Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Litteraturhistoria, Italienska II

Fördjupa dina kunskaper i 1800-talets och 1900-talets italienska skönlitterära historia. Tillsammans gör vi nedslag i enskilda texter som kan anses typiska för de litterära strömningarna i Italien under dessa århundraden.

Denna kurs i Italiensk litteraturhistoria om 7,5 hp riktar sig till dig som studerat italienska I eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. Under kursen arbetar vi med de stora dragen i den litteraturvetenskapliga utvecklingen i Italien under 1800-talet och 1900-talet. Kursen är även en delkurs inom Italienska II, 30 hp, och genom att läsa samtliga delkurser som ingår i Italienska II som fristående kurser, dvs Grammatik och översättning och skriftlig produktion, Litteraturhistoria, Litterär textanalys och muntlig kommunikation, och Italiensk kultur och samhälle, kommer du så småningom att uppnå en behörighet som motsvarar Italienska II. Du kan alltså själv välja vilken takt du vill studera i, beroende på vilka och hur många kurser om 7,5 hp du väljer att läsa under en viss termin. Vissa av kurserna är koncentrerade i början eller i slutet av terminen, medan andra ges på kvällstid och löper över hela terminen i långsammare fart. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker den största delen av undervisningen på italienska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursplaneringen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Undervisning

  I denna delkurs följer vi den litteraturhistoriska utvecklingen och gör nedslag i enskilda texter som är mer eller mindre typiska för de litterära strömningarna i Italien. Delkursen behandlar den italienska litteraturen från början av 1800-talet till idag med fokus på de viktigaste strömningarna. Under kursens gång kommer du läsa centrala italienska författare och texter som varit epokgörande för den italienska litteraturen, du kommer öva på att kommentera, diskutera och analysera skönlitterära texter både ur ett språkligt och litterärt perspektiv. Lektionerna består av föreläsningar, varvat med analys och diskussion av de litterära texterna, och det är därför viktigt att vara väl förberedd. Vi hinner inte alltid diskutera samtliga texter under lektionstid och du som student förväntas själv läsa in dig på resterande material.

  Examination

  För information om hur kursen examineras, se kursplan.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings¬uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Examinator

  Michele Colombo

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.