Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Interkulturalitet och kommunikativ kompetens

Den här kursen ger dig möjlighet att reflektera över olika interkulturella situationer. Du tränas i att identifiera typiska kulturella skillnader i språkbruk mellan franska och svenska (eller ditt modersmål) och får möjlighet att analysera konflikter ur ett interkulturellt perspektiv. Utöver det kan du förbättra din kommunikativa kompetens på franska.

Kursen behandlar kommunikation på franska i vid bemärkelse. Interkulturalitet som begrepp gås igenom och kommunikativa strategier tas upp i samband med övningar. Ett urval av teoretiska modeller om interkulturalitet bildar grunden för diskussioner kring frågeställningar kring kulturyttringar, stereotyper och normbildning.

Kursen ges på kvartsfart. Undervisningen sker på franska. Seminarierna går på dagtid.

Varmt välkommen att söka till kursen!