläggande språkfärdighet genom läsning av både skönlitterära och fackspråkliga texter, genom skriftliga övningar och genom träning i muntlig kommunikation. Den grundläggande grammatiken gås igenom systematiskt. Genom föreläsningar och träning i facktext om den spansktalande världen får du insikt i de särskilda kulturella, samhälleliga och naturliga förutsättningar som finns historiskt och i nutid inom den vittomfattande spanskspråkiga världen. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker den största delen av undervisningen på spanska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Den innehåller bland annat redogörelse för kursens innehåll, dess delkurser, undervisningsformer och examinationssätt. Kursplanen hittar du på SU:s hemsida. Det här dokumentet, kursupplägget, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under Schema. Information om Litteraturlistor hittar du under Kurslitteratur. Ytterligare information om examination hittar du under Att tentera vid Romklass (se vår hemsida och Utbildning/Studieinformation).

  Studiedeltagande: Kursen ges på dagtid (förutom några inledande föreläsningar i allmän grammatik som ges på kvällstid) och på helfart, det vill säga du kommer att behöva satsa ca 40 timmar i veckan på spanskstudierna (tid för föreläsningar, övningsgenomgång, repetition och förberedelse inför nästa lektion). All inlärning kräver att du som student arbetar aktivt, något som är desto viktigare vid språkinlärning. Därför måste du förbereda dig väl inför varje lektion och vara aktiv under lektionerna. Observera att närvaro på 80% av all undervisning är obligatorisk på varje delkurs.

  Delkurser

  Du kommer att läsa följande sex delkurser på Spanska I:

  1. Text och litteratur I, 5 högskolepoäng
  Delkursen är en introduktion till textanalys. Du läser enklare spanskspråkig skönlitterär text och tränar först och främst den skriftliga produktionen genom att författa kortare texter på spanska. Du gör enkla analyser på spanska av litterära texter samt lär dig att identifiera olika litterära genrer.

  2. Text och litteratur II, 5 högskolepoäng
  Denna delkurs är en fortsättning på den förra (delkurs 1) och innebär en fördjupad läsning av spanskspråkig skönlitterär text och litteraturkritik. En utökad träning i textanalys tränar upp din förmåga att författa texter i flera akademiska genrer på spanska. Du lär dig grundläggande analytiska metoder, litteraturvetenskapliga begrepp samt skrivstrategier.

  3. Grammatik, 7,5 högskolepoäng
  Du studerar språkvetenskapliga grunder och allmän grammatisk terminologi under kursens första veckor (obs! de inledande seminarierna på svenska sker på kvällstid). Allmän grammatik syftar till att öka analysförmågan samt den språkliga medvetenheten som sådan. Delkursen består därefter av föreläsningar i spansk grammatik, blandat med praktiska övningar och systematisk träning av centrala områden i spansk språkstruktur. Viss träning i mediering mellan svenska och spanska ingår.

  4. Fonetik och uttal, 5 högskolepoäng
  Delkursen behandlar fonetikens och fonologins centrala begrepp, fonologisk och fonetisk transkription, spanskans ljudsystem och prosodiska egenskaper samt de viktigaste regionala särdragen i uttalet. Du tränar uttalet genom praktiska övningar.

  5. Den spansktalande världen I: Kultur, samhälle och natur, 3,5 högskolepoäng
  Genom föreläsningar och träning i facktext om den spansktalande världen får du insikt i de särskilda kulturella, samhälleliga och naturliga förutsättningar som finns historiskt och i nutid inom den vittomfattande spanskspråkiga världen. Du lär dig att analysera hur facktext är uppbyggd och hur den skiljer sig från skönlitterär text samt tränar upp din muntliga förmåga genom muntliga övningar och redovisningar kring de lästa texterna.

  6. Den spansktalande världen II: Kultur, samhälle och natur, 4 högskolepoäng
  Denna delkurs bygger på den förra (delkurs 5) och innebär en fördjupad facktextläsning som knyts an som bakgrund till de skönlitterära texterna som läses under delkurs 2 (Text och litteratur II). Du analyserar facklitteraturens förutsättningar gentemot skönlitteraturens retoriska grepp ingående. Du får träning i muntlig interaktion kring materialet som studeras under kursen med fokus på kultur och samhällsfrågor.

  Undervisning

  1. Text och litteratur I, 5 högskolepoäng
  Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier och gruppövningar.

  2. Text och litteratur II, 5 högskolepoäng
  Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier och gruppövningar.

  3. Grammatik, 7,5 högskolepoäng
  Undervisningen består av föreläsningar (introduktionsföreläsningar i allmän grammatik, grammatikföreläsningar) och gruppövningar (språkstrukturövningar i mindre grupp).

  4. Fonetik och uttal, 5 högskolepoäng
  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och träning i språkstudio.

  5. Den spansktalande världen I: Kultur, samhälle och natur, 3,5 högskolepoäng
  Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier.

  6. Den spansktalande världen II: Kultur, samhälle och natur, 4 högskolepoäng
  Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier.

  Allmänt

  lärplattformen Athena lägger lärarna upp kompletterande material som du förväntas ta del av framför allt i delkursen Grammatik. Här finns bland annat övningsmaterial. Ytterligare förtydliganden av kursens innehåll och genomförande finner du här. Du kommer även att arbeta med Malaca Institutos lärplattform.

  Du måste anmäla dig till salstentamen senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor vid Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och källhänvisning. En hemuppgift får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet (regelbok 2).

  Examination

  All examination sker på spanska.

  1. Text och litteratur I, 5 högskolepoäng
  Delkursen examineras genom 2-4 skriftliga inlämningsuppgifter.

  2. Text och litteratur II, 5 högskolepoäng
  Delkursen examineras genom 2-4 skriftliga inlämningsuppgifter.

  3. Grammatik, 7,5 högskolepoäng
  Delkursen examineras genom 1-2 skriftliga inlämningsuppgifter (enligt två-gradig betygsskala G-U) och en avslutande salstentamen (enligt sju-gradig betygsskala A-F) som blir slutbetyget på delkursen.

  4. Fonetik och uttal, 5 högskolepoäng
  Delkursen examineras genom ett uttalsprov (enligt betygsskala G-U) och en salstentamen (enligt betygsskala A-F) som blir slutbetyget på delkursen.

  5. Den spansktalande världen I: Kultur, samhälle och natur, 3,5 högskolepoäng
  Delkursen examineras genom en muntlig framställning.

  6. Den spansktalande världen II: Kultur, samhälle och natur, 4 högskolepoäng
  Delkursen examineras genom en avslutande muntlig examination i form av gruppdebatt.

  Slutbetyget på kursen viktas utifrån den del av 30 hp en viss delkurs utgör.
  Observera att möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på salstentamen (gäller för delkurserna 3. Grammatik och 4. Fonetik och uttal).

  Examinator

  Juan Carlos Cruz Suárez
  Anthony Lappin
  Rakel Österberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

  Skolan

  Från och med HT2023 kommer Spanska I i Spanien, 30 hp, att ges på Malaca Instituto i Málaga: Malaca Instituto 

  Malaca Instituto är en internationell språkskola som grundades 1971 och som undervisar spanska som främmande språk till studenter från världens alla hörn. Skolan arrangerar även  specialiserade kurser riktade till lärare i spanska. Alla lärare har spanska som modersmål och har stor erfarenhet av att undervisa i spanska som främmande språk. 

  Skolan är belägen strax utanför Málaga i området Cerrado de Calderón nära strandpromenaden Pedregalejo. Med buss tar man sig in till Málagas historiska centrum på ca 15 minuter.

  Undervisningen erbjuds på skolans eget campus. Där kan man också sitta och studera på en utav terrasserna, eller njuta en kaffe eller en måltid i baren.

  Boende

  Skolan erbjuder möjlighet till boende på campus samt samordnar boende hos värdfamilj. Information om boende skickas till antagna vid urval 1. Du bör då kontakta skolan så snart som möjligt om du vill få hjälp med bostad.

 • Möt oss

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  För allmän information om våra utlandskurser, se: Utlandskurser

  Studentexpedition - italienska och spanska
  Studievägledare spanska, portugisiska, grekiska & latin
  Studierektor spanska