Grekiska III, 30 hp

Om utbildningen

Kursens mål är att på grundval av Grekiska II, 30 hp, ytterligare vidga och fördjupa kunskaperna om grekisk litteratur samt att ytterligare uppöva förmågan till textinterpretation. Till kursen hör även viss orientering i den vetenskapliga litteraturen på de olika delområdena.

Kursen består av nedanstående fyra delkurser:

1. Fördjupningskurs i grekisk språkvetenskap, 7,5 högskolepoäng, provkod xxx

Centrala frågeställningar i den grekiska grammatiken behandlas såväl diakront som synkront utifrån ett givet textmaterial. En längre eller två kortare vetenskapliga uppsatser med anknytning till någon av de behandlade frågeställningarna läses intensivt.

2. Fördjupningskurs i det attiska dramat, 7,5 högskolepoäng, provkod xxx

en tragedi som inte tidigare lästs, eller en komedi, läser i original samt en tragedi och en komedi i översättning. En utförlig framställning av den grekiska litteraturen studeras. Någon vetenskaplig uppsats om det attiska dramat läses och redovisas parallellt.

3. Epik och lyrik, 7,5 högskolepoäng, provkod xxx

Cirka 1500 vers epik och lyrik, varav Homeros två sånger och minst 200 vers lyrik, läses utöver vad som tidigare lästs, med beaktande av litteraturvetenskapliga, språkhistoriska och metriska aspekter. Iliaden och Odysséen samt cirka 500 vers lyrik läses i översättning. Någon vetenskaplig uppsats om epik eller lyrik läses och redovisas parallellt.

4. Klassisk prosa, 7,5 högskolepoäng, provkod xxx

Cirka 120 sidor grekisk prosa läses utöver vad som tidigare lästs, vari texter av Thukydides och Aristoteles ska ingå samt Demosthenes, om inte studenten redan läst något av den sistnämnda. Hela Thukydides läses i översättning. Någon vetenskaplig uppsats om den antika prosan och en kortfattad introduktion till Astristoteles läses parallellt.

Om ämnet: Grekiska, antik

Den antika grekiskan är en av grundvalarna för den moderna västerländska kulturen och har präglat vårt tänkande liksom vårt sätt att uttrycka oss språkligt och litterärt. Många ord som vi använder är grekiska utan att vi vet om det. Vår vetenskap och filosofi bygger i hög grad på den grekiska kulturen. Det är ingen tillfällighet att modern filosofi ibland beskrivs som ”en serie fotnoter till Platon”! Homeros diktning (västerlandets äldsta litterära text) och de grekiska tragediförfattarnas verk betraktas av många som oöverträffade i den västerländska litteraturhistorien. Många viktiga begrepp härstammar från grekiskan. ”Demokrati” är ett grekiskt ord, och den västerländska demokratin utvecklades för första gången i det antika Grekland. Det går, kort sagt, inte att förstå vårt moderna samhälle utan kännedom om vårt grekiska arv.

Inom ämnet Grekiska studeras, sedan grundkursen genomgåtts, valda delar av Homeros hjältesånger om trojanska kriget (Iliaden) och den hemvändande Odysseus irrfärder (Odysséen), lyriker som Sapfo och Alkaios, dialoger av Platon, dramer av de ständigt aktuella tragöderna Aischylos, Sofokles och Euripides, komediförfattaren Aristofanes samt exempel på Lysias och Demosthenes talekonst. Dessutom läses delar av Herodotos och Thukydides historieverk, Plutarkos, stoisk filosofi som den utformats av Epiktetos och Marcus Aurelius samt centrala texter ur Nya Testamentet.

Kursen "Grekerna: språket, kulturen och myterna" förutsätter inga kunskaper i grekiska och vänder sig till dig som vill få en introduktion till det antika Greklands kultur, föreställningsvärld och språk (begrepp och tankemönster).

Inte heller kursen "Grekisk Eros - det antika Greklands syn på kärlek och erotik" kräver kunskaper i grekiska.

Sommarkursen "Grekisk tragedi och komedi i översättning" förutsätter inga kunskaper i grekiska och passar bra för bl.a. litteratur- och teatervetare.

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Utbildningsansvarig institution

Romanska och klassiska institutionen