Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spanska III

Du förkovrar dig inom den spanskspråkiga världens omfattande kultur, litteratur samt förbättrar din kompetens inom akademisk spanska och språkets pragmatiska och diskursiva egenskaper

Carnaval de Barranquilla. Folk med masker och utkädda. Foto: Michele Mariani, CC BY-SA 2.0
Carnaval de Barranquilla. Foto: Michele Mariani, CC BY-SA 2.0

Spanska III riktar sig till dig som studerat spanska II eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. I denna kurs förbättrar du din färdighet att skriva olika slags texter samt att kommunicera muntligt på spanska, särskilt i akademiska genrer. Ett viktigt inslag är förmågan att överföra texter från svenska till spanska och vice versa. Du får kunskaper om både språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga teorier och metoder, i synnerhet inom den spanskspråkiga världen. Litteraturstudiet ar inriktat både på litterär analys och verkens betydelse i ett sociokulturellt och historiskt sammanhang. Vidare ingår lingvistik med tonvikt på pragmatik, dvs språkets användning i sin sociokulturella kontext, och diskursanalys.

Kursen har ett högt tempo och du kommer totalt att läsa fem olika delkurser som tillsammans bidrar till att du förbättrar både din språkliga kompetens och din kunskap om spansk kultur och samhälle: Akademiskt skrivande, Mediering, Lingvistik, diskurs och pragmatik, Spanskspråkig litteratur, Teorier och metoder inom studier av spanska. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker undervisningen på spanska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Den innehåller bland annat redogörelse för kursens innehåll, dess delkurser, undervisningsformer och examinationssätt. Kursplanen hittar du på SU:s hemsida. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under Schema. Information om Litteraturlistor hittar du under Kurslitteratur. Ytterligare information om examination hittar du under Att tentera vid Romklass (se vår hemsida och Utbildning/Studieinformation).

  Studiedeltagande: Kursen ges på dagtid, på helfart och på halvfart. Att läsa kursen på helfart innebär att du kommer att behöva satsa ca 40 timmar i veckan på spanskstudierna (tid för föreläsningar, övningsgenomgång, repetition och förberedelse inför nästa lektion). Kursens olika delkurser går även att läsa som fristående à 7.5 högskolepoäng (se följande kursplaner: ESSUM, ES3307, ES3310, ES3LDP). All inlärning kräver att du som student arbetar aktivt, något som är desto viktigare vid språkinlärning. Därför måste du förbereda dig väl inför varje lektion och vara aktiv under lektionerna. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och träning i språkstudio.

  Delkurser

  Du kommer att läsa följande fem delkurser på Spanska III:

  Delkurs 1. Akademiskt skrivande, 4,5 högskolepoäng

  I delkursen Akademiskt skrivande undervisas läsande och skrivande av akademiska texter. Du tränar språklig korrekthet och textstrukturering med hjälp av olika texttyper. Du tränas även i källhantering. Du kommer att lämna in olika typer av akademiska texter (till exempel teoretiskt ramverk, forskningsplan). Studenterna läser och kommenterar varandras texter muntligt och skriftligt med syfte att lära sig att ge och ta emot återkoppling och därigenom förbättra den egna kommunikativa förmågan. Delkursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  Delkurs 2. Mediering, 3 högskolepoäng

  I delkursen Mediering behandlas överföring av text mellan spanska och svenska där tyngdpunkten ligger på skillnader i språkens textuppbyggnad och genrekonventioner. Du tränas i textanalys på mikroplan, felanalys och medieringsuppgifter, främst från svenska till spanska men även i någon man från spanska till svenska, på texter inom journalistiska och akademiska genrer. Din läsförståelseförmåga på spanska inom journalistiska och akademiska genrer övas upp. Delkursen examineras genom en salstentamen.

  Delkurs 3. Lingvistik, diskurs och pragmatik, 7,5 högskolepoäng

  Delkursen ar en introduktion till teorier och metoder inom lingvistik, pragmatik och diskursanalys med tillämpning på talad och skriven spanska. Du får inblick i hur språkanvändning påverkar mänskligt handlande och mänskliga relationer samt hur språklig diskurs och interaktion är uppbyggd. Kursen är vidare en orientering om samspelet mellan språkets formella strukturer och dess funktioner som du kommer att studera genom autentiskt material dvs inspelade vardagliga samtal. Du får inblick i samtalsanalys, artighetsforskning och diskursanalys. Delkursen examineras genom muntliga redovisningar och en hemtentamen.

  Delkurs 4. Spanskspråkig litteratur, 7,5 högskolepoäng

  I denna delkurs ingår läsning av skönlitterära texter från de spansktalande länderna. Du kommer att analysera och diskutera verken med utgångspunkt i litteraturvetenskapliga teorier och metoder. Du får träning i att identifiera och jämföra skönlitterära genrer samt att sätta de lästa verken in i sitt sociokulturella och litteraturhistoriska sammanhang. Delkursen examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Delkurs 5. Teorier och metoder inom studier i spanska, 7,5 högskolepoäng

  Delkursen består av två delar med språk- respektive litteraturvetenskaplig inriktning och ger en introduktion i hur både språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder kan tillämpas på autentiskt spanskspråkigt material. Du övar upp din förmåga att använda några olika vetenskapliga metoder samt att bedöma forskningsresultat och därmed förstärka dina kunskaper om olika teorier och metoder som behövs för att kunna utföra en självständig studie inom språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning. I den språkvetenskapliga delen ingår viss insamling och analys av kvantitativa språkdata. Den litteraturvetenskapliga delen examineras med en hemtentamen. Den språkvetenskapliga delen examineras med en skriftlig uppgift. Delarna viktas jämnt dvs 50% vardera.

  Slutbetyget på kursen viktas utifrån den del av 30 hp en viss delkurs utgör.

  Observera att möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på salstentamen (gäller för delkurserna 3. Introduktion i språkvetenskap och 4. Textstruktur och grammatik).

  Allmänt

  lärplattformen Athena lägger lärarna upp kompletterande material som du förväntas ta del av. Här finns bland annat övningsmaterial. Ytterligare förtydliganden av kursens innehåll och genomförande finner du här. På lärplattformen kan du också se meddelanden från lärarna till studenterna, det är därför viktigt att du uppdaterar dig regelbundet med vad som händer på Athena. I kursplanen anges vad du förväntas kunna efter varje genomförd delkurs. Tveka inte att fråga läraren om du undrar över något.

  Du måste anmäla dig till salstentamen senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor vid Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och källhänvisning. En hemuppgift får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så leder det till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet (regelbok 2).

  Välkommen!

  Examinator

  Rakel Österberg
  Aymé Pino
  Anthony Lappin
  María Bernal
  Juan Carlos Cruz Suárez

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt