Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Litteraturvetenskap, Italienska III

På denna kurs får du en introduktion till litteraturvetenskapens centrala teorier och tolkningsstrategier. På kursen får du öva på att färdigställa egna teoretiskt förankrade analyser. På kursen får du också lära dig om hur det litterära systemet fungerar genom att studera recensioner, bokmarknadens villkor samt begrepp som kanon och klassiker.

Denna kurs i Litteraturvetenskap om 7,5 hp riktar sig till dig som studerat italienska II eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. Under kursen arbetar vi med litteraturvetenskapliga teorier och begrepp och applicerar dessa i analyser av italiensk skönlitteratur. Kursen är även en delkurs inom Italienska III, 30 hp, och genom att läsa samtliga delkurser som ingår i Italienska III som fristående kurser, dvs Litteraturvetenskap, Skriftlig produktion, Språkvetenskap och Italiensk äldre litteratur, kommer du så småningom att uppnå en behörighet som motsvarar Italienska III. Du kan alltså själv välja vilken takt du vill studera i, beroende på vilka och hur många kurser om 7,5 hp du väljer att läsa under en viss termin. Vissa av kurserna är koncentrerade i början eller i slutet av terminen, medan andra ges på kvällstid och löper över hela terminen i långsammare fart. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker den största delen av undervisningen på italienska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Undervisning

  På denna kurs får du en introduktion till litteraturvetenskapens centrala teoribildningar och tolkningsstrategier från 1900-talets början till idag. Under kursen läser du skönlitterära texter och befintliga analyser av dessa för att förstå hur en litteraturvetenskaplig text är uppbyggd och för att kunna jämföra hur olika teoretiska perspektiv belyser olika aspekter av samma text. Du får även träna på att färdigställa en egen teoretiskt förankrad analys av skönlitterär text. Vidare får du insikter i hur det litterära systemet fungerar genom att studera recensioner, bokmarknadens villkor samt begrepp som kanon och klassiker. Kursen förbereder dig på att kunna skriva ett litteraturvetenskapligt examensarbete. Det är viktigt att du förbereder dig inför varje träff genom att läsa den litteratur som anges i lärarens läsanvisningar som du får vid kursstart.

  Examination

  Kursen examineras av en salstentamen, samt en muntlig och skriftlig analys av en litterär text. På dessa examinationer får du visa att du kan redogöra för litteraturvetenskapliga teorier och begrepp, och att du har förmåga att reflektera och analysera de valda texterna. Du får också visa att du kan förstå och reflektera kring det litterära systemets mekanismer och villkor.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Examinator

  Cecilia Schwartz

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.