Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italiensk kultur, historia och samhälle, Italienska I

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig mer om italiensk kultur, historia och samhälle. Under kursen diskuteras aspekter och händelser som är eller har varit viktiga för den italienska identiteten, både nu och då.

Denna kurs i Italiensk kultur, historia och samhälle om 7,5 hp riktar sig till dig som studerat lägst italienska steg 2 på gymnasiet eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet, tex genom reell kompetens eller genom våra förberedande kurser. Under denna kurs studerar du de moderna samhällsförhållandena i Italien, valda delar ur den italienska historien samt olika kulturella aspekter som är eller har varit avgörande i den italienska historieskrivningen. Kursen är även en delkurs inom Italienska I, 30 hp, och genom att läsa samtliga delkurser som ingår i Italienska I som fristående kurser, dvs Italiensk grammatik, Italiensk litteratur, Skriftlig och muntlig produktion och Italiensk kultur och samhälle, kommer du så småningom att uppnå en behörighet som motsvarar Italienska I. Du kan alltså själv välja vilken takt du vill studera i, beroende på vilka och hur många kurser om 7,5 hp du väljer att läsa under en viss termin. Vissa av kurserna är koncentrerade i början eller i slutet av terminen, medan andra ges på kvällstid och löper över hela terminen i långsammare fart. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker den största delen av undervisningen på italienska.

Välkommen!

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursplaneringen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Undervisning

  I delkursen Italiensk kultur, historia och samhälle 1 kommer du att lära dig huvuddragen i italiensk kultur historia och samhälle. Undervisningen sker i form av lektioner och seminarier där både lärare och studenter deltar aktivt. Du tränar på att diskutera, analysera, sammanfatta och redovisa olika aspekter av italiensk historia, kultur och samhälle både genom muntliga och skriftliga uppgifter. För att kunna tillgodogöra dig delkursen på bästa möjliga sätt bör du läsa kurslitteraturen grundligt inför varje lektionstillfälle. Att komma väl förberedd är en förutsättning för att kunna delta  aktivt på lektionerna. Lektionerna är en mycket viktig del i ditt lärande.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och en salstentamen. De skriftliga och muntliga uppgifterna behandlar valda teman som ur olika perspektiv tar upp det italienska samhället. Salstentamen testar dina kunskaper utifrån aktuell kurslitteratur och utifrån lärarens föreläsningar.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.