Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistisk analys

Kursen Statistisk analys bygger vidare på Sannolikhetsteori I, och har som mål att förmedla förståelse för statistiskt tänkesätt, och att lära ut grundläggande metoder för statistiska analyser.

Statistisk analys handlar om hur man på mest effektivt sätt beskriver och drar slutsatser från olika typer av datamaterial som på något sätt har observerats, uppmätts eller på annat sätt samlats in från verkligheten. Oftast uppvisar sådana datamaterial en viss naturlig inbördes variation som man försöker beskriva med hjälp av någon sannolikhetsteoretisk modell. De slutsatser man försöker dra kan då formuleras i termer av de parametrar som ingår i modellen, exempelvis väntevärdet och variansen hos en normalfördelning. De klassiska metoder som gås igenom i kursen omfattar uppskattningar av parametervärden, inklusive statistiska felmarginaler, samt statistisk hypotesprövning.

Kursens mål är dels att förmedla förståelse för statistiskt tänkesätt, dels att lära ut grundläggande metoder för statistiska analyser. Detta sker såväl teoretiskt genom föreläsningar och räkneövningar, som praktiskt genom datorlaborationer.

Kursen kräver förkunskaper motsvarande Sannolikhetsteori I, men kurserna kan med fördel läsas samma termin.

Innehåll

Kursen behandlar deskriptiv statistik, parameterskattning, väntevärdesriktighet och effektivitet, momentmetoden, orientering om maximum-likelihoodmetoden, intervallskattning, prövning av vanliga hypoteser vid ett och två stickprov samt vid stickprov i par, såväl med som utan normalfördelningsantagande, linjär regression, Spearman-korrelation och något om bayesiansk statistik.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment, en teoridel som examineras med skriftligt prov, och datorlaborationer.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och datorlaborationer. Kursen har vanligen två föreläsningar i veckan, följda av räkneövning och handledningstid.

  Examination

  Teoridelen av kursen, som omfattar 6 hp, examineras med en salstentamen med betygsskala A-F. Datorlaborationerna, som omfattar 1,5 hp, examineras genom skriftliga inlämningar. För mer detaljer om examinationen, se kurshemsidan.

  För att få godkänt på kursen måste du ha godkänt på båda de ingående delarna. Slutbetyget på kursen bestäms av betyget på salstentamen.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Alm & Britton: Stokastik. Liber.

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt