Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italiensk litteratur, Italienska I

Denna kurs riktar sig till dig som vill förbättra din förmåga att läsa italiensk skönlitteratur. Under kursen kommer du läsa flera italienska skönlitterära texter och öva på att diskutera dessa muntligt och skriftligt. Du kommer också öva på att göra enkla litterära.

Denna kurs i Italiensk litteratur om 7,5 hp riktar sig till dig som studerat lägst italienska steg 2 på gymnasiet eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet, tex genom reell kompetens eller genom att studera våra förberedande kurser. Under denna kurs kommer du läsa flera italienska skönlitterära verk och öva på att diskutera dess innehåll både i muntlig och i skriftlig form på lektionstid och genom hemuppgifter. Kursen är även en delkurs inom Italienska I, 30 hp, och genom att läsa samtliga delkurser som ingår i Italienska I som fristående kurser, dvs Italiensk grammatik, Italiensk litteratur, Skriftlig och muntlig produktion och Italiensk kultur och samhälle, kommer du så småningom att uppnå en behörighet som motsvarar Italienska I. Du kan alltså själv välja vilken takt du vill studera i, beroende på vilka och hur många kurser om 7,5 hp du väljer att läsa under en viss termin. Vissa av kurserna är koncentrerade i början eller i slutet av terminen, medan andra ges på kvällstid och löper över hela terminen i långsammare fart. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker den största delen av undervisningen på italienska.

Välkommen!

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursplaneringen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  I den här kursen kommer du att möta flera litterära texter och öva på att förstå dess innehåll. Under kursens gång jobbar vi med de olika texternas i både i muntlig och skriftlig form, och du övar på att förklara ord och uttryck som uppträder i texterna du läser. Tillsammans och enskilt övar vi också på att göra enklare analyser av olika teman som litteraturen behandlar. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. För att få ut det mesta av kursen är det nödvändigt att delta aktivt under lektionerna och att komma väl förberedd.

  Undervisning

  I den här kursen kommer du att möta flera litterära texter och öva på att förstå dess innehåll. Under kursens gång jobbar vi med de olika texternas i både i muntlig och skriftlig form, och du övar på att förklara ord och uttryck som uppträder i texterna du läser. Tillsammans och enskilt övar vi också på att göra enklare analyser av olika teman som litteraturen behandlar. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. För att få ut det mesta av kursen är det nödvändigt att delta aktivt under lektionerna och att komma väl förberedd.

  Examination

  Kursen examineras genom en muntlig examination och en salstentamen. Under examinationerna förväntas du utföra enklare litterära analyser av ett tema hämtat ur den litteratur vi läst under kursen.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.