Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Hållbar samhällsutveckling

Hela kursen Hållbar Samhällsutveckling (30hp) kommer tyvärr inte att ges HT24. Du kan söka de två första delkurserna som separata kurser.


Naturresurser och hållbar utveckling
Ekosystemtjänstförvaltning

 

Är du intresserad av hållbar utveckling? Vill du läsa en bred kurs som utgår från ett tema och tar hjälp av flera olika ämnen för att undersöka detta?

Kursen behandlar hållbar utveckling ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och tar upp exempel från lokala, nationella och global nivåer. Om hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystemtjänster och resiliens. Om välfärd och tillväxt ur ett ekologisk ekonomi-perspektiv, samt om hur konsumtionsmönster skulle kunna förändras för att minska dess klimat- och miljöpåverkan.

Kursens plats i din utbildning

Hållbar samhällsutveckling 30 hp kan fungera som start på dina universitetsstudier men går också ofta att kombinera med ämnen som du redan har läst. Det gör att vi brukar ha en varierad studentgrupp där studenternas olika erfarenheter bidrar till innehållet i kursen. Kursen består av fyra delkurser som kan läsas som separata kurser:

Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp

Den här kursdelen behandlar naturresursers bildningssätt, förekomster och begränsningar för att ge en förståelse för de naturliga förutsättningarna för olika naturresurser. Under kursdelen kommer begreppet naturresurs och naturresurshantering diskuteras utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där aspekter på miljö är centrala. Den berör också samspelet mellan naturresurser och samhällsförändring liksom naturresursrelaterade konflikter. En kortare exkursion med övernattning ingår i kursen.

Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp

Kursdelen har ett tvärvetenskapligt perspektiv och tar upp grundläggande ekologi och resiliensteori. Fokus ligger på förvaltning, vård och värdering av de produkter, ekosystemtjänster och underliggande processer som ekosystemen genererar till samhället. Vi diskuterar människan och samhället som en integrerad del av ekosystemen för att uppnå hållbar utveckling.

Ekologisk ekonomi, 7,5 hp

Syftet med kursen är att klargöra vilka verktyg som erbjuds inom nationalekonomi (miljöekonomi) och ekologisk ekonomi för att främja en omställning av vårt globala ekonomiska system. Kostnadseffektivitet är viktigt men analysen av effektiva styrmedel behöver beakta osäkerhet i klimatsystem och politik. Hur värderar vi naturens resiliens, kan man se det som en hemförsäkring? Är grön tillväxt möjlig eller ens önskvärd i höginkomstländer? Kursen syftar till att ge deltagarna en djupare förståelse för vad effektivitet, välbefinnande, livskvalitet och hållbarhet innebär i en komplex och osäker värld.

Hållbar konsumtion, 7,5 hp

Genom kursen får du lära dig om kopplingar mellan konsumtion, miljöpåverkan och hållbar utveckling som diskuteras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Du får också inblick i hur våra konsumtions- och livsstils- mönster har förändrats under det senaste århundradet, och i hur framtidens hållbara konsumtionsmönster skulle kunna se ut. Kursen behandlar samspelet mellan olika aktörer som stat, företag och individ, samt möjligheter och begränsningar med olika ansatser som miljömärkning, miljöcertifiering och delandets ekonomi för att nå hållbara konsumtionsmönster.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande kursdelar som också kan läsas som fristående kurser:

  Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp

  Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp

  Ekologisk ekonomi, 7,5 hp

  Hållbar konsumtion, 7,5 hp

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, exkursioner, studiebesök och projektarbeten.

  Kursen innehåller exkursioner som innebär kostnader för studenten.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

  Examinator

  Lars-Ove Westerberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Kursansvar
  Christina Schaffer
  E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se

  Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter

  Kontakt