Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musikvetenskap - kandidatkurs

Musikvetenskap – kandidatkurs är en examensgivande kurs i ämnet.

Du fördjupar din kunskap om teori och metod inom det musikvetenskapliga fältet och får grundläggande kunskap om musikanalys. Genom ett skriftligt examensarbete får du tillfälle att fokusera och utveckla din ämneskompetens inom ett enskilt område, liksom din förmåga att bedriva forskningsliknande arbete.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Teori och metod, 7.5 hp

  Delkursen syftar till att ge en orientering kring och förståelse för teoretiska och metodiska problem inom musikforskning. I kursen ingår övning i skriftlig och muntlig kritisk karaktäristik och diskussion av texter som representerar olika inom musikvetenskap och musikforskning tillämpliga teorier och metoder, jämte
  tillämpningsövningar inom valda områden.

  Musikteori och musikanalys, 7.5 hp

  Delkursen syftar till att ge en orientering kring och förståelse för samspelet mellan musikteori, tolkningsteori och musikanalys. I kursen ingår övning i skriftlig och muntlig kritisk karaktäristik och diskussion av texter som representerar sådana teorier och metoder som tillämpas i till exempel formell och hermeneutisk analys av musik, samt tillämpningsövningar inom valda områden.

  Examensarbete, 15 hp

  Delkursen innefattar arbete med och författande och försvar av ett skriftligt examensarbete. Seminarier om ämnesval och problemformulering, metodval, bibliografisk orientering, informationssökning i ett vetenskapligt sammanhang och disposition och genomförande av en vetenskaplig text ingår i undervisningen på detta moment. Kursen inkluderar ventilering av synopsis och preliminär version av examensarbetet, liksom övning och genomförande av opposition och muntligt försvar av en akademisk text. Slutligen framställning av ett abstract på svenska eller engelska.

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, handledning i grupp och individuell handledning. Föreläsningar, seminarier och grupphandledning har obligatorisk närvaro. 

  Examination

  Kursen examineras så här:

  • Teori och metod: hemtentamen
  • Musikteori och musikanalys: hemtentamen
  • Examensarbete: delkursen examineras genom ett skriftligt examensarbete, försvar av det egna examensarbetet, opposition på annan students examensarbete och framställning av ett abstract.

  Examinator

  Höstterminen 2023

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  En del av kurslitteraturen är tillgänglig elektroniskt, andra delar behöver du skaffa i fysisk form (köpa eller låna). Det senare gäller:

  -    Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend (2014 el. senare). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
  -    Lundberg, Dan & Ternhag, Gunnar (2014). Musiketnologi: en introduktion. 2. reviderade uppl. Möklinta: Gidlunds.
  -    Rienecker, Lotte & Stray, Peter (2017 el. senare upplaga). Att skriva en bra uppsats. Lund: Liber. 
  -    Turabian, Kate L. (2018 el. senare upplaga). A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations. Chicago and London: The University of Chicago Press.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Musikvetenskap
  Studentexpedition