Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italienska III

På denna kurs blir studierna i Italienska mer akademiska. Du läser teoretiska kurser i språkvetenskap och litteraturvetenskap, och övar på att uttrycka dig på akademisk italienska. Du studerar den äldre litteraturen, bekantar dig med italiensk språkhistoria, och övar på att översätta längre texter till idiomatisk svenska eller italienska.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Italienska III riktar sig till dig som studerat italienska II eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. Kursen har ett rikt innehåll och du kommer totalt att läsa sex olika delkurser: Litteraturvetenskaplig teori och metod, Skriftlig produktion, Språkvetenskaplig teori och metod, Italiensk äldre litteratur, Italiensk språkhistoria, Översättning i teori och praktik. Flera av dessa delkurser har ett mycket teoretiskt innehåll, men du övar även på dina praktiska förmågor, bl a genom delkursen i akademiskt skrivande, men även genom att samtliga delkurser innehåller moment som kräver muntlig och skriftlig produktion i form av diskussioner under lektionstid, hemuppgifter och muntliga presentationer. Om du inte har möjlighet att läsa heltid kan du även välja att läsa samtliga delkurser som fristående kurser om 7,5 hp.  Vissa av dessa ges på kvällstid över hela terminen, medan andra ges vid olika perioder på dagtid. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. All undervisning sker på italienska förutom under delkursen Översättning i teori och praktik, där både svenska och italienska används.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Delkurser

  Kursen består av följande delkurser: Litteraturvetenskaplig teori och metod, Skriftlig produktion, Språkvetenskaplig teori och metod, Italiensk äldre litteratur, Italiensk språkhistoria, Översättning i teori och praktik.

  • Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
   Denna delkurs är en introduktion till vetenskapligt och analytiskt tänkande kring litteratur. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier där vi diskuterar litteraturens väsen och beskaffenhet utifrån olika teoretiska perspektiv och analysmetoder. Vi undersöker även litteraturvetenskapliga termer och analysbegrepp samt tränar på att tillämpa dem på italienska skönlitterära texter (prosa och lyrik). Generellt syftar delkursen till att du ska tillgodogöra dig redskap för att självständigt och kreativt kunna analysera litterära texter utifrån vetenskapliga metoder och teorier. Mer specifikt ger dig delkursen en teoretisk och metodologisk grund för att på Italienska IV genomföra en litteraturvetenskaplig kandidatuppsats. Det är viktigt att du förbereder dig inför varje träff genom att läsa den litteratur som anges i lärarens läsanvisningar som du får vid kursstart. Delkursen examineras av en salstentamen som prövar dina kunskaper i litteraturvetenskaplig teori och metod. Den innehåller även ett antal obligatoriska uppgifter i form av muntliga och skriftliga presentationer där du utför litteraturvetenskapliga analyser och presenterar olika teoretiska inriktningar.
    
  • Skriftlig produktion, 4,5 hp
   På denna delkurs ligger fokus på att utveckla det mer avancerade skrivandet och den grammatiska kompetensen. Undervisningen sker i form av seminarier som behandlar morfosyntax, textgrammatik, textbindning och interpunktion. Vi kommer även att arbeta med olika register och stilmarkörer. Syftet är att utveckla framförallt det akademiska skrivandet och att förbereda dig för kandidatuppsatsen som skrivs på Italienska IV. Därför ingår även föreläsningar som behandlar citeringsteknik och korrekt referenshantering. Under delkursen kommer du att utveckla ditt ordförråd och dina skrivarstrategier rent konkret, men du kommer även att utveckla din förmåga att analysera och reflektera kring texter ur ett morfosyntaktiskt och textlingvistiskt perspektiv. Delkursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter som laddas upp på vår läroplattform. Uppgifterna rättas och kommenteras av läraren för att hjälpa dig att utveckla ditt skrivande på italienska.
    
  • Språkvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
   Delkursen Språkvetenskaplig teori och metod behandlar lingvistisk terminologi och lingvistikens arbetsområden och arbetssätt. Du studerar de olika språkliga nivåerna, fonologi, morfologi, syntax och semantik, och grundläggande  språktypologi. Under delkursen diskuterar vi också vad som karaktäriserar mänskliga språk jämfört med andra symbolsystem. Även om kursen har ett allmänlingvistiskt förhållningssätt, står det italienska språket i fokus, och de teoretiska ramverken appliceras på just italienska. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, och du uppmuntras att delta aktivt i diskussionerna och att bidra med ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till de teman som delkursen tar upp. Delkursen examineras genom en skriftlig salstenta som bygger på att du deltagit i lektionerna och läst kurslitteraturen.
    
  • Italiensk äldre litteratur, 3 hp
   På den här delkursen studerar du litterära strömningar från den tidiga italienska litteraturhistorien. Delkursen gör nedslag i valda texter från medeltiden och fram till 1800-talet, och de litterära verken placeras i sin historiska och kulturella kontext. Du studerar författare och poeter såsom Dante, Petrarca och Boccaccio, företrädare för den episka litteraturen som tex Ariosto och Tasso, renässanspoeter och barockpoeter som Stampa och Marino och dramatiker som Goldoni och Alfieri. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier och inför varje lektionstillfälle förväntas du ha läst relevanta avsnitt ur kurslitteraturen och de litterära texterna. Under lektionerna diskuterar vi sedan de lästa texterna och övar på att förklara skillnader mellan olika litterära tendenser inom en viss period. Delkursen examineras genom muntliga redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter och en hemtentamen. De enskilda examinationerna kan antingen täcka hela kursens innehåll eller vissa specifika teman.
    
  • Italiensk språkhistoria, 4,5 hp
   I delkursen Italiensk språkhistoria studerar du det italienska språkets utveckling från latin till modern italienska. Den italienska språkhistorien är starkt knutet till den skriftliga produktionen under en viss tidsperiod, och de språkhistoriska tendenserna analyseras genom att studera representativa och centrala texter. Delkursens innehåll är därför starkt knutet till delkursen i Italiensk äldre litteratur. På kursen följer vi de första manifestationerna av det vi idag kallar italienska fram till och med 1900-talet. Centrala figurer i italiensk språkhistoria är förutom Dante t.ex. Bembo som under 1500 talet spelade en avgörande roll i den så kallade questione della lingua, eller Gallileo Galilei som av pragmatiska skäl valde att skriva sina vetenskapliga texter på italienska istället för på latin som då var brukligt. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier och inför varje lektionstillfälle förväntas du ha läst relevanta avsnitt ur kurslitteraturen och de litterära texterna för att kunna bidra till diskussionen. Delkursen Italiensk språkhistoria examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter som antingen täcker hela kursens innehåll eller visa specifika teman.
    
  • Översättning i teori och praktik, 3 hp
   Denna delkurs ger en introduktion till översättningsteori, men även mycket praktisk övning i att översätta olika typer av texter mellan svenska och italienska. Under delkursen arbetar vi mycket med att analysera och reflektera över våra egna och andras översättningar. Frågor som diskuteras är tex översättarens och sociokulturella faktorers roll vid översättning. Inför varje lektionstillfälle ska du ha läst relevanta avsnitt i kursboken, och inför varje lektionstillfälle får du även hemuppgifter i form av översättningar eller översättningsanalyser att utföra. Under lektionstid jämför, analyserar och diskuterar vi dessa översättningar. Delkursen examineras genom ett skriftligt salsprov med både en teoretisk del och en praktisk del där du får översätta till och från italienska.
    

  Allmänt

  Slutbetyget på kursen viktas utifrån den del av 30 hp en viss delkurs utgör.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings¬uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Välkommen!
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt