Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italienska, förberedande kurs 2

Denna kurs utgör fortsättningen på nybörjarkursen Italienska, förberedande 1. Du fortsätter att arbeta med den italienska grammatiken och utvecklar ditt ordförråd. Mycket fokus ligger på att öva upp din förmåga att tala och skriva på italienska. Under denna kurs kommer du också börja läsa enklare romaner på italienska.

Italy Milan
Titel: Italy Milan, fotograf: Daniel Enchev (CC BY 2.0)

Italienska, förberedande kurs 2 är en fortsättning på Italienska, förberedande 1. Kursen ger dig behörighet till kursen Italienska I. Vi ger kursen på distans vilket innebär att undervisningen är nätbaserad genom verktyget Zoom. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker undervisningen både på italienska och på svenska. Det är obligatoriskt att närvara vid undervisningstillfällena.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”. Observera att kursen har obligatorisk närvaro.

  Delkurser

  Kursen består av följande delkurser: Grammatik och ordkunskap 2, Muntlig produktion 2 och Skriftlig produktion 2. Även om dessa utgör egna delkurser löper en röd tråd genom kursens olika delar, där undervisning i grammatik varvas med praktiska inslag där du får öva på att omsätta dina grammatiska kunskaper i praktiken, både i muntlig och i skriftlig form. Undervisningen av både föreläsningar och seminarier.

  • Grammatik och ordkunskap 2, 7,5 hp
   Föreläsningarna i grammatik och ordkunskap sker i storgrupp, till skillnad från undervisningen i muntlig och skriftlig produktion som sker i mindre grupper. På denna delkurs går vi vidare i våra studier av den italienska grammatiken. Du kommer att arbeta med översättningar mellan svenska och italienska och italienska och svenska. Att arbeta med översättningar utvecklar både din grammatiska förståelse och ditt ordförråd. Du förbereder dig inför varje föreläsning genom att läsa relevanta delar ur kurslitteraturen. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer, läggs kontinuerligt upp på vår läroplattform. Där finns även detaljerad information om delkursens genomförande och tydliga läsanvisningar. Delkursen i grammatik och ordkunskap examineras genom en salstenta som prövar de grammatiska moment som ni gått igenom under delkursens gång. Läraren erbjuder alltid möjligheten att ställa frågor kring sådant som fortfarande känns oklart och svårt innan provtillfället.
    
  • Muntlig produktion 2, 5,5 hp
   Undervisningen för delkursen Skriftlig produktion 2 är integrerad med undervisningen i Muntlig produktion 2 och sker i mindre grupper. Du arbetar med att skriva korta och enkla texter såsom meddelanden och brev, men även med att skriva texter med ett mer komplicerat innehåll där du ska diskutera enklare skönlitterära texter och facktexter. Att skriva och läsa på italienska är ett effektivt sätt att öka sitt ordförråd. Examinationen består av skriftliga inlämningsuppgifter där du får visa att du klarar av att producera de texttyper som du övat på under delkursens gång. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer, läggs kontinuerligt upp på vår läroplattform. Där finns även detaljerad information om delkursens genomförande och tydliga läsanvisningar.
    
  • Skriftlig produktion 2, 2 hp
   Undervisningen för delkursen Skriftlig produktion 2 är integrerad med undervisningen i Muntlig produktion 2 och sker i mindre grupper. Du arbetar med att skriva korta och enkla texter såsom meddelanden och brev, men även med att skriva texter med ett mer komplicerat innehåll där du ska diskutera enklare skönlitterära texter och facktexter. Att skriva och läsa på italienska är ett effektivt sätt att öka sitt ordförråd. Examinationen består av skriftliga inlämningsuppgifter där du får visa att du klarar av att producera de texttyper som du övat på under delkursens gång. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer, läggs kontinuerligt upp på vår läroplattform. Där finns även detaljerad information om delkursens genomförande och tydliga läsanvisningar.
    

  Allmänt

  Slutbetyget på kursen viktas utifrån den del av 15 hp en viss delkurs utgör.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings¬uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet. 

  Välkommen!

  Examinator

  Paolo Sancini
  Franco Pauletto

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt