Portugisiska II, 30 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar det portugisiska språket och litteraturen samt de portugisiskspråkiga ländernas historia, kultur och samhällsliv. Kursen består av följande delar:

Språkstruktur och introduktion i språkvetenskap, 7,5 hp

Delkursen behandlar språkliga aspekter av modern portugisiska och innehåller genomgångar av grundläggande språkvetenskaplig terminologi och centrala aspekter i den portugisiska grammatiken och fonetiken. Studenten tränas i att analysera autentiska texter samt identifiera skillnader och likheter mellan brasiliansk och europeisk portugisiska.

Samtida portugisiskspråkig litteratur och kultur, 7,5 hp

Delkursen omfattar studium av huvudsakligen skönlitterär text kompletterad med andra kulturella uttrycksformer (t ex multimediala som musik och film) från portugisiskspråkiga länder. Materialet analyseras både språkligt och litterärt samt sätts in i ett samhälleligt, politiskt och kulturellt sammanhang. Kursen är både litteratur- och kulturvetenskaplig och syftar till att framhålla sambandet mellan litteratur och samhälle i de portugisiskspråkiga länderna.

Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

Delkursen är inriktad på att öka studenternas förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på portugisiska. Studenten övas i att skriva strukturerade texter som är anpassade till texttyp och genre, med adekvat ordförråd och korrekt tillämpning av språkregler. Studenten bereds också tillfälle att bearbeta sina texter efter respons från kamrater och lärare. I muntlig kommunikation tränas studenten att uttrycka sig klart och detaljerat med adekvat ordval, tydligt uttal och tillämpning av de språkregler som gäller i Portugal och/eller Brasilien.

Områdeskunskap, 7,5 hp

Delkursen ger en överblick av huvudlinjerna i de portugisiskspråkiga ländernas historia, geografi, samhällsliv och kulturella förhållanden. Texterna studeras såväl ur ett innehållsmässigt som språkligt perspektiv. I anslutning till textstudiet görs skriftliga och muntliga redovisningar.

Om ämnet: Portugisiska

Portugisiska

Portugisiska är ett av de stora världsspråken. Det talas i dag av drygt 240 miljoner människor och är officiellt språk i länder på fyra kontinenter: Portugal, Brasilien, i de sex afrikanska länderna Angola, Mocambique, Kap Verdeöarna, Guinea-Bissau, Ekvatorialguinea samt på Östtimor och i den kinesiska staden Macau.

Du behöver inte ha förkunskaper i språket för att börja studera portugisiska. Under utbildningen kommer du att öva upp din språkfärdighet genom läsning av texter, träning i muntlig kommunikation och skriftliga övningar samtidigt som du systematiskt kommer att få gå igenom grammatiken. Läsning och diskussioner om olika aspekter av den portugisiskspråkiga världens historia, kultur och samhällsliv är viktiga delar av kurserna och integreras med den språkliga färdighetsträningen. I litteraturstudierna läser du några av den portugisiskspråkiga litteraturens klassiker som Lus de Cames men även modern litteratur som Fernando Pessoa och Clarice Lispector. Under tredje terminen får du läsa litteraturvetenskapligt och språkvetenskapligt inriktade kurser som ger dig metoder och verktyg för att kunna skriva ett examensarbete i portugisiska.

På avancerad nivå är studierna inriktade mot språkvetenskap eller litteraturvetenskap och leder till magisterexamen (60 hp utöver kandidatexamen) eller masterexamen (120 hp utöver kandidatexamen). På denna nivå finns stor valfrihet och möjlighet att kombinera med andra ämnen. Båda examina ger behörighet för att söka till forskarutbildningen.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i portugisiska är efterfrågade på arbetsmarknaden. Handel och näringsliv, internationella organisationer, turism, media och journalistik är några yrkesområden där kunskaper i portugisiska är värdefulla.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Utbildningsansvarig institution

Romanska och klassiska institutionen