Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Portugisiska II

 • 30 hp

Kursen behandlar det portugisiska språket och litteraturen samt de portugisiskspråkiga ländernas historia, kultur och samhällsliv. Kursen består av följande delar:

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Språkstruktur och introduktion i språkvetenskap, 7,5 hp

  Delkursen behandlar språkliga aspekter av modern portugisiska och innehåller genomgångar av grundläggande språkvetenskaplig terminologi och centrala aspekter i den portugisiska grammatiken och fonetiken. Studenten tränas i att analysera autentiska texter samt identifiera skillnader och likheter mellan brasiliansk och europeisk portugisiska.

  Samtida portugisiskspråkig litteratur och kultur, 7,5 hp

  Delkursen omfattar studium av huvudsakligen skönlitterär text kompletterad med andra kulturella uttrycksformer (t ex multimediala som musik och film) från portugisiskspråkiga länder. Materialet analyseras både språkligt och litterärt samt sätts in i ett samhälleligt, politiskt och kulturellt sammanhang. Kursen är både litteratur- och kulturvetenskaplig och syftar till att framhålla sambandet mellan litteratur och samhälle i de portugisiskspråkiga länderna.

  Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

  Delkursen är inriktad på att öka studenternas förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på portugisiska. Studenten övas i att skriva strukturerade texter som är anpassade till texttyp och genre, med adekvat ordförråd och korrekt tillämpning av språkregler. Studenten bereds också tillfälle att bearbeta sina texter efter respons från kamrater och lärare. I muntlig kommunikation tränas studenten att uttrycka sig klart och detaljerat med adekvat ordval, tydligt uttal och tillämpning av de språkregler som gäller i Portugal och/eller Brasilien.

  Områdeskunskap, 7,5 hp

  Delkursen ger en överblick av huvudlinjerna i de portugisiskspråkiga ländernas historia, geografi, samhällsliv och kulturella förhållanden. Texterna studeras såväl ur ett innehållsmässigt som språkligt perspektiv. I anslutning till textstudiet görs skriftliga och muntliga redovisningar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt