Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Europas förkristna religioner

Kursen belyser de religiösa traditioner som florerat i Europa före (eller i skuggan av) kristendomens dominans.

Dessa traditioner presenteras dels i sina historiska sammanhang, dels med avseende på de kontinuiteter och kontakter som knöt dem samman i tid och rum. Särskild tonvikt kommer att ligga på religionerna i antikens Grekland och Rom, keltisk religion, germansk religion, finsk-ugrisk och samisk religion samt slavisk och baltisk religion. Delkursen fokuserar särskilt på källor och källkritik. Dessutom problematiseras olika typer av källmaterial.