Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Italienska III

På denna kurs blir studierna i Italienska mer akademiska. Du läser teoretiska kurser i språkvetenskap och litteraturvetenskap, och övar på att uttrycka dig på akademisk italienska. Du bekantar dig även med italienskans äldre litteratur. Muntliga och skriftliga inslag är givna aktiviteter inom alla delkurser.

Italienska III riktar sig till dig som studerat italienska II eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. Kursen har ett rikt innehåll och du kommer totalt att läsa fyra olika delkurser: Litteraturvetenskap, Skriftlig produktion, Språkvetenskap och Italiensk äldre litteratur. Flera av dessa delkurser har ett mycket teoretiskt innehåll, men du övar även på dina praktiska förmågor, bl a genom delkursen i akademiskt skrivande. Samtliga delkurser innehåller moment som kräver muntlig och skriftlig produktion i form av diskussioner under lektionstid, hemuppgifter och muntliga presentationer. Om du inte har möjlighet att läsa heltid kan du även välja att läsa samtliga delkurser som fristående kurser om 7,5 hp.  Vissa av dessa ges på kvällstid över hela terminen, medan andra ges vid olika perioder på dagtid. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. All undervisning sker på italienska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Kursen består av följande delkurser: Litteraturvetenskap, Skriftlig produktion, Språkvetenskap, Italiensk äldre litteratur.

  Välkommen!

  Undervisning

  Från och med höstterminen 2024 sker undervisningen på distans (nätbaserad undervisning).

  Litteraturvetenskap, 7,5 hp

  På denna delkurs får du en introduktion till litteraturvetenskapens centrala teoribildningar och tolkningsstrategier från 1900-talets början till idag. Under kursen läser du skönlitterära texter och befintliga analyser av dessa för att förstå hur en litteraturvetenskaplig text är uppbyggd och för att kunna jämföra hur olika teoretiska perspektiv belyser olika aspekter av samma text. Du får även träna på att färdigställa en egen teoretiskt förankrad analys av skönlitterär text. Vidare får du insikter i hur det litterära systemet fungerar genom att studera recensioner, bokmarknadens villkor samt begrepp som kanon och klassiker. Kursen förbereder dig på att kunna skriva ett litteraturvetenskapligt examensarbete. Det är viktigt att du förbereder dig inför varje träff genom att läsa den litteratur som anges i lärarens läsanvisningar som du får vid kursstart.

  Skriftlig produktion, 7,5 hp

  På denna delkurs ligger fokus på att utveckla det mer avancerade skrivandet och den grammatiska kompetensen. Undervisningen sker i form av seminarier som behandlar morfosyntax, textgrammatik, textbindning och interpunktion. Vi kommer även att arbeta med olika register och stilmarkörer. Syftet är att utveckla framförallt det akademiska skrivandet och att förbereda dig för kandidatuppsatsen som skrivs på kandidatkursen. Därför ingår även föreläsningar som behandlar citeringsteknik och korrekt referenshantering. Under delkursen kommer du att utveckla ditt ordförråd och dina skrivarstrategier rent konkret, men du kommer även att utveckla din förmåga att analysera och reflektera kring texter ur ett morfosyntaktiskt och textlingvistiskt perspektiv.

  Språkvetenskap, 7,5 hp

  Under denna delkurs kommer du att fördjupa dig i italiensk språkvetenskap. Du kommer att studera italienskans strukturer och egenskaper med hjälp av samtida språkvetenskapliga metoder. Du kommer att studera italienskans fonologi, morfologi, syntax, lexikon och semantik och öka din förståelse för vad som karaktäriserar just italienskan i förhållande till andra språk ur ett typologiskt perspektiv. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, och du uppmuntras att delta aktivt i diskussionerna och att bidra med ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till de teman som delkursen tar upp.

  Italiensk äldre litteratur, 7,5 hp

  På den här delkursen studerar du litterära strömningar från den tidiga italienska litteraturhistorien. Delkursen gör nedslag i valda texter från medeltiden och fram till och med 1700-talet, och de litterära verken placeras i sin historiska och kulturella kontext. Du studerar författare och poeter såsom Dante, Petrarca och Boccaccio, företrädare för den episka litteraturen som tex Ariosto och Tasso, renässanspoeter och barockpoeter som Stampa och Marino och dramatiker som Goldoni och Alfieri. Kursen ger även en introduktion till metrik och retoriska metoder. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier och inför varje lektionstillfälle förväntas du ha läst relevanta avsnitt ur kurslitteraturen och de litterära texterna. Under lektionerna diskuterar vi sedan de lästa texterna och övar på att förklara skillnader mellan olika litterära tendenser inom en viss period.

  Examination

  Från och med höstterminen 2024 sker examinationen på distans, bland annat med digital examination på distans med stöd av realtidsströmning.

  Digital examination på distans med stöd av realtidsströmning kräver att studenten har en dator (med Internetuppkoppling, mikrofon och kamera) och en extern kamera (se instruktioner på kursbeskrivningen på institutionens webbsida). Under digital examination sker en personuppgiftsbehandling i form av en ID-kontroll.

  För information om hur delkurserna examineras, se kursplan.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings¬uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.
   

  Examinator

  Cecilia Schwartz
  Michele Colombo
  Tzortzis Ikonomou

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.