Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Den geovetenskapliga metoden

Kursen behandlar geovetenskapens historia och filosofi, hur en vetenskaplig hypotes formuleras och prövas samt hur vetenskapliga data granskas, behandlas och presenteras.

Photo: Alasdair Skelton
Photo: Alasdair Skelton

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.