Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grekiska II

I kursen Grekiska II fördjupas dina grammatiska och litterära kunskaper genom läsning av författare som Herodotos och Homeros. En tragedi eller komedi läses i sin helhet och studeras ur språk- och litteraturvetenskaplig synvinkel. Du får även stifta bekantskap med Nya Testamentets språk.

Grekiska II, som är på 30 högskolepoäng, riktar sig till dig som har studerat
Grekiska I eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. Kursen
har ett högt tempo och du kommer totalt att läsa fem olika delkurser som
tillsammans bidrar till att förbättra både din språkliga kompetens, din kunskap om
olika dialekter och om antik grekisk kultur: Grammatik och textstudium 1, Jonisk
prosa: Herodotos, Prosa: Koine, Epik: Iliaden och Drama.

Kursen ges på halvfart och på kvällstid (du kan börja dina studier både på höst- och
vårterminen).

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i
  SISU på SU:s webb (se härintill i kolumnen till höger). Det här dokumentet,
  kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen
  i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande.
  Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av lärarna under
  lektionerna. Tveka inte att fråga dem om frågetecken skulle kvarstå inför
  genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen,
  och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under
  ”Schema”. Information om Litteraturlistor hittar du under rubriken
  ”Kurslitteratur”.

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:
  1. Grammatik och textstudium 1, 7,5 hp
  Vi repeterar den attiska formläran och syntaxen så att du aktivt behärskar dem
  samtidigt som du övas i översättning till grekisk prosa. Du läser ingående attisk
  prosa av Lysias eller Demosthenes.

  2. Jonisk prosa: Herodotos, 5 hp
  Ett urval från Herodotos Historia läses med uppmärksamhet på språk, innehåll och
  form. Du får en allmän inledning till den joniska dialekten och den joniska prosan.
  3. Prosa: Koine, 2,5 hp
  Ett urval koinetexter, valda från bland anat Nya Testamentet, läses.
  4. Epik: Iliaden, 7,5 hp
  Av Homeros Iliaden läser vi på grekiska en hel sång eller ett urval verser och hela
  verket i översättning. Texterna läses med uppmärksamhet på språk, innehåll och
  form. Du får en grundläggande genomgång av versmåttet hexameter. Den
  grekiska epikens framväxt och funktion under arkaisk tid studeras samtidigt som
  du noggrant läser en översiktlig framställning om Homeros och det homeriska
  språket.
  5. Drama, 7,5 hp
  En tragedi eller komedi läses i original med uppmärksamhet på språk, innehåll och
  form. Dramats historiska bakgrund, dess struktur och utveckling får en noggrann
  belysning. I denna delkurs fördjupas och vidgas därutöver dina kunskaper i metrik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Du
  förbereder dig inför varje föreläsning genom att läsa relevanta delar ur
  kurslitteraturen. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer,
  läggs kontinuerligt upp på vår lärplattform Athena. Där finns även detaljerad
  information om delkursens genomförande och tydliga läsanvisningar.

  Examination

  Kursdelen Grammatik och textstudium 1, 7,5 hp examineras genom muntlig
  redovisning och hemtentamen. Vid dessa prov ska du genomföra självständiga och väsentligen korrekta analyser på både syntaktisk och semantisk nivå av attisk retorikprosa. Du ska också visa att du kan grammatiskt analysera, tolka och översätta attisk prosa till svenska med hjälp av lexikon och grammatik.
  Kursdelen Jonisk prosa: Herodotos, 5 hp examineras genom muntlig redovisning
  och hemtentamen. Här prövas hur väl du kan grammatiskt analysera, tolka och
  översätta jonisk prosa med hjälp av kommentar och lexikon. Du ska också kunna
  redogöra för de viktigaste skillnaderna mellan de öst- och västjoniska dialekterna. 

  Kursdelen Prosa: Koine, 2,5 hp examineras genom muntlig redovisning och
  hemtentamen som tar fasta på din förmåga att grammatiskt analysera, tolka och
  översätta koineprosa med hjälp av kommentar och lexikon.
  Kursdelen Epik: Iliaden, 7,5 hp examineras genom muntlig redovisning och
  hemtentamen. För att få godkänt betyg på delkursen ska du grammatiskt
  analysera, tolka och översätta homerisk text med hjälp av kommentar och lexikon samt översiktligt kunna redogöra för huvuddragen av homerisk grekiska och analysera hexametervers.
  Kursdelen Drama, 7,5 hp examineras genom muntlig redovisning och
  hemtentamen som tar fasta på dina vunna färdigheter i att kunna grammatiskt
  analysera, tolka och översätta dramatexter från grekiska med hjälp av lexikon och en grammatik. Du ska också översiktligt kunna redogöra för den studerade
  författaren och verket samt i anslutning därtill visa kunskap om aspekter som rör
  genretillhörighet, dialekt och datering.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt