Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Religionshistoria - kandidatkurs

Kursen ger dig en överblick över samtida nyare västerländska religionsbildningar (nya religiösa rörelser, nyandlighet, modern esoterism etc.). Den ger också en översikt över de alternativa religionernas utveckling och förhållande till omvärlden.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Har du blivit antagen till en kurs hos oss i vår? Då kommer du senast den 30/12 att få ett välkomstmejl med den information du behöver inför kursstarten. Observera att du för att få påbörja utbildningen måste registrera dig.

Webbregistreringen till vårterminens kurser är öppen från och med den 4 januari till och med midnatt den 10 januari. (Kurser som börjar senare än terminsstarten den 18 januari kan ha andra registreringsdatum. Se ditt välkomstmejl för närmare information.)

Välkomstmejl med information om registrering skickas ut senast den 30 januari. Har du inte fått något mejl den dagen, kontakta våra utbildningsadministratörer.

Observera att missad registrering innebär att du förlorar din plats och måste söka kursen på nytt.

Så här gör du för att webbregistrera dig:

1) Aktivera ditt universitetskonto. (Om du tidigare studerat vid Stockholms universitet och redan har ett aktivt universitetskonto kan du hoppa över detta steg.)

2) Webbregistrera dig via ditt universitetskonto i Ladok för studenter under fliken "Aktuell utbildning". Efteråt kan du kontrollera att du registrerats under fliken "Intyg". Observera att vi inte har något upprop. När du väl registrerat dig kan du inte förlora din plats.

När du är registrerad på kursen får du också tillgång till Athena där viktig information om din kurs publiceras (gäller de kurser där webbtjänsten används).

Antagen med villkor/problem med registreringen?

Om du blivit antagen med villkor eller av någon annan anledning inte kan registrera dig på webben måste du kontakta utbildningsadministratören mejlledes under kursens registreringsperiod (se välkomstmejlet) för att inte förlora din plats!

Är du reservplacerad?

Om du är reserv och kan komma ifråga för en utbildningsplats kommer du att bli kontaktad inför kursstart, vanligen via e-post eller telefon. Erbjuds du en plats kommer vi att behöva svar med kort varsel, därför rekommenderar vi att du under denna period kontrollerar din mejl dagligen. Kontrollera även din antagningsstatus på Antagning.se. Vi har inga reservupprop. Om du en vecka efter kursstart fortfarande inte har fått besked innebär det att du inte kunnat erbjudas en plats. Observera att vi använder oss av de kontaktuppgifter som du angivit på Antagning.se.

Har du gjort en sen anmälan?

De flesta av våra utbildningar är öppna för sen anmälan. Om du inkommit med en sådan placeras du automatiskt på reservplats. Vänligen observera att besked om kursplats ibland inte kan lämnas förrän strax före kursstarten (se ovan vad som gäller för reserver).

Webbaserad undervisning

På grund av covid-19 pandemin kommer all undervisning under den första halvan av terminen vara webbaserad, med hjälp av lärplattformen Athena och mötestjänsten Zoom. Du måste alltså ha tillgång till dator med internetuppkoppling, webbkamera och gärna headset.

Så här går den webbaserade undervisningen till

Hitta schema och litteraturlista

Schema och litteraturlista till din utbildning finner du längre ner på denna sida.

Kontakt

Utbildningsadministratörer vid ERG:

Etnologi: Sigrun Helmfrid
Tel: 08-1207 6654
E-post: sigrun.helmfrid@erg.su.se

Religionshistoria: Pia Laselle
Tel: 08-16 22 22
E-post: pia.laselle@erg.su.se

Genusvetenskap: Emilia Vendin
Tel: 08-674 79 17
E-post: emilia.vendin@erg.su.se

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Som student på kursen får du även specialisera dig på ett valt religionshistoriskt forskningsområde knutet till ditt examensarbete. Du kan själv föreslå ett ämne för examensarbetet och i samråd med din handledare formulera en probleminriktad forskningsuppgift. Utbildningen ger dig också färdigheter att författa ett examensarbete på vetenskaplig grund.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Nya religioner och nyandlighet 7,5 hp

  Delkursen ger en överblick över samtida nyare västerländska religionsbildningar (nya religiösa rörelser, nyandlighet, modern esoterism etc.). Delkursen ger en översikt över de alternativa religionernas utveckling och förhållande till omvärlden. I delkursen behandlas också källor och källkritiska frågor i anslutning till dessa religiösa traditioner.

  Delkurs 1 kan ersättas av delkursen Tematisk specialisering på Religionshistoria II (se nedan) om studenten tidigare läst delkursen Nya religioner och nyandlighet inom Religionshistoria I alternativt den fristående kursen Nya religioner och nyandlighet (RHG504). Studenter som ersätter delkurs 1 med Tematisk specialisering kan inte ersätta Delkurs 2: Individuellt specialstudium med samma tematisk specialisering.

  Delkurs 2a: Individuellt specialstudium 7,5 hp

  Alternativet innebär en individuellt avpassad litteraturkurs inom ett valt forskningsområde knutet till delkurs 3, examensarbete. Delkursen breddar och fördjupar kunskaper inom detta område. Litteraturen väljs i samråd med examinator och läses in på egen hand; den skall omfatta 1000–1500 sidor fördelade på minst 5 olika vetenskapliga arbeten. Dessa bör utgöras av dels ett översiktsverk, som täcker hela specialområdet, och dels monografier och avhandlingar, enskilda kapitel ur sådana, samt artiklar. I valet av speciallitteratur skall särskilt vikt läggas vid teori- och metodfrågor inom det aktuella forskningsfältet.

  Alternativ 1 till Individuellt specialstudium (se ovan):

  Delkurs 2b: Tematisk specialisering 7,5 hp

  Delkursen består av en tematisk specialkurs som varieras från termin till termin. Vilken kurs som erbjuds aktuell termin meddelas på institutionens webbplats www.erg.su.se/religionshistoria senast två månader före terminstart. Varje termin ges någon av följande kurser:

  Religion och genus
  Delkursen ger en allmän orientering i centrala genusteoretiska begrepp, frågeställningar och teoribildningar inom ämnet religionshistoria och dess granndiscipliner. Kursen behandlar också olika religiösa traditioners
  syn på genus, sexualitet och genusrelationer samt hur genus organiserar och formar religiösa föreställningar och praktiker inom olika religiösa traditioner.

  Mystik och meditation
  Kursen fokuserar på mystik och meditation inom buddhism, hinduism, islam, judendom och kristendom samt i viss mån på mystik och meditation i annan, exempelvis "nutida" sekulariserad kontext. Inom de olika religionerna behandlas följande sidor av mystiken: fenomenologiska aspekter, historik, filosofiska och
  läromässiga tolkningar av mystik, psykologi, språk och tekniker (meditationsformer).

  Fornnordisk religion
  Delkursen ger en allmän orientering i centrala föreställningar och praktiker inom fornnordisk religion. Kursen uppmärksammar även de fornnordiska anknytningar som finns och funnits i alternativa religiösa strömningar i historia och nutid. Den ger en översikt av centrala begrepp, frågeställningar och teoribildningar inom
  forskningen om fornnordisk religion. Kursen fokuserar särskilt på källor och källkritik samt problematiserar olika typer av källmaterial.

  Schamanismer och besatthet
  Kursen behandlar den klassiska schamanismen i Nord- och Centralasien och Nordamerika. Den ger också exempel på den rituella besatthetens föreställningsvärldar och uttrycksformer i kulturer runtom världen, samt
  belyser nyschamanismens roller i öst och väst.

  Droger, religion och kultur
  Kursen behandlar hur psykoaktiva droger, såväl naturligt förekommande som kemiskt framställda, används i religiösa sammanhang. Exempel hämtas från alla världsdelar, från förhistorien och in i vår tid. I kursen problematiseras det religiösa bruket av droger och placeras i den kulturella kontext där det förekommer. Kursen ger också en överblick över olika religiösa perspektiv på droger och drogbruk samt en orientering i hur ämnet har behandlats inom religionshistorisk forskning.

  Religion, kultur och hälsa
  Delkursen ger en introduktion till grundläggande begrepp och frågeställningar inom medicinsk antropologi. Den ger inblickar i synen på hälsa och kropp inom ett flertal religiösa traditioner och inom nyandlighet.Kursen tar också upp olika typer av religiösa förklaringsmodeller för ohälsa och religiöst grundade tekniker för att förebygga och bota sjukdomar. Kursen studerar också hur dessa traditioner interagerar med varandra och med biomedicinska traditioner i det senmoderna globala rummet.

  Österländsk esoterism
  Delkursen syftar till att ge en introduktion till esoteriska strömningar inom de stora asiatiska religionerna. Genom exempel från hinduism, buddhism och islam med en geografisk spridning från Japan till Medelhavsområdet avser kursen att belysa både historiska och nutida uttryck för esoterisk praxis och idétradition. De rituella former och discipliner som iakttas har ofta en markerat gränsöverskridande karaktär så att gängse normer utmanas och vänds i sin motsats. Trots sin tillsynes slutna, elitistiska karaktär står dessa esoteriska strömningar vanligen i nära kontakt med folklig religiositet. Historiskt har de också genom framstående ritualister och lärda mästare ofta varit lierade med den politiska makten och dess företrädare.

  Västerländsk esoterism
  Inom religionshistorien har västerländsk esoterism vuxit fram som ett nytt forskningsfält. Västerländsk esoterism spänner över områden som kabbala, alkemi, rosenkreutzar-rörelsen, frimureriet, 1800-talets ockultism och samtidsfenomen som Wicca och New Age. Kursen syftar till att ge en historisk beskrivning av den västerländska esoterismen från renässansen till idag, samt redogör för forskningen inom området.

  Religion, politik och våld
  Delkursen belyser det komplexa samspelet mellan religion, politik och samhälle. Ett fokus är hur religion formas av både globala och lokala kulturella, sociala och politiska trender. Delkursen tar upp idéhistoriska aspekter såsom hur historiebruk och eskatologi utvecklas och används och hur detta påverkar religiös politisk
  retorik och praktik. Delkursen omfattar den globala framväxten av fundamentalistiska religionstolkningar liksom religiöst motiverade synsätt på våldsbruk liksom maktrelaterade frågor. Förklaringsmodeller och teoretiska perspektiv presenteras på delkursen, som även anlägger ett komparativt perspektiv och inkluderar olika religiösa traditioner såsom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.

  Religiösa texter och tolkningar
  Delkursen ger en introduktion till centrala religiösa texter i judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Texternas tillkomsthistoria, centrala innehåll samt tolkningstendenser i historia och nutid fokuseras. Förutom centrala skrifter som Bibeln, Koranen, Bhagavad Gita och Dhammapada tillkommer även annat textmaterial som är av vikt, t.ex. profetskrifter och religiös poesi. Delkursen presenterar även vilken roll texterna har spelat historiskt liksom hur texterna används i vardagligt och rituellt liv i nutid, t.ex. i yoga. I delkursen fokuseras också texternas relevans i nutid, t.ex. genom att belysa politiska och feministiska texttolkningar.

  Urbefolkningars religioner
  Delkursen ger en inblick i aktuella frågeställningar och teoribildningar i studiet av urbefolkningars religioner. Delkursen ger också en allmän orientering i dessa religioner och behandlar deras roller i kulturen och samhället, i historia och nutid. Den fokuserar också på inhemska religioners förhållande till andra religiösa
  traditioner och nyandlighet.

  Alternativ 2 till Individuellt specialstudium (se ovan):

  Delkurs 2c: Kristendomens historia 7,5 hp

  Delkursen ger en fördjupande behandling av kristendomens uppkomst, utveckling och fromhetsliv. Delkursen presenterar också de viktigaste teologiska, liturgiska och kulturella aspekterna av de stora kristna kyrkorna, nämligen den katolska kyrkan, östkyrkorna och de protestantiska kyrkorna. Delkursen tar också upp
  kristendomen som en "levd religion" under antiken, medeltiden och nyare tid.

  Delkurs 3: Examensarbete 15 hp

  Delkursen består av ett självständigt examensarbete rörande ett avgränsat religionshistoriskt problem. Examensarbetet ska utgå från en tydligt formulerad och probleminriktad religionshistorisk forskningsuppgift. Ämne, uppläggning, källmaterial och litteratur bestäms i samråd med handledare. Delkursen är obligatorisk.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, samt seminarier i vetenskapligt skrivande. Seminarierna, muntliga redovisningarna och seminarieuppgifterna är obligatoriska inslag i kursen.

  Examination

  Delkurs 1: Nya religioner och nyandlighet examineras genom hemtentamen. Delkurs 2: Individuellt specialstudium examineras genom muntlig tentamen och PM. Tematisk specialisering, utom Fornnordisk religion, examineras genom hemtentamen. Kristendomens historia och Tematisk specialisering: Fornnordisk
  religion examineras genom salskrivning. Delkurs 3: Kursen examineras genom ett skriftligt examensarbete, försvar av det egna examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt