Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Idéhistoria II

På Idéhistoria II får du som student möjlighet att utveckla dina ämneskunskaper och färdigheter som blivande idéhistoriker samt utföra en självständig idéhistorisk undersökning.

Rafael skolan
Rafael, Skolan i Aten (1509–1511, fresk i Apostoliska palatset, Vatikanen)

Du får fördjupa dig i centrala texter i idéhistorien, läsa en temakurs och skriva en mindre uppsats.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fem följande delkurser.

  Delkurser

  • Idéhistoria som vetenskap (1,5 hp)

  Det här är en introduktion till idéhistoria som studie- och forskningsämne i Sverige och västvärlden.

  • Källtextkurs (7,5 hp)

  Sedan följer en kritisk källtextkurs där du utforskar hur olika textmaterial tillkomna under 2000 år kan ge inblick i förflutna föreställningsvärldar.

  • Temakurs (6 hp)

  Du får sedan vidga vyerna på någon av våra valbara temakurser, där du fördjupar dig i en viss problematik, idétradition, ämnestematik eller författarproduktion.

  • Att arbeta idéhistoriskt (7,5 hp)

  På den här metodkursen jobbar du mer handfast med att utveckla dina analytiska och historiserande färdigheter. Dessa kommer väl till hands på den parallella uppsatskursen där du författar ett eget kortare akademiskt arbete och lär dig grunderna i det vetenskapliga hantverket.  

  • Uppsatskurs (7,5 hp)

  Inom ramen för kursen ska studenten författa en mindre uppsats över ett väl avgränsat ämne samt delta aktivt i uppsatsseminarier och opponera på minst en uppsats. Kursen ger grundläggande kunskaper om uppsatsens form, formalia och uppsatsarbetets olika delar från fråga till färdig uppsats samt övning i att granska och bedöma uppsatser.

  Undervisning

  Undervisningen ges genom föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt – se Kunskapskontroll och examination nedan. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningarna för respektive delkurs.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga uppgifter och muntliga prestationer vid seminarier. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningarna för respektive delkurs.

  Examinator

  Vårterminen 2023

  Annika Berg, universitetslektor, docent
  Jens Eriksson, vik. universitetslektor, fil. dr
  Victoria Fareld, universitetslektor, docent
  Martin Wiklund, universitetslektor, docent

  Medrättande lärare

  Adam Kjellgren, doktorand
  Linnea Ripenberg, doktorand

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Om temakursen Politiska myter

  Västerländska tänkare har debatterat mytens och mytmakandets politiska potential i över två tusen år. Vissa har hävdat att myter utgör ett oumbärligt politiskt redskap, andra att myter är farliga och att deras inflytande över politiken bör begränsas till ett minimum. Denna debatt är intressant att studera utifrån ett idéhistoriskt perspektiv därför att den aktualiserar en rad spännande – politiska såväl som epistemologiska och existentiella – frågor och tydliggör flera centrala konfliktlinjerna i det västerländska tänkandets historia.

  Inom ramen för denna temakurs fokuserar vi hur förhållanden mellan myt och politik framställts i texter från och med antiken och fram till idag, författade av bland annat filosofer, fascister och feminister. Vi diskuterar till exempel vad för föreställningar – om manligt/kvinnligt, fantasi/förnuft, upplysning/romantik, filosofi/poesi, modernitet/tradition och vetenskap/religion – som kommer till uttryck i författarnas sätt att begreppsliggöra förhållandet ifråga.

  Undervisningen består av fem lärarledda litteraturseminarier. Kursen examineras genom aktivt deltagande vid litteraturseminarier samt en skriftligt examinationsuppgift. Majoriteten av litteraturen kommer att finnas tillgänglig online.

  Målet med kursen är att studenten ska

  • utveckla en fördjupad kännedom om en uppsättning historiskt sett inflytelserika föreställningar om förhållandet mellan myt och politik
  • kunna identifiera, jämföra och kritiskt analysera hur olika författare och forskare använt mytbegreppet
  • få en större förståelse för samspelet mellan begrepp, idé och kontext. 

   

 • Kontakt

  Studievägledare Idéhistoria, Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen, Teatervetenskap
  Studentexpedition