Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Portugisiska I

Stockholms universitet erbjuder kurser i portugisiska på nybörjarnivå och uppåt. Denna kurs är för dig som inte har några förkunskaper och vill ha grundläggande kunskaper i portugisiska och om länderna där språket talas. Du kommer att få träning i muntlig och skriftlig portugisiska och studera portugisiskspråkiga ländes kultur och samhällsliv.

Du behöver inte ha förkunskaper i språket för att börja studera portugisiska. Under utbildningen kommer du att öva upp din språkfärdighet genom läsning av texter, träning i muntlig kommunikation och skriftliga övningar samtidigt som du systematiskt går igenom grammatiken. Du kommer att läsa fyra olika delkurser: Text och språkstruktur I, Muntlig färdighet och interaktion, Text och språkstruktur II, och Portugisiska i världen. Dessa kurser tillsammans ger dig goda grundläggande kunskaper i och om portugisiska och de portugisisktalande länderna. Om du inte har möjlighet att läsa heltid kan du även välja att läsa portugisiska I på halvtid på kvällstid under ett års tid. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i menyn till höger. I den här beskrivningen förtydligar vi hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema”. Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”. 

  Kursen består av följande delkurser: Text och språkstruktur I, 7,5 hp, Muntlig färdighet och interaktion, 7,5 hp, Text och språkstruktur II, 7,5 hp, och Portugisiska i världen, 7,5 hp.

  Välkommen!

  Undervisning

  I delkursen Text och språkstruktur I ingår en genomgång av den allmänna grammatikens grundbegrepp och terminologi. Därefter följer en genomgång och systematisk träning av portugisiskans grundläggande språkstruktur. Du får träning i skriftlig språkfärdighet. Läsning av enkla texter ger ett grundläggande ordförråd och inblickar i de portugisiskspråkiga ländernas kulturer. Målet är att undervisningen ska ge dig grundläggande färdigheter i det portugisiska språket, men även ge en grund för den metalingvistiska teoretiska kunskapen och medvetenheten. Efter kursen förväntas du ha grundläggande kunskaper om portugisiskans grammatik samt ha tillägnat dig ett basordförråd. Du ska även kunna förstå och skriva enklare texter. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer, läggs kontinuerligt upp på vår läroplattform. Där finns även detaljerad information om delkursens genomförande och tydliga läsanvisningar.

  I delkursen Muntlig färdighet och interaktion kommer du att lära dig grunderna i att tala och förstå talad portugisiska. Kursen inleds med en genomgång av portugisiskans uttalsmönster. Du får sedan träna upp din muntliga färdighet och hörförståelse genom muntliga övningar, uttalsövningar samt genom att läsa texter och träna på grammatiken. Efter delkursen ska du kunna förstå och använda enkla vardagliga formuleringar, ord och meningar. Du ska också kunna skapa dialoger och delta i samtal. Undervisningen sker genom seminarier och lektioner där du förväntas delta aktivt. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer, läggs kontinuerligt upp på vår läroplattform.

  Under delkursen Text och språkstruktur II fortsätter du att utveckla och träna dina kunskaper i portugisiskans grammatik och din förmåga att skriva och läsa på portugisiska. Du kommer att läsa enkla texter i olika genrer för att utveckla ditt ordförråd och få inblickar i de portugisiskspråkiga ländernas kultur. Du kommer att lära dig att beskriva händelser i förfluten tid och i framtiden. Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier. Vi jobbar praktiskt med skriftliga övningar både på lektion och som hemuppgifter. Under lektionstid ges också tid för diskussioner som rör övningarna.

  På delkursen Portugisiska i världen får du en inblick i portugisiskans spridning i världen, var portugisiska talas och varför. Du får också studera olika aspekter av kultur- och samhällsliv i områden där portugisiskan har en officiell ställning. Du kommer att få läsa, analysera och diskutera texter som behandlar dessa områden. Kursen lyfter fram kulturmöten i samtida och historiska sociokulturella kontexter och förbereder dig för att närma dig portugisiskspråkiga miljöer ur ett interkulturellt perspektiv. För att få ut det mesta av kursen är det viktigt att delta aktivt under lektionerna och att komma väl förberedd.

  Examination

  Delkursen Text och språkstruktur I examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en salstentamen som testar dina kunskaper i portugisisk grammatik. Du får visa prov på både praktiska och teoretiska färdigheter som du studerat och övat på under delkursens gång.

  Delkursen Muntlig färdighet och interaktion examineras genom individuella muntliga inlämningsuppgifter där du får visa prov på din muntliga färdighet.

  Delkursen Text och språkstruktur II examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en salstentamen. Du får visa prov på hur du utvecklat dina praktiska och teoretiska färdigheter.

  Delkursen Portugisiska i världen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en hemtentamen. Du kommer att få visa att du förstår samt kan diskutera och problematisera det innehåll som förmedlats under kursen.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Examinator

  Laura Alvarez Lopez
  Nuno De Sousa Coutinho Berkeley Cotter

  Examinator helkurs: Hugues Engel

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.