Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Franska Kandidatkurs

 • 30 hp

Spellistan för uppsatsskrivande på YouTube

Kursen övar i hög grad det vetenskapliga förhållningssättet samt utvecklar ytterligare den muntliga och skriftliga framställningsförmågan. Därutöver sker en fördjupning i ett särskilt forskningsområde utifrån valbar delkurs. Den muntliga framställningsförmågan övas både utifrån klassiska grunder och i ljuset av aktuell teoribildning kring interkulturalitet och kommunikation. Den skriftliga framställningsförmågan fokuseras på akademiskt skrivande inom ramen för examensarbetet. 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av två obligatoriska delkurser om sammanlagt 22,5 högskolepoäng samt en valbar delkurs om 7,5 högskolepoäng.

  Obligatoriska delkurser:

  • Examensarbete, 15 högskolepoäng
   En mindre forskningsuppgift utförs inom något av ämnets forskningsområden. Uppgiften framställs i ett självständigt arbete som skrivs under handledning och ventileras på seminarium.
  • Interkulturalitet och kommunikativ kompetens, 7,5 högskolepoäng
   Kursen behandlar kommunikation på franska i vid bemärkelse. Retorikens grundbegrepp gås igenom och kommunikativa strategier tas upp. Ett urval interkulturella infallsvinklar bildar en teoretisk grund för diskussioner kring frågeställningar som rör dagens Frankrike och den franskspråkiga världen, i synnerhet angående kulturyttringar, stereotyper och normbildning.

  Därutöver väljs en av följande delkurser:

  • Andraspråksinlärning, 7,5 högskolepoäng 
   Kursen behandlar översiktligt teoribildning, metoder och forskning inom andraspråksinlärning. Fokus läggs på generativa, psykologiska och sociala perspektiv. Därutöver ges en översikt över andraspråksinlärningsforskningens implikationer för språkklassrummet. Genomgångar kompletteras med praktiska övningar där begrepp inom andraspråksinlärning tillämpas.
  • Fransk diskursanalys: mediala och politiska texter, 7,5 högskolepoän
   Kursen ger grundläggande insikter i några för diskursanalysen typiska frågeställningar och metodologisk-teoretiska infallsvinklar. Kursen innehåller föreläsningar, studentredovisningar och tillämpade analysövningar på autentiskt textmaterial, med fokus på medie- och politisk diskurs.
  • Franska språket genom seklerna, 7,5 högskolepoäng
   Kursen behandlar översiktligt franskans utveckling ur vulgärlatinet, övergången från fornfranska till medelfranska samt övergången till modern franska. Fonetik, morfologi, syntax och ordbildning är lika viktiga beståndsdelar i denna beskrivning. Därutöver behandlas filologisk metodologi och textutgivning. Genomgångarna kompletteras med synkrona studier av texter från de olika perioderna.
  • Litterära genrer, 7,5 högskolepoäng
   Kursen behandlar ett antal franskspråkiga skönlitterära texter tillhörande olika litterära genrer. Allmän genreteori tas upp, liksom relevanta genrespecifika aspekter kring de verk som studeras. Kursen ges i aktiva seminarier och omfattar metodgenomgångar, textanalys samt muntliga och skriftliga övningar.
  • Litteraturförmedling, 7,5 högskolepoäng
   Kursen behandlar litteraturförmedling från det franska språkområdet genom olika processer, institutioner och individer. Under kursen presenteras olika teoretiska definitioner av litteraturförmedling som även belyses och problematiseras utifrån olika perspektiv. Kursen ger insikter i hur franskspråkig litteratur cirkulerar och förmedlas samt vilka konsekvenser det för med sig för olika aktörer på det litterära fältet.
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur VT20

  Interkulturalitet och kommunikativ kompetens

  • Cedergren, Mickaëlle. Kompendium. (Laddas ner från Athena.)

   Ytterligare en valbar kurs om 7,5 hp läses.

  Valbara kurser à 7,5 hp:

  -Andraspråksinlärning

  • Lightbown, P. & Spada, N. (2013, 4e utgåvan). How languages are learned. Oxford: Oxford University Press.

  -Fransk diskursanalys

  • Maingueneau, D. (2012). Analyser les textes de communication. Paris: Armand Colin. ISBN: 978-2200282141
  • Maingueneau, D. (2009). Les termes clés de l’analyse du discours. Paris: Points. ISBN: 978-2757813225
  • Sandré, M. (2013). Analyser les textes oraux. Paris: Colin. ISBN: 978-2 -200-28859-4  

  -Litteraturförmedling

  • Ett kompendium med vetenskapliga artiklar kommer att finnas tillgängligt på Athena vid kursstart.

  -Litterära genrer

  • Textkompendium. (Finns tillgängligt på kursens lärplattform.)
  • Stalloni, Yves (2016). Les genres littéraires. Armand Colin. ISBN: 2200019262
  • Ernaux, Annie (1990). Une femme. Gallimard. ISBN: 2070382117
  • Hugo, Victor. Ruy Blas. Petits Classiques Larousse. ISBN: 203585573X
  • Nothomb, Amélie (2014). Barbe bleue. LGF. ISBN: 225319414X

  -Franska språket genom seklerna

  • Andrieux-Reix, Nelly et al. (2000). Petit traité de la langue française médiévale. PUF. ISBN 2130510787.
  • Bengtsson, Anders (2017). Språkhistoria. Stockholms universitet. (Läggs ut på Athena).
  • Perret, Michèle (2016). Introduction à l’histoire de la langue française. Armand Colin. ISBN 9782200614195 eller: Huchon, Mireille (2002).Histoire de la langue française. Livre de Poche. ISBN 2253905429
  • Yaguello, Marina (2015). Catalogue des idées reçues sur la langue française. Seuil. ISBN 9782200614195

  Examensarbete

  • Kompendium. (Finns tillgängligt på kursens lärplattform.)
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt