Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italienska, förberedande kurs 1

Stockholms universitet erbjuder denna nybörjarkurs i italienska som inte kräver några tidigare kunskaper i språket. Den ges ibland på kvällstid och ibland på distans. På kursen går vi igenom grundläggande italiensk grammatik och genom roliga och praktiska övningar tar du de första stegen mot att prata och skriva italienska.

Venedig
Titel: Venice Canal, Italy, fotograf: Artur Staszewski (CC BY-SA 2.0)

Terminsstart sommar 2023

Italienska, förberedande kurs 1 är en ren nybörjarkurs och riktar sig till dig som saknar tidigare förkunskaper i språket. Kursen ger dig, tillsammans med kursen Italienska, förberedande 2, behörighet till kursen Italienska I. Under vår- och höstterminer ges kursen på kvällstid, distans – observera att under sommaren ges kursen på dagtid, distans. Kursen ges via verktyget Zoom. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker undervisningen både på italienska och på svenska. Det är dessutom obligatoriskt att närvara vid undervisningstillfällena och undervisningen.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”. Observera att kursen har obligatorisk närvaro.

  Delkurser

  Kursen består av följande delkurser: Grammatik och ordkunskap 1, Muntlig produktion 1 och Skriftlig produktion 1. Även om dessa utgör egna delkurser löper en röd tråd genom kursens olika delar, där undervisning i grammatik varvas med praktiska inslag där du får öva på att omsätta dina grammatiska kunskaper i praktiken, både i muntlig och i skriftlig form. Eftersom denna kurs är en nybörjarkurs ägnas mer tid åt muntlig än åt skriftlig produktion. Kursen består av föreläsningar och seminarier som äger rum online.

  • Grammatik och ordkunskap 1, 7,5 hp
   På denna delkurs går vi igenom de mest grundläggande aspekterna av italiensk grammatik och övar på att omsätta denna kunskap i praktiken. Du kommer få jobba med enklare översättningar som utvecklar både din grammatiska förståelse och ditt ordförråd. Föreläsningarna i grammatik och ordkunskap sker i storgrupp, till skillnad från undervisningen i muntlig och skriftlig produktion som sker i mindre grupper. Du förbereder dig inför varje föreläsning genom att läsa relevanta delar ur kurslitteraturen. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer, läggs kontinuerligt upp på vår läroplattform. Där finns även detaljerad information om delkursens genomförande och tydliga läsanvisningar. Delkursen i grammatik och ordkunskap examineras genom en salstenta som prövar de grammatiska moment som ni gått igenom under delkursens gång. Läraren erbjuder alltid möjligheten att ställa frågor kring sådant som fortfarande känns oklart och svårt innan provtillfället.
    
  • Muntlig produktion 1, 5,5 hp
   Undervisningen för delkursen Muntlig produktion 1 är integrerad med undervisningen i Skriftlig produktion 1 och sker i mindre grupper. De mindre grupperna erbjuder en lugn och trygg miljö där du kan öva på att tala och skriva och få feedback från din lärare. Under lektionerna övar du både på att förstå och att göra dig förstådd på italienska genom olika övningar som uppmuntrar till kommunikation. På dessa lektioner är det högt till tak och våra duktiga lärare är måna om att skapa en miljö som gör det lättare att övervinna den ängslan som nästan alla av oss känner när vi ska prata ett främmande språk som vi ännu inte behärskar. När delkursen är över kommer du klara av att föra ett enklare samtal med någon som talar långsamt och tydligt. Du kommer kunna presentera dig själv, din utbildning och ditt arbete och kanske också presentera någon annan. Delkursen examineras genom muntliga redovisningar där du får visa prov på färdigheterna ovan. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer, läggs kontinuerligt upp på vår läroplattform. Där finns även detaljerad information om delkursens genomförande och tydliga läsanvisningar.
    
  • Skriftlig produktion 1, 2 hp
   Undervisningen för delkursen Skriftlig produktion 1 är integrerad med undervisningen i Muntlig produktion 1 och sker i mindre grupper. Vi arbetar med att skriva enklare texter med ett mycket allmänt innehåll, och detta gör vi både på lektionstid och hemma. Vi kommer också att arbeta med att läsa enklare texter för att öva upp läsförmågan. Att skriva och läsa på italienska är ett effektivt sätt att öka sitt ordförråd. Examinationen består av skriftliga inlämningsuppgifter där du får visa att du klarar av att producera just enkla texter, dvs texter med en enkel grammatisk struktur, men även med ett enkelt innehåll. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer, läggs kontinuerligt upp på vår läroplattform. Där finns även detaljerad information om delkursens genomförande och tydliga läsanvisningar.

  Allmänt

  Slutbetyget på kursen viktas utifrån den del av 15 hp en viss delkurs utgör.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings¬uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Välkommen!

  Examinator

  Paolo Sancini
  Franco Pauletto

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt