Statistisk analys, 7,5 hp

Om kursen

Statistisk analys handlar om hur man på mest effektivt sätt beskriver och drar slutsatser från olika typer av datamaterial som på något sätt har observerats, uppmätts eller på annat sätt samlats in från verkligheten. Oftast uppvisar sådana datamaterial en viss naturlig inbördes variation som man försöker beskriva med hjälp av någon sannolikhetsteoretisk modell. De slutsatser man försöker dra kan då formuleras i termer av de parametrar som ingår i modellen, exempelvis väntevärdet och variansen hos en normalfördelning. De klassiska metoder som gås igenom i kursen omfattar uppskattningar av parametervärden, inklusive statistiska felmarginaler, samt statistisk hypotesprövning.

Kursens mål är dels att förmedla förståelse för statistiskt tänkesätt, dels att lära ut grundläggande metoder för statistiska analyser. Detta sker såväl teoretiskt genom föreläsningar och räkneövningar, som praktiskt genom datorlaborationer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen