Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kulturarvsprocesser och minnespolitik - perspektiv på 1900-talets Europa

Kursen ger kunskap om hur miljöer från 1900-talets Sverige och övriga Europa i vår samtid omvärderas och används för nya syften.

Photo: Ulrike Leone / Pixabay
Photo: Ulrike Leone / Pixabay

Kursen behandlar tre områden som belyser olika aspekter av det ökande intresset för det förflutna. Den första gäller industriarvet, den andra problematiska kulturarv som kalla kriget och den tredje olika former av nostalgi. Undervisningen diskuterar kritiskt vår tids användning av det förflutna. Undervisningsformerna integrerar läsning, övningar, studiebesök och diskussioner.