Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Portugisiska II

Den här kursen bygger vidare på dina kunskaper från Portugisiska I. Du får utveckla dina kunskaper i det portugisiska språket. Du får även läsa och lära dig mer om portugisiskspråkig litteratur och fördjupa dig i de portugisiskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv.

Portugisiska II riktar sig till dig som studerat portugisiska I på universitetet eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet, tex genom reell kompetens. Du kommer att läsa fyra olika delkurser: Språkstruktur och introduktion till språkvetenskap, Samtida portugisiskspråkig litteratur och kultur, Muntlig och skriftlig språkfärdighet och Områdeskunskap. Dessa kurser utvecklar dina kunskaper i och om portugisiska och de portugisisktalande länderna och introducerar dig till den portugisiskspråkiga litteraturen. Om du inte har möjlighet att läsa heltid kan du även välja att läsa portugisiska II på halvtid under ett års tid. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i menyn till höger. I den här beskrivningen förtydligar vi hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”. 

  Kursen består av följande delkurser: Språkstruktur och introduktion till språkvetenskap, 7,5 hp, Samtida portugisiskspråkig litteratur och kultur, 7,5 hp, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp,  och Områdeskunskap, 7,5 hp. Välkommen!

  Undervisning

  Delkursen Språkstruktur och introduktion i språkvetenskap behandlar språkliga aspekter av modern portugisiska och innehåller genomgångar av grundläggande språkvetenskaplig terminologi och centrala aspekter i den portugisiska grammatiken och fonetiken. Du tränas i att analysera autentiska texter samt identifiera skillnader och likheter mellan brasiliansk och europeisk portugisiska.

  Delkursen Samtida portugisiskspråkig litteratur och kultur omfattar studium av huvudsakligen skönlitterär text kompletterad med andra kulturella uttrycksformer (t ex multimediala som musik och film) från portugisiskspråkiga länder. Materialet analyseras både språkligt och litterärt samt sätts in i ett samhälleligt, politiskt och kulturellt sammanhang. Kursen är både litteratur- och kulturvetenskaplig och syftar till att framhålla sambandet mellan litteratur och samhälle i de portugisiskspråkiga länderna.

  Delkursen Muntlig och skriftlig språkfärdighet är inriktad på att öka din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på portugisiska. Du får träna dig på att skriva strukturerade texter som är anpassade till texttyp och genre, med adekvat ordförråd och korrekt tillämpning av språkregler. Du får också tillfälle att bearbeta dina texter efter respons från kamrater och lärare. I muntlig kommunikation får du träning i att uttrycka dig klart och detaljerat med adekvat ordval, tydligt uttal och tillämpning av de språkregler som gäller i Portugal och/eller Brasilien.

  Delkursen Områdeskunskap ger en överblick av huvudlinjerna i de portugisiskspråkiga ländernas historia, geografi, samhällsliv och kulturella förhållanden. Texterna studeras såväl ur ett innehållsmässigt som språkligt perspektiv. I anslutning till textstudiet görs skriftliga och muntliga redovisningar.

  Examination

  Delkursen Språkstruktur och introduktion i språkvetenskap, 7,5 hp, examineras genom salstentamen.

  Delkursen Samtida portugisiskspråkig litteratur och kultur, 7,5 hp, examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

  Delkursen Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp, examineras genom individuella skriftliga och muntliga uppgifter.

  Delkursen Områdeskunskap, 7,5 hp, examineras genom individuella skriftliga och muntliga uppgifter.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.