Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Historia - kandidatkurs

Gamla böcker
Foto: Tom Murphy. Källa: wikimedia commons

Kandidatkursen i historia (Historia III) är den tredje terminen inom historiestudierna. Den centrala delen av kursen är författandet av ett examensarbete i historia, en vetenskaplig undersökning av ett avgränsat historiskt problem. Uppsatsen innebär praktisk träning av analytiska, källkritiska och metodologiska färdigheter.Kursen består också av delkurser som erbjuder teoretisk respektive ämnesmässig fördjupning. 

Ämnet historia handlar om förändring över tid och som student får du läsa svensk och internationell forskningen om olika tidsperioder. Du får arbeta med källtexter från medeltid till nutid för att nå kunskap om det förflutna. Historia ger dig verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer i dag, tillsammans med grundläggande kunskaper om historisk metod, källkritik och vetenskapliga begrepp

Historiestudierna lär dig att analytiskt och kritiskt granska det du läser. Källkritik är en grundläggande del i hur en historiker arbetar. Du kommer att öva dig i att argumentera, diskutera och skriva vetenskapliga texter.