Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Skriftlig produktion, Italienska III

På denna kurs övar du upp din praktiska förmåga att uttrycka dig skriftligt på italienska med fokus på den akademiska textgenren.

Denna kurs i Skriftlig produktion om 7,5 hp riktar sig till dig som studerat italienska II eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. Under kursen arbetar vi med att producera och studera texter av främst akademisk karaktär. Kursen motsvarar även en delkurs inom Italienska III, 30 hp, och genom att läsa samtliga delkurser som ingår i Italienska III som fristående kurser, dvs Litteraturvetenskap, Skriftlig produktion, Språkvetenskap och Italiensk äldre litteratur, kommer du så småningom att uppnå en behörighet som motsvarar Italienska III. Du kan alltså själv välja vilken takt du vill studera i, beroende på vilka och hur många kurser om 7,5 hp du väljer att läsa under en viss termin. Vissa av kurserna är koncentrerade i början eller i slutet av terminen, medan andra ges på kvällstid och löper över hela terminen i långsammare fart. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker den största delen av undervisningen på italienska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Undervisning

  Från och med höstterminen 2024 sker undervisningen på distans (nätbaserad undervisning).

  På denna kurs ligger fokus på att utveckla det mer avancerade skrivandet och den grammatiska kompetensen. Undervisningen sker i form av seminarier som behandlar morfosyntax, textgrammatik, textbindning och interpunktion. Vi kommer även att arbeta med olika register och stilmarkörer. Syftet är att utveckla framförallt det akademiska skrivandet och att förbereda dig för kandidatuppsatsen som skrivs på kandidatkursen. Därför ingår även föreläsningar som behandlar citeringsteknik och korrekt referenshantering. Under kursen kommer du att utveckla ditt ordförråd och dina skrivarstrategier rent konkret, men du kommer även att utveckla din förmåga att analysera och reflektera över texter ur ett morfosyntaktiskt och textlingvistiskt perspektiv.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Uppgifterna rättas och kommenteras av läraren för att hjälpa dig att utveckla ditt skrivande på italienska.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Examinator

  Tzortzis Ikonomou

  Examinator helkurs: Hugues Engel

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.